0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (121 trang)

Phân tích nhân tố

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH MỘT THÀNH VIÊN DẦU KHÍ TOÀN CẦU CHI NHÁNH QUẢNG NINH (Trang 84 -89 )

5. Kết cấu luận văn

3.2.3.2. Phân tích nhân tố

Phân tích nhân tố bằng các thành phần chính cho phép rút gọn nhiều biến số ít nhiều có một tương quan lẫn nhau thành những đại lượng được thể hiện dưới dạng mối tương quan theo đường thẳng với các tiêu chuẩn phù hợp là: Hệ số KMO > 0.5, Sig > 0.05 tương ứng với việc chọn Eigenvalues > 1, tổng phương sai trích > 0.5 và bỏ các hệ số tài nhân tố Factor loading có giá trị nhỏ hơn 0.5. Chỉ những nhân tố thỏa mãn các điều kiện trên thì mới có thể tham gia vào các bước phân tích chạy hồi quy trong các phân tích tiếp theo.

(1) Phân tích nhân tố biến phương tiện hữu hình

Bả ng 3.15: Kết quả phân tích nhân tố biến phương tiện hữu hình

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .855

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 397.233

df 15

Sig. .000

Total Variance Explained

Component

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %

1 3.226 53.770 53.770 3.226 53.770 53.770 2 .780 13.006 66.776 3 .575 9.588 76.364 4 .530 8.836 85.200 5 .507 8.446 93.646 6 .381 6.354 100.000

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA với 6 biến quan sát thuộc thuộc biến yếu tố hữu hình cho thấy: ta được kết quả hệ số KMO là 0.855 (ở giữa 0.5 và 1.0); Kiểm định Bartlett’s Test Sig là 0.00 < 0.05; hệ số Eigenvalues là 3.226>1; tổng phương sai tích lũy = 53,770 (tổng biến thiên được giải thích) cho biết các mục hỏi trong thang đo này có thể giải thích được 53,77% biến thiên của dữ liệu (> 50%). Như vậy dữ liệu của các nhân tố phân tích là hoàn toàn thích hợp.

(2) Phân tích nhân tố biến độ tin cậy

Bảng 3.16: Kết quả phân tích nhân tố biến độ tin cậy

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .795

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 334.737

df 10

Sig. .000

Total Variance Explained

Component

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %

1 2.849 56.975 56.975 2.849 56.975 56.975

2 .718 14.361 71.335

3 .614 12.270 83.606

4 .499 9.983 93.589

5 .321 6.411 100.000

Extraction Method: Principal Component Analysis.

(Nguồn: Kết quả xử lý số liệu điều tra)

Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA với 5 biến quan sát thuộc thuộc biến độ tin cậy cho thấy: ta được kết quả hệ số KMO là 0.795 (ở giữa 0.5 và 1.0); Kiểm định Bartlett’s Test Sig là 0.00 < 0.05; hệ số Eigenvalues là 2.849>1; tổng phương sai tích lũy = 56.975 (tổng biến thiên được giải thích) cho biết các mục hỏi trong thang đo này có thể giải thích được 56,98% biến thiên của dữ liệu (> 50%). Như vậy dữ liệu của các nhân tố phân tích là hoàn toàn thích hợp.

(3) Phân tích nhân tố biến độ phản hồi

Bảng 3.17: Kết quả phân tích nhân tố biến độ phản hồi

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .832

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 333.017

df 10

Sig. .000

Total Variance Explained

Component

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %

1 2.902 58.038 58.038 2.902 58.038 58.038

2 .676 13.513 71.551

3 .570 11.404 82.955

4 .448 8.967 91.922

5 .404 8.078 100.000

Extraction Method: Principal Component Analysis.

(Nguồn: Kết quả xử lý số liệu điều tra)

Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA với 5 biến quan sát thuộc thuộc biến độ phản hồi cho thấy: ta được kết quả hệ số KMO là 0.832 (ở giữa 0.5 và 1.0); Kiểm định Bartlett’s Test Sig là 0.00 < 0.05; hệ số Eigenvalues là 2. 0902>1; tổng phương sai tích lũy = 58.038 (tổng biến thiên được giải thích) cho biết các mục hỏi trong thang đo này có thể giải thích được 58,04% biến thiên của dữ liệu (> 50%). Như vậy dữ liệu của các nhân tố phân tích là hoàn toàn thích hợp.

(4) Phân tích nhân tố biến độ năng lực phục vụ

Bảng 3.18: Kết quả phân tích nhân tố biến năng lực phục vụ

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .815

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 340.161

df 15

Total Variance Explained

Component

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %

1 2.889 57.781 57.781 2.889 57.781 57.781 2 .748 14.958 72.739 3 .546 10.916 83.655 4 .442 8.831 92.486 5 .376 5.514 98.000 6 ,311 2.000 100.000

Extraction Method: Principal Component Analysis.

(Nguồn: Kết quả xử lý số liệu điều tra)

Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA với 6 biến quan sát thuộc thuộc biến năng lực phục vụ cho thấy: ta được kết quả hệ số KMO là 0.815 (ở giữa 0.5 và 1.0); Kiểm định Bartlett’s Test Sig là 0.00 < 0.05; hệ số Eigenvalues là 2. 889 >1; tổng phương sai tích lũy = 57.781 (tổng biến thiên được giải thích) cho biết các mục hỏi trong thang đo này có thể giải thích được 57,78% biến thiên của dữ liệu (> 50%). Như vậy dữ liệu của các nhân tố phân tích là hoàn toàn thích hợp.

(5) Sự cảm thông

Bảng 3.19: Kết quả phân tích nhân tố biến sự cảm thông

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .877

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 553.528

df 15

Sig. .000

Total Variance Explained

Component

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %

1 3.676 62.259 62.259 3.676 61.259 61.259

2 .623 11.382 73.641

3 .522 9.700 84.340

4 .463 8.712 93.052

6 .402 6.948 100.000

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA với 5 biến quan sát thuộc thuộc biến sự cảm thông cho thấy: ta được kết quả hệ số KMO là 0.877 (ở giữa 0.5 và 1.0); Kiểm định Bartlett’s Test Sig là 0.00 < 0.05; hệ số Eigenvalues là 3. 676 >1; tổng phương sai tích lũy = 61.259 (tổng biến thiên được giải thích) cho biết các mục hỏi trong thang đo này có thể giải thích được 61,26 % biến thiên của dữ liệu (> 50%). Như vậy dữ liệu của các nhân tố phân tích là hoàn toàn thích hợp.

(5) Sự hài lòng của khách hàng

Bảng 3.20: Kết quả phân tích nhân tố biến sự thỏa mãn

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .869

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 652.578

df 15

Sig. .000

Total Variance Explained

Component

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %

1 3.847 64.115 64.115 3.847 64.115 64.115 2 .689 11.489 75.604 3 .473 7.879 83.482 4 .405 6.755 90.237 5 .305 5.087 95.324 6 .281 4.676 100.000

Extraction Method: Principal Component Analysis.

(Nguồn: Kết quả xử lý số liệu điều tra)

Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA với 6 biến quan sát thuộc thuộc biến sự thỏa mãn cho thấy: ta được kết quả hệ số KMO là 0.671 (ở giữa 0.5 và 1.0); Kiểm định Bartlett’s Test Sig là 0.00 < 0.05; hệ số Eigenvalues là 3.847>1; tổng phương sai tích lũy = 64,115 (tổng biến thiên được giải thích) cho biết các mục hỏi trong thang đo này có thể giải thích được 64,12% biến thiên của dữ liệu (>50%). Như vậy dữ liệu của các nhân tố phân tích là hoàn toàn thích hợp.

Từ kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA trên cho thấy tất cả các nhân tố đều thỏa mãn để tiến hành các bước phân tích tiếp theo.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH MỘT THÀNH VIÊN DẦU KHÍ TOÀN CẦU CHI NHÁNH QUẢNG NINH (Trang 84 -89 )

×