0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (121 trang)

Định hướng phát triển của Ngân hàng

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH MỘT THÀNH VIÊN DẦU KHÍ TOÀN CẦU CHI NHÁNH QUẢNG NINH (Trang 101 -102 )

5. Kết cấu luận văn

4.1.1. Định hướng phát triển của Ngân hàng

Là một ngân hàng mới có mặt trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 6 năm, mục tiêu chiến lược của GP Bank - Chi nhánh Quảng Ninh đang hướng tới đó là trở thành một trong những ngân hàng có sự phát triển bền vững với chất lượng dịch vụ không chỉ ở trong nước mà còn đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Để có thể thực hiện Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Dầu khí Toàn cầu - Chi nhánh Quảng Ninh đã xác định cơ sở cho việc xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng như sau:

- Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm thu hút khách hàng mới và duy trì khách hàng cũ.

- Hướng đến khách hàng, lấy khách hàng làm giá trị cốt lõi. Phát triển, đổi mới sáng tạo chuyên nghiệp, lấy chất lượng và tin cậy làm hàng đầu.

- Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực và đào tạo lực lượng cán bộ nhân viên chuyên nghiệp để bảo đảm cho quá trình vận hành của hệ thống liên tục, thông suốt và hiệu quả cao.

- Tối ưu hóa các nguồn vốn của ngân hàng, duy trì tình trạng tài chính ở mức độ an toàn cao để xây dựng Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Dầu khí Toàn cầu - Chi nhánh Quảng Ninh thành một tổ chức vững mạnh có khả năng vượt qua mọi khó khăn thách thức trong môi trường kinh doanh ngân hàng tại Việt Nam

- Tăng trưởng mạnh bằng cách tạo nên sự khác biệt trên cơ sở hiểu biết nhu cầu của khách hàng, hướng tới khách hàng và đáp ứng được mọi nhu cầu của khách hàng.

- Xây dựng văn hóa Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Dầu khí Toàn cầu - Chi nhánh Quảng Ninh trở thành một yếu tố tinh thần gắn kết toàn hệ thống một cách xuyên suốt.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH MỘT THÀNH VIÊN DẦU KHÍ TOÀN CẦU CHI NHÁNH QUẢNG NINH (Trang 101 -102 )

×