0

Đối với nền kinh tế

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH MỘT THÀNH VIÊN DẦU KHÍ TOÀN CẦU CHI NHÁNH QUẢNG NINH (Trang 28-28 )

5. Kết cấu luận văn

1.2.3.1. Đối với nền kinh tế

Dịch vụ ngân hàng góp phần làm tăng cường sự luân chuyển của dòng vốn trong nền kinh tế và tính ổn định của hệ thống tài chính. Nhờ có dịch vụ ngân hàng mà các nguồn vốn được đưa đến nơi sử dụng có hiệu quả nhất, hỗ trợ tốt nhất tới các đối tượng trong nền kinh tế trong các hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng. Dịch vụ ngân hàng có vai trò hết sức quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, nó là động lực để thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Dịch vụ ngân hàng cao, vượt trội hơn đối thủ ngân hàng đó sẽ chiến thắng trong cạnh tranh, trên tất cả ngân hàng đó sẽ tác động tích cực đến tất cả các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế như công nghiệp, nông nghiệp, thương mại dịch vụ, xuất khẩu,.. Tạo động lực và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của tất cả các ngành khác nhau trong nền kinh tế, góp phần thúc đẩy nền kinh tế ngày càng phát triển.

Chất lượng dịch vụ ngân hàng là nhân tố trực tiếp biến đổi nền kinh tế từ sử dụng tiền mặt sang không sử dụng tiền mặt. Qua đó, góp phần nâng cao tỷ trọng thanh toán không dùng tiền mặt trên thị trường, giúp đẩy mạnh các quá trình minh bạch hóa tài chính của nền kinh tế, giảm chi phí của việc thanh toán và lưu thông tiền mặt. Ngoài ra còn giúp nâng cao hiệu quả quản lý của nhà nước, góp phần ngăn chặn các tệ nạn kinh tế như trốn thuế, tham nhũng, rửa tiền… tạo những điều kiện thuận lợi nhất để lành mạnh hóa nền kinh tế, thúc đẩy nền kinh tế quốc gia ngày càng hội nhập sâu rộng hơn vào nền kinh tế thế giới.

Vì vậy, muốn dịch vụ ngân hàng thực hiện được vai trò của mình đối với nền kinh tế, chất lượng dịch và nâng cao chất lượng dịch là vấn đề quan tâm của ngân hàng.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH MỘT THÀNH VIÊN DẦU KHÍ TOÀN CẦU CHI NHÁNH QUẢNG NINH (Trang 28 -28 )

Mục lục

×