0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (178 trang)

CHƯƠNG VII HỆ TUẦN HỒN

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 68 -68 )

- Tiều cầu dễ vo và giải phĩng một số chát như tromboplastin, serotonin.

CHƯƠNG VII HỆ TUẦN HỒN

HỆ TUẦN HỒN

H ệ t u ầ n h o à n b a o g ồ m t i m và hộ m ạ c h (dộng mạch, t ì n h m ạ c h , m a o m ạ c h ) là con đ ư ờ n g l ư u t h ơ n g c ủ a m á u và r á o (lịch t h ể đ ế n các mơ v à c ác cớ q u a n t r o n g

t hể .

() n h u n g d ộ n g v ậ t d a b à o lớn. tlìti dng t ý lệ diện tírli bể m ặ t so với k hơ i l ư ợ n g cơ t h è r á i n h ỏ n ê n k h ơ n g đ ả m b ả o s ụ k h u ị c h t á n các c ha i (ỉinh đ ư ờ n g d u cỉáp ứ n g cho n h u c ầ u cơ t h ê . K h o á n g c á c h h ê n t r o n g ( t ừ bề m ậ t (lén mơ. cơ q u a n ) là q u á lỏn đối với sự k h u ế c h t á n . M ậ t k h á c , p h ầ n lớn hề m ặ t

c.ơ

t h ế cĩ t í n h c h ấ t k h ơ n g t h ấ m đ ể g i ữ lì ước, n h ấ t là các d ộ n g v ậ t

c ạn . Do vậ y. Cfí t hố đ ộ ng v ặ t nĩi c h u n g r ấ t c ầ n cĩ h ệ t u ầ n h o à n đ ể ch o m á u v ậ n c h u y ể n các c h ấ t d i n h dường, c h ấ t khí, c ác d ịc h t h ê (lèn t ậ n t ê bào, c u n g c â p c h o

t h e (lồng thời n h ậ n các s ả n p h ẩ m t h ừ a c ủ a q u á t r ì n h t r a o đơi c h ấ t đ ế n c á c

q u a n c h u y ê n bi ệt d ê t h ả i r a n g o à i . N ế u t i m n g ừ n g đ ậ p v à m á u n g ừ n g c h ả y t r o n g h ệ t u ầ n h o à n thì cơ t h ơ l)ị chết.

T r o n g q u á t r ì n h p h á t t r i ể n c h ú n g loại, h ộ t u ầ n h o à n p h á t t r i ể n t ừ đ ơ n g i ả n đ ế n

\)hííc

t ạ p . t ừ hộ t u ầ n h o à n hở d ấ n hộ t u ầ n h o à n kín ( h ì n h 7.1.A, B). T ừ h ệ t u ầ n h o à n đơn. m á u vê t im m ộ t l ẩ n ( h ì n h 7.2.A) đ ế n h ệ t u ầ n h o à n k é p . m á u về t i m h a i l a n ( h ì n h 7 . 2 . B). T i m t ừ h a i n g â n ỏ ca. 3 n g â n

lưỡ ng cư. 4 n g ă n c h ư a h o à n c h ỉ n h ỏ l)ị s át đ e n c â u t ạ o

4

n g ă n h o à n c h ì n h : 2 t a m t h ấ t . 2 t a m n h ĩ ỏ c h i m và t h ú . H ệ t u ầ n h o à n

()

n h ữ n g d ộ n g vật b ậ c c ao vn <lAc l)iơt là (ì người cĩ r â u t ạ o và c h ứ c n ă n g h o à n c h i n h n h ấ t .

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 68 -68 )

×