giai bai tap sach bai tap vat ly 9

101 121.1K 55

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/03/2014, 19:49

Chuyên Đề I : Định luật Ôm I Mục tiêu: - Chuyên đề định luật ôm đợc dạy trong thời lợng 6 tiết Khi học định luật ôm học sinh nắm đợc : + Mối quan hệ giữa cờng độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn. 2 1 I I = 2 1 U U Xây dựng đợc công thức định luật ôm I = R U Trong đó U : Là hiệu điện thế ( V ) R : Là điện trở của dây dẫn ( ) I : Cờng độ dòng điện ( A ) - HS nắm đợc các hệ thức trong mạch điện nối tiếp, mạh song song. Trong đoạn mạch nối tiếp: I = I 1 = I 2 = = I n U = U 1 + U 2 + + U n R = R 1 + R 2 + + R n Trong đoạn mạch song song I = I + I + + I U = U 1 = U 2 = = U n 1/R = 1/R 1 + 1/R 2 + + 1/R n Biết vân dụng các hệ thức đã học để giải thích đợc các hiện tợng đơn giản và làm đợc các bài tập vật trong sách bài tập vật. - Học sinh có ý thức học tập bộ môn vật lý II. kế hoạch thực hiện Tiết 1: Mối quan hệ của cờng độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn. Tiết 2: Điện trở của dây dẫn - Định luật ôm. Tiết 3: Điện trở của dây dẫn - Định luật ôm ( tiếp theo ) Tiết 4: Định luật ôm trong đoạn mạch nối tiếp. Tiết 5: Định luật ôm trong đoạn mạch song song. Tiết 6: Định luật ôm trong đoạn mạch hỗn tạp III Kế hoạch chi tiết : Ngày soạn: 23 / 8 Ngày giảng: TIếT 1: Định luật Ôm A- Mục tiêu : - Học sinh nắm chắc hơn về mối quan hệ giữa cờng độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn. 2 1 I I = 2 1 U U Từ đó phát biểu đợc Cờng độ dòng điện chạy qua vật dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn Giáo viên: Phạm Nh Bảo 1 - Học sinh làm đợc các bài tập 1.1 đến bài 1.4 trong SBT vật 9 B - Chuẩn b I: - GV : Giáo án + Sách bài tập vật + Bảng phụ - HS : Vở ghi + Sách bài tập vật C - tiến trình lên lớp : I - ổ n định tổ chức: 9 C II - KTBC: ( kết hợp trong giờ ) III - Các hoạt động dạy - học: 1 - Hoạt động1: Giải bài tập số 1.1 - GV yêu cầu HS ghi tóm tắt - HS suy nghĩ giải bài tập. + 1 HS lên bảng làm bài tập - HS thảo luận thống nhất lời giải 1-Bài tập số 1.1 SBT tóm tắt U 1 = 12 V I 1 = 0,5 A U 2 = 36 V I 2 = ? A Bài Giải Vận dụng mối quan hệ giữa cờng độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn ta có 2 1 I I = 2 1 U U => I 2 = I 1 . U 2 /U 1 Thay số I 2 = 0,5 . 36/12 = 1,5 A Đáp số: I 2 = 1,5 A 2 - Hoạt động2: Giải bài tập số 1.2 - GV yêu cầu HS ghi tóm tắt - HS suy nghĩ giải bài tập. + 1 HS lên bảng làm bài tập - HS thảo luận thống nhất lời giải 2- Bài tập 1.2 SBT Tóm tắt I 1 = 1,5 A U 1 = 12 V I 2 = I 1 + 0,5 A = 2 A U 2 = ? Bài giải Vận dụng hệ thức 2 1 I I = 2 1 U U ta có U 2 = U 1 . 1 2 I I = 12 . 5,1 2 = 16 (V) Đáp số: 16 V 3 - Hoạt động3: Giải bài tập số 1.3 - GV yêu cầu HS ghi tóm tắt - HS suy nghĩ giải bài tập. + 1 HS lên bảng làm bài tập 3- Bài số 1.3 SBT Tóm tắt U 1 = 6 V U 2 = U 1 - 2 V = 4 V I = 0,15 A I 2 = ? ( đúng; sai ) Bài giải Vận dụng hệ thức 2 1 I I = 2 1 U U ta có Giáo viên: Phạm Nh Bảo 2 - HS thảo luận thống nhất lời giải I 2 = I 1 . 1 2 U U = 0,3 . 6 4 = 0,2 A Vậy kết quả này sai vì I 2 = 0,2 A lớn hơn 0,15 A 4 - Hoạt động4: Giải bài tập số 1.4 - GV yêu cầu HS ghi tóm tắt - HS suy nghĩ giải bài tập. + 1 HS lên bảng làm bài tập - HS thảo luận thống nhất lời giải 4- Giải bài số 1.4 SBT Tóm tắt U 1 = 12 V I 1 = 6mA I 2 = I 1 - 4mA = 2 mA I 2 = I 1 - 4mA = 2 mA Bài giải Vận dụng hệ thức 2 1 I I = 2 1 U U ta có U 2 = U 1 . 1 2 I I = 12 . 6 2 = 4 (V ) Vậy đáp án D là đúng IV Củng cố : - Yêu cầu học sinh nêu đợc mối quan hệ giữa cờng độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn, và viết đợc hệ thức - Biết đợc phơng pháp title='giải bài tập vật 9'>giải bài tập vật. V HDVN: - Nắm đợc hệ thức 2 1 I I = 2 1 U U để học tiết sau. - Làm các bài tập trong sách bài tập vật lý. Ngày soạn: 23 / 8 Ngày giảng: TIếT 2: định luật ôm ( Tiếp theo ) A- Mục tiêu : - Học sinh nắm chắc khái niệm điện trở, hiểu rõ ý nghĩa của điện trở là mức độ cản trở dòng điện của dây dẫn. - Nắm chắc đợc định luật ôm I = R U Trong đó U : Là hiệu điện thế ( V ) R : Là điện trở của dây dẫn ( ) I : Cờng độ dòng điện ( A ) - Học sinh vận dụng công thức I = R U đểgiải các bài tập 2.1 đến bài 2.4 trong SBT vật 9 B - Chuẩn b I: - GV : Giáo án + Sách bài tập vật + Bảng phụ - HS : Vở ghi + Sách bài tập vật C - tiến trình lên lớp : Giáo viên: Phạm Nh Bảo 3 I - ổ n định tổ chức: 9 C : II - KTBC: ( kết hợp trong giờ ) III - Các hoạt động dạy - học: 1 - Hoạt động1: Củng cố kiến thức - GV yêu cầu 1 HS đứng tại chỗ nêu công thc của điện trở và ý nghĩa của điện trở. 1- Củng cố kiến thức: - Công thức điện trở: R = I U Trong đó R: điện trở của vật dẫn U: Hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn I : cờng độ dòng điện đi qua dây dẫn + Điện trở cho ta biết mức độ cản trở dòng điện của dây dẫn đó. - GV yêu cầu 1 HS đứng tại chỗ nêu công thc của định luật ôm. - Định luật ôm: I = R U Trong đó U : Là hiệu điện thế ( V ) R : Là điện trở của dây dẫn ( ) I : Cờng độ dòng điện ( A ) 2 - Hoạt động2: Giải bài tập số 2.1 SBT - GV yêu cầu HS ghi tóm tắt - HS suy nghĩ giải bài tập. - 1 HS lên bảng làm bài tập - HS thảo luận thống nhất lời giải 2- Giải bài số 2.1 SBT a, - Từ đồ thị , khi U = 3 V thì : I 1 = 5 mA R 1 = 600 I 2 = 2mA R 2 = 1500 I 3 = 1mA R 3 = 3000 b, Dây R 3 có điện trởlớn nhất và dây R 1 có điện trở nhỏ nhất - Ba cách xác định điện trở lớn nhất, nhỏ nhất Cách 1 : Từ kết quả đã tính ở trên ta thấy dây thứ 3 có điện trở lớn nhất, dây thứ nhất có điện trở nhỏ nhất. Cách 2 : Nhìn vào đồ thị , không cần tính toán, ở cùng một hệu điện thế, dây nào cho dòng điện đi qua có cờng độ dòng điện lớn nhất thì điện trở lớn nhất và ngợc lại. Cách 3: Nhìn vào đồ thị, Khi cờng độ dòng điện đi qua 3 điện trở có giá trị nh nhau thì hiệu điện thế của dây nào có giá trị lớn nhất thìđiện trở đó lớn nhất. 3 - Hoạt động3: Giải bài tập số 2.2 SBT - GV yêu cầu HS ghi tóm tắt - HS suy nghĩ giải bài tập. 3 Giải bài tập số 2.2 SBT Tóm tắt R = 15 U = 6 V I 2 = I 1 + 0,3 A a, I 1 = ? Giáo viên: Phạm Nh Bảo 4 -GV gọi 1 HS lên bảng làm bài tập - HS thảo luận thống nhất lời giải b, U 2 = ? Bài giải a, Vận dụng hệ thức ta có : I 1 = R U = 15 6 = 0,4 A Cờng độ dòng điện I 2 là: I 2 = I 1 + 0,3 A = 0,4 A + 0,3 A = 0,7 A b, Hiệu điện thế U 2 là : U 2 = I . R = 0,7 . 15 = 10,5 V IV Củng cố : - Nắm chắc đợc công thức điện trở và công thức của định luật ôm - Biết đợc phơng pháp title='giải bài tập vật 9'>giải bài tập vật. V HDVN: - Học bài và làm bài tập số 2.3 và bài 2.4 trong title='giải sách bài tập vật 9'>sách bài tập vật 9 - Giờ sau học tiếp bài điện trở của dây dẫn - định luật ôm Ngày soạn: 25 / 8 Ngày giảng: TIếT 3: định luật ôm ( Tiếp theo ) A- Mục tiêu : - Học sinh nhớ đợc cách xác định điện trở của một vật dẫn bằng vôn kế và ămpekế. Nhớ đợc cách mắc vôn kế và ămpekế vào trong mạch điện. - Nắm chắc đợc định luật ôm I = R U Trong đó U : Là hiệu điện thế ( V ) R : Là điện trở của dây dẫn ( ) I : Cờng độ dòng điện ( A ) - Học sinh vận dụng công thức I = R U để giải các bài tập 2.3 đến bài 2.4 trong SBT vật 9. - Giáo dục ý thức hợp tác của học sinh. - Giáo dục ý thức học tập của học sinh. B - Chuẩn b I: - GV : Giáo án + Sách bài tập vật + Bảng phụ - HS : Vở ghi + Sách bài tập vật C - tiến trình lên lớp : I - ổ n định tổ chức: 9 C: II - KTBC: ( kết hợp trong giờ ) III - Các hoạt động dạy - học: 1 - Hoạt động1: Củng cố kiến thức - Muốn xác định điện trở của một dây dẫn ta cần biết những đại lợng nào ? + để xác định đợc U ta cần có dụng cụ gì và mắc nó vào mạch điện ntn ? + Để xác định I ta cần có dụnh cụ gì và 1 Củng cố kiến thức: Mạch điện dùng để xác định điện trở của dây dẫn bằng Vôn kế vá Ămpekế Giáo viên: Phạm Nh Bảo 5 V A + - K mắc nó ntn trong mạch điện ? 2 - Hoạt động2: Giải bài tập số 2.3 SBT - GV yêu cầu HS ghi tóm tắt - HS suy nghĩ giải bài tập. 1 HS lên bảng làm bài tập - HS thảo luận thống nhất lời giải 2- Bài tập số 2.3 SBT vật 9 a, Vẽ đồ thị b, Điện trở của dây dẫn là: R = I U = 9,0 5,4 = 5 Đáp số: R = 5 3 - Hoạt động3: Giải bài tập số 2.4 SBT - GV yêu cầu HS ghi tóm tắt - HS suy nghĩ giải bài tập. - 1 HS lên bảng làm bài tập - HS thảo luận thống nhất lời giải 3 Giải bài tập số 2.4 SBT Tóm tắt R 1 = 10 U = 12 V I 2 = 2 1 I I 1 = ? R 2 = ? Bài giải a, Vận dụng hệ thức ta có: I 1 = R U = 10 12 = 1,2 A b, Cờng độ dòng điện I 2 là: I 2 = 2 2,1 = 0,6 (A) Điện trở R 2 là : R 2 = 2 I U = 6,0 12 = 20 IV Củng cố : - Nắm chắc công thức điện trở và ý nghĩa của điện trở - Nắm chắc công thức định luật ôm và cách xác định từng đại lợng có trong công thức - Biết đợc phơng pháp title='giải bài tập vật 9'>giải bài tập vật. V HDVN: - Giờ sau học bài định luật ôm trong đoạn mạch nối tiếp. - Làm các bài tập trong sách bài tập vật lý. - Chuẩn bị 6 bảng phụ và bút phoóc viết bảng. Giáo viên: Phạm Nh Bảo 6 0 1,5 ,7 3,0 ,7 4,5 6,0 U(V) 0,31 0,61 0,9 1,29 I (A) Ngày soạn: 25 / 8 Ngày giảng: TIếT 4: định luật ôm ( Tiếp theo ) A- Mục tiêu : - Củng cố kiến thức về định luật ôm trong đoạn mạch nối tiếp. - Vận dụng đợc các hệ thức để giải các bài tập vật trong SBT. - Giáo dục ý thức học tập của học sinh. B - Chuẩn b I: - GV : Giáo án + Sách bài tập vật + Bảng phụ - HS : Vở ghi + Sách bài tập vật C - tiến trình lên lớp : I - ổ n định tổ chức: 9 C II - KTBC: ( kết hợp trong giờ ) III - Các hoạt động dạy - học: 1 - Hoạt động1: Giải bài tập số 4.1 - GV yêu cầu HS ghi tóm tắt - HS suy nghĩ giải bài tập. - 1 HS lên bảng làm bài tập - HS thảo luận thống nhất lời giải 1 Bài số 4.1 SBT: Tóm tắt R = 5 R = 10 I = 0,2 A a, Vẽ sơ đồ mạch nối tiếp b, U = ? ( Bằng 2 cách ) Bài giải a,Vẽ sơ đồ: b, Tính U: cách 1: Hiêu điện thế hai đầu R 1 là: U 1 = I . R 1 = 0,2 . 5 = 1 (V) Hiệu điện thế hai đầu R 2 là: U 2 = I . R 2 = 0,2 . 10 = 2 (V) Hiệu điện thế của mạch là : U = U 1 + U 2 = 1 + 2 = 3 (V) cách 2: Điện trở tơng đơng của đoạn mạch là : R = R + R = 5 + 10 = 15 ( ) Hiệu điện thế của mạch là : U = I . R = 0,2 . 15 = 3 (V) 2 - Hoạt động2: Giải bài tập số 4.2 - GV yêu cầu HS ghi tóm tắt - HS suy nghĩ giải bài tập. - 1 HS lên bảng làm bài tập 2, Bài số 4.2 SBT Tóm tắt R = 10 U = 12 V a, I = ? b, Ampekế ? Bài giải a, Vận dụng công thức: Giáo viên: Phạm Nh Bảo 7 - HS thảo luận thống nhất lời giải I = R U = 10 12 = 1,2 (A) b, Ampekế phải có điện trở rất nhỏ so với điện trở mạch, khi đó điện trở củaAmpekế không ảnh hởng đến điện trở đoạn mạch. Dòng điện chạy qua ampekế chính là dòng điện chạy qua đoạn mạch đang xét. 3 - Hoạt động3: Giải bài tập số 4.3 - GV yêu cầu HS ghi tóm tắt - HS suy nghĩ giải bài tập. - 1 HS lên bảng làm bài tập - HS thảo luận thống nhất lời giải 3, Bài số 4.3 SBT Tóm tắt R 1 = 10 Bài giải R 2 = 20 a, Điện trở tơng đơng của U = 12 V mạch điện là : R = R 1 + R 2 = 30 ( ) a, I = ? Số chỉ của ampekế là : U V = ? I = U/R = 12/ 30 = 0,4 (A) b, I' = 3I Số chỉ của vôn kế là : U V = I. R 1 = 0,4 . 10 = 4 (V) b, Cách1: Chỉ mắc điện trở R 1 trong mạch, còn hiệu điện thế giữ nguyên nh ban đầu. Cách2: Giữ nguyên mạch nối tiếp đó, nhng tăng HĐT mạch lên gấp 3 lần 4 - Hoạt động4: Giải bài tập số 4.7 - GV yêu cầu HS ghi tóm tắt - HS suy nghĩ giải bài tập. - 1 HS lên bảng làm bài tập - HS thảo luận thống nhất lời giải 4, Bài số 4.7 SBT Tóm tắt Bài giải R 1 = 5 a, Vì ba điện trở mắc nối R 2 = 10 tiếp nhau ta có: R 3 = 15 R = R 1 + R 2 + R 3 = 30 ( ) U = 12 V b, Cờng độ dòng điện chạy trong mạch là: a, R = ? I = U/R = 12/ 30 = 0,4(A) b, U 1 = ? Hiệu điện thế hai đầu R 1 là: U 2 = ? U 1 = I. R 1 = 0,4 . 5 = 2 (V) U 3 = ? Hiệu điện thế hai đầu R 2 là: U 2 = I. R 2 = 0,4 . 10 = 4 (V) Hiệu điện thế hai đầu R 3 là: U 3 = I. R 3 = 0,4 . 15= 6 (V) IV Củng cố : - Nắm chắc các hệ thức trong đoạn mạch mắc nối tiếp - Nắm chắc công thức định luật ôm và cách xác định từng đại lợng có trong công thức - Biết đợc phơng pháp giải bài tập của đoạn mạch nối tiếp . V HDVN: - Về nhà làm tiếp các bài tập còn lại . - Giờ sau học bài định luật ôm trong đoạn mạch song song Ngày soạn: 10 / 9 Ngày giảng: TIếT 5: định luật ôm ( tiếp theo ) A- Mục tiêu : Giáo viên: Phạm Nh Bảo 8 - Củng cố kiến thức về định luật ôm trong đoạn mạch song song - Vận dụng đợc các hệ thức để giải các bài tập vật trong SBT. - Giáo dục ý thức học tập của học sinh. B - Chuẩn b I: - GV : Giáo án + Sách bài tập vật + Bảng phụ - HS : Vở ghi + Sách bài tập vật C - tiến trình lên lớp : I - ổ n định tổ chức: 9 C : II - KTBC: ( kết hợp trong giờ ) III - Các hoạt động dạy - học: 1 - Hoạt động1: Giải bài tập số 5.1 - GV yêu cầu HS ghi tóm tắt - HS suy nghĩ giải bài tập. - 1 HS lên bảng làm bài tập - HS thảo luận thống nhất lời giải 1, Bài số 5.1 SBT Tóm tắt Bài giải R 1 = 15 a, Điện trở tơng đơng R 2 = 10 của mạch song song là: U = 12 V R = 2 1 21 RR RR + = 1015 10.15 + =6 b, Số chỉ của các Ampekế a, R = ? I 1 =U/R 1 = 12/15 = 0,8 (A) b, I 1 = ? I 2 = U / R 2 = 12/10 = 1,2 (A) I 2 = ? I = I 1 + I 2 = 2 (A) I = ? 2 - Hoạt động2: Giải bài tập số 5.2 - GV yêu cầu HS ghi tóm tắt - HS suy nghĩ giải bài tập. - 1 HS lên bảng làm bài tập - HS thảo luận thống nhất lời giải 2- Bài số 5.2 SBT Tóm tắt Bài giải R 1 = 5 Vì R 1 // R 2 U = U 1 = U 2 R 2 = 10 = I 1 . R 1 = 0,6 . 5 = 3 (V) I = 0,6 A Cờng độ dòng điện qua R 2 I 2 = U 2 / R 2 = 3 / 10 =0,3(A) a, U = ? Số chỉ của Ampekế là : b, I = ? I = I 1 + I 2 = 0.6 + 0,3 = 0,9(A) Đáp số U = 3 V ; I = 0,9 A 3 - Hoạt động3: Giải bài tập số 5.3 - GV yêu cầu HS ghi tóm tắt - HS suy nghĩ giải bài tập. - 1 HS lên bảng làm bài tập - HS thảo luận thống nhất lời giải 3- Bài số 5.3 SBT Tóm tắt Bài giải R 1 = 20 Điện trở tơng đơng của R 2 = 30 đoạn mạch là: I = 1,2 A R = R 1 .R 2 / (R 1 +R 2 )=12( ) Hiêu điện thế mạch điện là I 1 = ? U = I . R = 1,2.12= 14,4(V) I 2 = ? Ta có U = U 1 = U 2 = 14,4 V Số chỉ của các Ampekế lần I 1 = ? lợt là: I 2 = I 1 = U 1 /R 1 = 14,4 / 20 = 0,72(A) I 2 = U 2 / R 2 = 14,4 / 30 = 0,48 (A) 4 - Hoạt động4: Giải bài tập số 5.6 - GV yêu cầu HS ghi tóm tắt - HS suy nghĩ giải bài tập. 4 - Bài tập 5.6 SBT Tóm tắt R 1 = 10 R 2 = R 3 = 20 U = 12 V Giáo viên: Phạm Nh Bảo 9 - 1 HS lên bảng làm bài tập - HS thảo luận thống nhất lời giải R = ? I = ? I 1 = ? I 2 = ? Bài giải Vì R 1 // R 2 // R 3 nên ta có: R 1 = 1 1 R + 2 1 R + 3 1 R = 10 1 + 2. 20 1 = 5 1 R = 5 ( ) Cờng độ dòng điện qua mạch chính là: I = U / R = 12 / 5 = 2,4 (A) Cờng độ dòng điện đi qua R 1 là: I 1 = U / R 1 = 12 / 10 = 1,2 (A) Cờng độ dòng điện đi qua R 2 , R 3 là: I 2 = I 3 = ( I - I 1 )/ 2 = 0.6 (A) IV Củng cố : - Nắm chắc các hệ thức trong đoạn mạch mắc song song - Nắm chắc công thức định luật ôm và cách xác định từng đại lợng có trong các hệ thức của đoạn mạch song song - Biết đợc phơng pháp giải bài tập của đoạn mạch song song. V HDVN: - Về nhà làm tiếp các bài tập còn lại . - Giờ sau học bài định luật ôm trong đoạn mạch hỗn hợp. Ngày soạn: 10 / 9 Ngày giảng: TIếT 6: định luật ôm ( tiếp theo ) A- Mục tiêu : - Củng cố kiến thức về định luật ôm trong đoạn mạch hỗn tạp - Vận dụng đợc các hệ thức để giải các bài tập vật trong SBT B - Chuẩn b I: - GV : Giáo án + Sách bài tập vật + Bảng phụ - HS : Vở ghi + Sách bài tập vật C - tiến trình lên lớp : I - ổ n định tổ chức: 9 C : II - KTBC: ( kết hợp trong giờ ) III - Các hoạt động dạy - học: 1 - Hoạt động1: Giải bài tập số 6.1 - GV yêu cầu HS ghi tóm tắt - HS suy nghĩ giải bài tập. - 1 HS lên bảng làm bài tập - HS thảo luận thống nhất lời giải 1 Bài số 6.1 Tóm tắt R 1 = R 2 = 20 R nt = ? R // = ? // R R nt = ? Bài giải Điện trở của đoạn mạch nối tiếp là: R nt = R 1 = R 2 = 20 + 20 = 40 Điện trở của đoạn mạch song song là: Giáo viên: Phạm Nh Bảo 10 [...]... động2: Giải bài tập 9. 4 - GV yêu cầu HS ghi tóm tắt - HS suy nghĩ giải bài tập - 1 HS lên bảng làm bài tập - HS thảo luận thống nhất lời giải 3 - Hoạt động3: Giải bài tập 9. 5 - GV yêu cầu HS ghi tóm tắt - HS suy nghĩ giải bài tập - 1 HS lên bảng làm bài tập ta có hệ thức sau: Bài số 9. 1 SBT Bài số 9. 2SBT Bài số 9. 3 SBT R1 = 1 R2 2 Đáp án đúng C Đáp án đúng B Đáp án đúng D 3 - Bài số 9. 4 SBT l = 100 m... trong 30 phút Q = Qb.30 = 13200.30 = 396 000J Hiệu suất của bếp: H= 315000 = 0, 795 = 79, 5 % 396 000 IV Củng cố : - Học sinh nắm chắc công thức tính nhiệt lợng tỏa ra của điện trở thuần V HDVN: - Về nhà xem lại các bài tập đã chữa - Giờ sau học tiếp chuyên đề Công, Công suất - Định luật Jun Len xơ Ngày soạn: 30 /10 Ngày giảng: Tiết 19: Công , công suất - định luật jun... lớp : I - ổn định tổ chức: 9 A: II - KTBC: ( kết hợp trong giờ ) III - Các hoạt động dạy - học: 1 - Hoạt động1: Giải bài tập 19 1 - GV yêu cầu HS suy nghĩ trả lời câu hỏi 3 - Bài số 19 1 SBT - 1 HS lên trả lời ( trọn phơng án đúng) Phơng án đúng D - HS thảo luận thống nhất phơng án đúng 2 - Hoạt động 2: Giải bài tập 19 2 - GV yêu cầu HS suy nghĩ trả lời câu hỏi 3 - Bài số 19 2 SBT - 1 HS lên trả lời... Giải bài tập 19 3 - GV yêu cầu HS suy nghĩ trả lời câu hỏi 3 - Bài số 19 3 SBT - 1 HS lên trả lời ( trọn phơng án đúng) Phơng án đúng D - HS thảo luận thống nhất chọn phơng án 4 - Hoạt động4: Giải bài tập 19 4 - GV yêu cầu HS suy nghĩ trả lời câu hỏi 3 - Bài số 19 4 SBT - 1 HS lên trả lời ( trọn phơng án đúng) Phơng án đúng D - HS thảo luận thống nhất phơng án 5 - Hoạt động5: Giải bài tập 19 5 - GV yêu... A = ? Aci = ? Ahao phi = ? Bài giải Công tòan phần của dòng điện chạy qua động cơ: A= UIt = 220 0,5 1800 = 198 000J b) Từ công thức hiệu suất của động cơ: H = H Atp 75%. 198 000 Aci 100% Aci = = = 148500 J Atp 100% 100% c) Năng lợng hao phí là 25% năng lợng tòan phần Ahao phí = 25%. 198 000J = 495 00J IV Củng cố : - Học sinh nắm phơng pơhaps giải bài tập - Nắm đợc công thức tính công công suất điện -... 8 = 0,85( ) 2 10 6 S Vậy điện trở của dây là: R = 0,85 R= 3 Bài tập 9. 5 m = 0,5 Kg S = 1 mm2 D = 890 0Kg/m3 = 1,7 10 - 8 m -a, l = ? b, R = ? Bài giải Chiều dài của dây dẫn là: l = - HS thảo luận thống nhất lời giải m 0,5 V = = = 56,18 m D S 890 0 10 6 S b, điện trở củacuộn dây là: R= = 1 l 56,18 = 1,7 10-8 6 = 0 ,95 5 S 10 IV Củng cố : Học sinh nắm trắc R và hệ thức sau: R1 = 1 R2... 3.4200.(100 25 ) = 94 5000 J của bếp Nhiệt lợng mà ấm tỏa ra trong 20 phút: Q = Q1.20 = 52800.20 = 1056000J -GV gọi 1 HS lên bảng làm bài tập Hiệu suất của bếp: - HS thảo luận thống nhất Qi 94 5000 H= 2 - Hoạt động2: Giải bài tập Bài 2: Một bếp điện 220V-1000W đợc mắc vào mạng điện 220V bằng một dây dẫn bằng đồng có tiết diện là 1mm2 , chiều dài là 5m và điện trở suất là Q = 1056000 = 89, 5% Giải: a) Điện... trình lên lớp : I - ổn định tổ chức: 9A : II - KTBC: ( kết hợp trong giờ ) III - Các hoạt động dạy - học: 1 - Hoạt động1: Giải bài tập 13.4 SBT Tóm tắt U = 220 V - GV yêu cầu HS ghi tóm tắt t = 15 ph = 90 0 s A = 720KJ = 720000 J - HS suy nghĩ giải bài tập P = ? I = ? R = ? - 1 HS lên bảng làm bài tập Bài giải Công suất của bàn là : P = A / t = 720000 / 90 0 = 800 w - HS thảo luận thống nhất... soạn: 20 / 9 Ngày giảng: Tiết 9 : điện trở công thức điện trở ( Tiếp theo ) A- Mục tiêu : - Củng cố kiến thức về sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn - Vận dụng đợc các hệ thức để giải các bài tập vật trong SBT B - Chuẩn bI: - GV : Giáo án + Sách bài tập vật + Bảng phụ - HS : Vở ghi + Sách bài tập vật C - tiến trình lên lớp : I - ổn định tổ chức: Giáo viên: Phạm Nh Bảo 15 9 C: II... 10 - 20 09 Ngày giảng: Tiết 14 : Công, Công suất - Định luật Jun Len xơ ( Tiếp theo ) A- Mục tiêu : - Củng cố kiến thức về công suất điện - Vận dụng đợc các hệ thức để giải các bài tập vật về công suất điện - Giáo dục ý thức học tập của học sinh B - Chuẩn bI: - GV : Giáo án + Sách bài tập vật + Bảng phụ - HS : Vở ghi + Sách bài tập vật C - tiến trình lên lớp : I - ổn định tổ chức: 9 A: II -

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan