0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (178 trang)

Trung khu giãn mạch: Nằ mờ đáy nào lluVt thứ IV của hành tủy Một phầ nờ

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 87 -88 )

- Các kích thích vào gAn cơ khỏỊ) (la và các rơ quan phân tích như thị giác,

Trung khu giãn mạch: Nằ mờ đáy nào lluVt thứ IV của hành tủy Một phầ nờ

s ừ n g x á m đ o ạ n t ủ y s ố n g r ù n g noi p h á t xuất tinV c h ậ u .

- P h ả n xạ co m ạ c h : N à m 1852, C l a u d e B r r n a n ỉ lá ch (lây t l ì ẩ n k i n h g i a o r â m

cổ t h ơ rồi kích t h í c h t h ì t h á y m ạ ch tai t h ổ co lại là m cho t ai tái nhợi (ii. N g ư n g kích

t h í c h h o ặ c c ắ t đ ứ t d â y g i a o cam, m á u dồn

vổ lai. làm cho tai h ồ n g lịn.

- P h ả n xạ g i ã n m ạ c h : Kích t hí ch d ã y m à n g nhĩ ( n h á n h c ủ a d â y sơ VII) l à m i'ifm m ạ c h t u y ê n nước b ọ t (lưới h à m , dưới lười.

Kích t h í c h d â y sơ IX l à m gi àn m ạ c h t u y ê n nước bọt m a n g tai. Kích t h í c h n h á n h d ã y s ố X l à m g i à n m ạ c h

ở cấc C(1

q u a n nội t ạ n g . Kích thích d â y c h â u làm giàn mạch <‘õ (Ịuan sinh (lục và trực tràng.

- C ác (‘ấ u t r ú c k h á c c u a nà o bộ n h ư h y p o t h a l n m u s c ủ a n à o t n m t f g ia n , h ệ vi ền và vổ n à o đ ề u gứi x u n g

xunnịi t r i m ị; k h u v ậ n m ạ c h ĩ h à n h lũy. t h ỉ i m tfia đ i ề u hịa

Mot. sơ h o r m o n vị m ộ t s ố yốu lơ ih;im ííia d i ế u hịn ’lệ m ạ r h : ( ’ác c h a t g a y co mạ ch :

A í l r e n a l i n c ủ a p h ầ n t ủ y t u y ê n t r ê n t h ậ n l à m co mạch, g â y t á n g h u v ê t áp. R oni n d o q u ả n c ẩ u t h ậ n l ì ế t rn

gỉix co mạ ch .

V n s o p r e s s i n (AI) H) được giái p h ĩ n g Lừ t h ù y s a u t u y ế n y ê n g ã y co m ạ c h . Cá c c h ấ t g â v g i à n mạch: + A c e t y l c h o l i n gâ y g i ã n m ạ c h + B r a d y k i n i n g â y g i à n m ạ c h . + P h â n á p ().> t r o n g m á u gia nì gáy g i à n mạ ch. + Độ p H m á u g i ả m g â y g i à n mạch. + P h â n á p CO., t r o n g m á u t á n g g á y g i ã n mạ ch . + N h i ệ t độ t à n g g ả v g i à n m ạ c h .

+ Một sơ s ả n p h ẩ m k h á c cua (ỊUấ trình chuyên hĩa n h ư acid lactic, ion Kali, a d m i n , a t l e n o s i n n u c l e o t i d , h i s t a m i n r ủ n g g ãy g i à n mạch.

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 87 -88 )

×