0

Những kết quả đạt được trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH MỘT THÀNH VIÊN DẦU KHÍ TOÀN CẦU CHI NHÁNH QUẢNG NINH (Trang 57-63 )

5. Kết cấu luận văn

3.1.3. Những kết quả đạt được trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng

Trong phần này, tác giả sẽ tóm tắt lại những kết quả đạt được trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong 3 năm qua (2014-2016) thông qua các báo cáo tài chính về hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

Cũng như các Chi nhánh và đơn vị khác cùng hệ thống, Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Dầu khí Toàn cầu - Chi nhánh Quảng Ninh thực hiện kinh doanh theo mô hình đa năng bao gồm cả huy động vốn, cho vay và các hoạt động phi tín dụng khác. Nhưng hoạt động nghiệp vụ kinh doanh chính của Chi nhánh vẫn là hoạt động cho vay và huy động vốn. Hoạt động huy động vốn của Chi nhánh đang được triển khai rất tốt.

Trong môi trường cạnh tranh gây gắt như hiện nay ở Quảng Ninh, việc huy động vốn của ngân hàng cũng đã đạt được những thành tựu đánh kể. Hiện Ngân hàng có 450 khách hàng tiền gửi cá nhân và hơn 30 doanh nghiệp có sử dụng dịch vụ tiền gửi của ngân hàng. Đây không phải là con số lớn, nhưng đó là kết quả nỗ lực của cán bộ nhân viên Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Dầu khí Toàn cầu - Chi nhánh Quảng Ninh trong những năm qua.

Để đáp ứng nhu cầu cho vay tại chi nhánh, việc huy động vốn nhằm đóng góp nguồn vốn không nhỏ cho trụ sở chính GP Bank - Chi nhánh Quảng Ninh điều hòa cho hệ thống có vai trò quan trọng. Từ đó, tạo ra nguồn thu từ bán vốn rất lớn cho chi nhánh.

Hoạt động cho vay cũng được Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Dầu khí Toàn cầu - Chi nhánh Quảng Ninh hết sức quan tâm nhàm góp phần vào việc kinh doanh có hiệu quả tại ngân hàng. Quy mô dự nợ của chi nhánh không ngừng tăng, tháng sau cao hơn tháng trước. Cụ thể đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh trong năm 2016 được tóm tắt qua bảng số liệu so sánh với các một số chi nhánh cùng khu vực miền duyên hải như sau:

Bảng 3.1: So sánh một số chỉ tiêu kinh doanh của CN Quảng Ninh năm 2016 với một số chi nhánh khác

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu CN Quảng Ninh CN Hải Phòng CN Nghệ An

Tổng vốn huy động 328.999 402.324 305.171

Tổng dư nợ 126.500 202.686 101.02

Tổng thu nhập hoạt động 37.127 48.06 22.111

Lợi nhuận thuần 1.684 2.051 1.1

Lợi nhuận sau thuế 512 528 310

Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh GP Bank - CN Quảng Ninh, Hải Phòng,

Nghệ An năm 2016

Có thể nói, hoạt động Huy động của chí nhánh chủ yếu là từ dân cư nên tính bền vững (ổn định) cao hơn so với 2 chí nhánh Hải Phòng và Nghệ An.

Mặc dù, mới hoạt động được chưa đầy sáu năm nhưng nhìn vào kết quả hoạt động của Chi nhánh Quảng Ninh về cả huy động và cho vay so với các chi nhánh cùng khu vực cho thấy Chi nhánh đang hoạt động có hiệu quả và cho thấy không hề kém cạnh so với các chi nhánh khác cùng hệ thống.

- Huy động vốn: Kết quả huy động vốn của Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Dầu khí Toàn cầu - Chi nhánh Quảng Ninh trong năm 2016 là hết sức khả quan. Huy động vốn là nhiệm vụ chiến lược lâu dài góp

phần quan trọng tạo ra lợi nhuận của ngân hàng nên Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Dầu khí Toàn cầu - Chi nhánh Quảng Ninh đã triển khai huy động tối đa các nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư và các tổ chức kinh tế. Chi nhánh đã triển khai các hình thức huy động phong phú và đa dạng, kết quả huy động của chi nhánh đã đạt được con số đáng kể, số vốn huy động trong năm 2016 của chi nhánh là 127 tỷ đồng và số dư huy động cuối kỳ năm 2016 là 328.999 tỷ đồng vượt mức 106% kế hoạch được giao.

Cơ cấu nguồn vốn huy động của Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Dầu khí Toàn cầu - Chi nhánh Quảng Ninh năm 2016 như sau:

Bảng 3.2: Bảng cơ cấu vốn huy động CN Quảng Ninh năm 2016

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu Số dư cuối kỳ Tỷ trọng

Tổng cơ cấu vốn huy động 328.999 100%

1. Theo loại tiền

- VNĐ 327.814 99.6%

- Ngoại tệ quy đổi 1.185 0.4%

2. Theo kỳ hạn

- Không kỳ hạn 4.352 1.3%

- Có kỳ hạn 324.647 98.7%

3. Theo đối tượng khách hàng

- Tiền gửi của cá nhân 323.962 98.5%

- Tiền gửi của Tổ chức kinh tế 5.037 1.5%

Nguồn: Bảng cân đối kế toán GB Bank - CN Quảng Ninh

Bảng 3.2 về cơ cấu huy động vốn của Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Dầu khí Toàn cầu - Chi nhánh Quảng Ninh cho thấy nguồn

vốn động chủ yếu là nguồn vốn có kỳ hạn huy động từ dân cư. Tổng số vốn huy động là 328.999 triệu đồng, trong đó số huy động bằng VDN là 99,6% và ngoại tệ là 0,4%. Có thể nói, trong thời gian qua chi nhánh đã làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá hoạt động và tích cực tìm kiếm khách hàng nên nguồn vốn huy động từ dân cư chiếm tỷ lệ chủ yếu. Nguồn vốn tiền gửi từ các Tổ chức kinh tế chiếm tỷ lệ rất thấp do trong thời gian vừa qua nền kinh tế có nhiều biến động, các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn về tài chính, thiếu nguồn vốn để phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh, các nguồn tiền nhàn rỗi trên tài khoản thanh toán cũng hết sức hạn chế. Cụ thẻ tiền gửi của cá nhân chiếm 98,5% và của tổ chức kinh tế chỉ 1,5%. Cơ cấu vốn huy động tăng trưởng theo hướng tăng quy mô và tỷ trọng vốn huy động từ dân cư là hết sức phù hợp với chiến lược kinh doanh hiện nay do đây là nguồn vốn có tính ổn định cao. So với các ngân hàng lớn khác và các ngân hàng truyền thống như BIDV, Vietinbank, Agribank, thì Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Dầu khí Toàn cầu - Chi nhánh Quảng Ninh là một ngân hàng nhỏ, lại có thời gian hoạt động ở Tỉnh Quảng Ninh ngắn, thì số lượng huy động vốn trên là một trong những nỗ lực của cán bộ nhân viên toàn Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Dầu khí Toàn cầu - Chi nhánh Quảng Ninh.

- Tín dụng: Kết quả về dư nợ cho vay của Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Dầu khí Toàn cầu - Chi nhánh Quảng Ninh tuy chưa phải là cao nhưng con số dư nợ là 126.5tỷ đồng với một chi nhánh mới thành lập đây cũng là một kết quả rất đáng kể với một đơn vị mới được thành lập 6 năm. So sánh với một số chi nhánh khác cùng hệ thống thì tổng dư nợ trong năm vừa qua cũng đạt loại khá, cơ cấu cho vay phong phú, đa dạng, đối tượng vay vốn được mở rộng bao gồm cả doanh nghiệp, cá nhân, hộ cá thể, các tổ chức,.. và cho vay bằng VNĐ với nhiều kỳ hạn khác nhau.

Bảng 3.3: Bảng cơ cấu tín dụng CN Quảng Ninh năm 2016

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu Số dư cuối kỳ Tỷ trọng

Tổng dự nợ 126,500 100%

1. Dư nợ phân theo thời gian

- Ngắn hạn 74.656 59%

- Trung hạn 31.573 25%

- Dài hạn 20.271 16%

2. Dư nợ theo thành phần KT

- Cho vay Tổ chức kinh tế 30.510 24,1%

- Cho vay Cá nhân 95.990 75,9%

Nguồn: Báo cáo tổng hợp dư nợ GP Bank Quảng Ninh (năm 2016)

Về tỷ lệ cấp tín dụng của Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Dầu khí Toàn cầu - Chi nhánh Quảng Ninh cho thấy chi nhánh đang triển khai tốt theo đúng chiến lược kinh doanh là tập trung vào khách hàng cá nhân phù hợp với đặc điểm kinh tế tại địa bàn Quảng Ninh. Đối tượng khách hàng cá nhân mà Chi nhánh nhằm tới là những người có thu nhập ổn định và phương thức tài trợ cho vay được thực hiện trên trên cơ sở các phương án kinh doanh khả thi hay các nhu cầu tiêu dùng cá nhân thiết thực đảm bảo khả năng trả nợ cho ngân hàng.

Do những khó khăn trong kinh tế trong thời gian vừa qua, dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp chiếm tỷ lệ thấp do trong những năm gần đây chịu ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, các doanh nghiệp hầu như đều thu hẹp sản xuất kinh doanh, chỉ hoạt động ở mức duy trì nên nhu cầu về vốn không nhiều. Đây cũng là một trong những vấn đề mà ban lãnh đạo Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Dầu khí Toàn cầu - Chi nhánh Quảng Ninh cần quan tâm.

Thực tế cho thấy, Quảng Ninh là một trong những tỉnh năng động nhất của miền Bắc. Kinh tế, văn hóa và xã hội của tỉnh của những chuyển biến mạnh mẽ trong những năm qua. Đặc biệt, thu nhập của người dân tăng nhanh. Đời sống của người dân không ngừng cải thiện. Bộ phận không nhỏ dân cư có tiền nhàn rồi và có nhu cầu gửi tiết kiệm, trong khi có một bộ phạn khác lại có nhu cầu vốn cho kinh doanh. Do đó, kết quả đạt được trong hoạt động huy động vốn, cho vay của Ngân hàng là rất khả quan trong thời gian tới.

Bảng 3.3. đưa ra con số về tỷ trọng giữa cho vay trung hạn, dài hạn và ngắn hạn. Tỷ lệ vay ngắn hạn là 59%, trung hạn là 25% và dài hạn là 16%. Trong đó, cho tổ chức kinh tế vay là 24,1% và cho vay cá nhân là 75,9%. Nhìn chung là hợp lý và đảm bảo an toàn, chi nhánh luôn cố điều chỉnh sao cho tỷ lệ cho vay cân đối phù hợp với nguồn vốn huy động nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh về tín dụng cũng như nguồn vốn của Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Dầu khí Toàn cầu - Chi nhánh Quảng Ninh

Bảng 3.4: Kết quả hoạt động kinh doanh của CN Quảng Ninh năm 2016

Đơn vị tính: triệu đồng

STT Chỉ tiêu Kết quả

I Thu nhập lãi thuần 2.732

1 Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự 37.127

2 Chi phí lãi và các khoản chi phí tương tự 34.395

II Thu nhập thuần từ các hoạt động khác 248

1 Thu ngoài lãi 303

2 Chi chi ngoài lãi 54,5

III Chi phí hoạt động 1.296

IV Lợi nhuận thuần 1.684

V Lợi nhận sau trích lập dự phòng rủi ro 512

Năm 2016 được ghi nhận là một năm thành công đối với Chi nhánh Quảng Ninh. Tổng số lãi thuần mà Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Dầu khí Toàn cầu - Chi nhánh Quảng Ninh thu được là 2,732 triệu đồng, thu từ các hoạt động khác là 248 triệu, lợi nhuận thuần thu được là 1.684 triệu.

Mặc dù là một chi nhánh mới thành lập, phải mất một thời gian để cơ cấu nhân sự, ổn định bộ máy và phải chịu nhiều chi phí nhưng lợi nhuận năm 2016 của Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Dầu khí Toàn cầu - Chi nhánh Quảng Ninh đạt 512 triệu đồng đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch được giao.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH MỘT THÀNH VIÊN DẦU KHÍ TOÀN CẦU CHI NHÁNH QUẢNG NINH (Trang 57 -63 )

Mục lục

×