0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (178 trang)

ỉ.2.2 Than lì quản (Larynx)

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 92 -94 )

- Tiều cầu dễ vo và giải phĩng một số chát như tromboplastin, serotonin.

ỉ.2.2 Than lì quản (Larynx)

Là m ộ t bộ p h ậ n c ủ a đ ư ờ n g hơ h ấ p . cĩ li ên q u a n đ ế n c h ứ c n ă n g p h á t â m . T h a n h q u ả n n ằ m p h í a tr ước v ù n g cổ ( k h o á n g đ ố t IV đ ế n VI), p h í a t r ê n l i ê n h ộ với x ư ơ n g m ỏ n g h à m và t h ơ n g với t h a n h h ầ u , p h í a dưới nối li ển với k h í q u ả n . Ớ t r ẻ e m , t h a n h q u ả n n ằ m ỏ vị t r í cao hơn , đ ế n tu ổi t r ư ở n g t h à n h t h ì t ụ t d ầ n x u ố n g . T h a n h q u á n r ủ a n a m lớn hơ n c ủ a n ữ giĩi.

T h a n h q u a n gồ m cĩ c ác s ụ n là: s ụ n g iá p, s ụ n n h ẵ n , s ụ n p h ễ u , s ụ n t h a n h - llìiột. C á c s ụ n n à y nơi với n h a u b ằ n g c ác cơ.

N i ê m m ạ c lĩt m ặ t t r o n g t h a n h q u á n cĩ n h i ề u t u y ế n c h ù m t i ế t dịch. T r ê n lớp t ế b à o t h ư ợ n g bì, cĩ lơ ng t h ị t l à m r u n g d ộ n g t h e o h ư ớ n g t ừ t r o n g r a n g o ài d ể đ ẩ y cáo vật lạ. k h ơ n g ch o rơi v à o k h í q u ả n . N i ê m m ạ c t h a n h q u ả n r ấ t n h ạ y c ả m , k h i cĩ v ậ t lạ t i ế p xú c s ẽ g â y r a các p h á n x ạ ho đ ể đ ấ y v ậ t lạ r a ngồi.

T r o n g t h a n h q u ả n cĩ các d ầ y â m t h a n h . P h á t â m là do khi t h ở r a , l u ồ n g k h ơ n g

khí vượt qua khe tha nh mơn làm r u n g d â y t h a n h âm. Mức độ c ả n g c ủ a d â y làm tầ n sơ r u n g c ủa d â y th a y đối. tạo th à nh â m cao h a y thấp. D â y c à n g că ng , âm c à n g cao.

S ự p h á t â m cịn cĩ s ự t h a m gia c ủ a c ử đ ộ n g m á , lưỡi, mơi.

1.2.3. Khí quản và phế quản

K h í q u â n ( t r a c h e a ) : ti ếp t h e o s ụ n n h ẫ n c ủ a t h a n h q u ả n là ơ n g k h í q u ả n d à i 10 1 l e m . d ư ờ n g k í n h 2 c m . n ằ m p h í a t r ư ớc t h ự c q u ả n . Ơ n g k h í q u ả n cĩ k h o ả n g 16 - 2 0

vịng s ụ n làm killing dơ khi quán khơng bị lụ'Ị> lại. l án tni hơ hiiíp. Mồi vịng s ụn lui

p h í a s a u s á t t h ự c q u á n và dược nơi b ằ n g một C(i t rơn t n e m . C ác v ị n g s ụ n (iượr nịi với n h a u b ằ n g m ơ liên k ê l đ à n hồi Sụ híì

phíii s a u mỗi v ịn g s ụ n l à m c h o í hực q u á n t íi ãn r a k h i cĩ lliức àn. t.livíc ã n k h ơ n ” l)Ị Cíiti Irờ. Ồ n g k h í (ỊUíín cỏ một |)hí‘ìn n ằ m ớ cỏ ( đ o ạ n cổ) và m ộ t p h ầ n t r o n g ngực ((loạn ngực).

L ĩ t t r o n g k h i q u á n là m à n g nhầy. T r ơ n lop tơ b à o t h ư ợ n g hi m à n g n h ầ y c ũ n g cĩ n h i ề u l ơ ng l uơ n r u n g đ ộ n g đê q u y é t r a ngồi (lịch n h ầ y do c á c t u y ế n n h ầ y t i ế t ra.

P h ố q u ả n ( b r o n c h u s ) : K h í q u ả n x uố ng đốn k h o á n g n g a n g đ ố t s ố n g n g ự c IV - V t h ì c h i a dơi t h à n h p h ê q u ả n p h ả i và trái. Mồi p h ê q u á n d à i k h o ả n g 3cm, p h ê q u á n t r á i d à i v à h ẹ p h ơ n p h ê q u á n phái. Đ ế n rốn phơi, phê' q u ả n p h ả i lại c h i a 3. c h ạ y và o 3 t h ù y p h ơ i p h ế q u á n t r á i c h i a

2.

c h ạ y và o 2 t h ù v phơi. 0 c ác t h ù y phơi, p h ế q u á n lại p h á n n h á n h n h ổ c h ạ v vào các t i ê u t h ủ y phối gọi là t i ể u p h ê q u ả n . C ác t i ể u p h ê q u á n p h â n n h á n h v à o c á c p h ế n a n g (alveoli).

Mỗ i l ầ n p h â n c h i a lại t h u hẹ p t i ế t diện và l à m t h a y đổi c á u tạ o. cáo v ị n g s ụ n b i ế n t h à n h n h ữ n g m ả n h nhĩ. cuơi c ù n g chi cịn lại lớp cơ.

P h ê n a n g là p h ầ n t ậ n c ù n g c ủ a đ ườ n g hơ hấp. ơ đ â y t h ự c h i ệ n s ự t r a o đổi k h í với m a o m ạ c h t h ơ n g q u a m ộ t mànfí m ỏ n g (0 .7 mi c ro me t) gọi là m à n g h ơ h ấ p . Mỗi p h ế n a n g cĩ đ ư ờ n g k í n h k h o ả n g 100 - 300 m i r m m e t . Ha i lá phơi c ủ a người cĩ Lổng c ộ n g c h ừ n g 7 00 t r i ệ u p h ế n a n g với t ổ n g d iệ n tích bể m ặ t k h o á n g 1 4 0 n r .

1.2.4. Phổi (puỉm o) (hình 8.2)

P h ổ i gồ m h a i lá: t r á i v à p hả i. N h ì n to àn bộ. phơi cĩ h ì n h chĩp, đ á y r ộ n g và hơi l õ m t h e o c h i ề u c o n g c ủ a cơ h o à nh , p h ầ n đ ỉ n h hẹ p và n h ơ l ê n p h í a t r ê n x ư ơ n g địn. H a i lá p h ối m ề m xơp v à đ à n hồi, là t ậ p hợp oúa các p h ê n a n g v à p h ế q u ả n . Mỗi lá p h ơ i n ặ n g k h o ả n g 400g. Lá phơi t r á i cĩ khối lượng bé h ơn s o với lá phổi p h á i ( tý lộ k h o ả n g 10/11) d o c u n g đ ộ n g mạ c h c h ủ vị ng s a n g t r á i v à t i m c ũ n g n ằ m lệch về b ê n t r á i . L á p h ổ i p h ả i cĩ h a i r ã n h s âu t r ơ n bế mật;, c hi a lá ph ổi t h à n h 3 t h ù y c ị n lá phổ i t r á i cĩ m ộ t r ã n h c h i a r a t h à n h 2 tliùy. Mỗi lá phối được bọc kín hởi mộ t m à n g sơ. p h ầ n s á t m ặ t p h ổ i gọi là lá “t ạ n g ” và p h ầ n lát m ặ t t r o n g c ủ a l ồn g n g ự c gọi là “lá t h à n h ” . G i ữ a h a i lá là k h o a n g gi an m à n g , t r o n g k h o a n g cĩ c h ứ a dịch l à m t rơ n , g i ả m m a s á t k h i m à n g t r ư ợ t lên n h a u t r o n g các (‘ử dộng hơ h ấ p .

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT: PHẦN 2 (Trang 92 -94 )

×