0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (121 trang)

Mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng Gbbank

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH MỘT THÀNH VIÊN DẦU KHÍ TOÀN CẦU CHI NHÁNH QUẢNG NINH (Trang 54 -57 )

5. Kết cấu luận văn

3.1.2. Mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng Gbbank

nhánh Quảng Ninh hoạt động theo những nội dung sau:

* Chức năng, nhiệm vụ của ngân hàng:

Ngân hàng GPBank - Chi nhanh Quảng Ninh thực hiện các hoạt động giao dịch như sau:

- Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các loại tiền gửi khác.

- Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn trong nước và nước ngoài.

- Cấp tín dụng dưới các hình thức sau đây: + Cho vay

+ Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và các giấy tờ có giá khác.

+ Bảo lãnh ngân hàng. + Phát hành thẻ tín dụng.

+ Bao thanh toán trong nước; bao thanh toán quốc tế. - Mở tài khoản thanh toán cho khách hàng.

- Cung ứng các phương tiện thanh toán. - Cung ứng các dịch vụ thanh toán dưới đây:

+ Thực hiện dịch vụ thanh toán trong nước bao gồm séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thư tín dụng, thẻ ngân hàng, dịch vụ thu hộ và chi hộ;

+ Thực hiện dịch vụ thanh toán quốc tế.

- Vay vốn của Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Vay vốn tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của Pháp luật và Hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Mở tài khoản:

+ Mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và duy trì trên tài khoản tiền gửi này số dư bình quân không thấp hơn dự trữ bắt buộc;

+ Mở tài khoản thanh toán tại tổ chức tín dụng khác;

+ Mở tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán ở nước ngoài theo quy định của pháp luật về ngoại hối.

- Tổ chức tham gia các hệ thống thanh toán:

+ Tổ chức thanh toán nội bộ, tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc gia;

+ Tham gia hệ thống thanh toán quốc tế.

- Góp vốn, mua cổ phần theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Tham gia thị trường tiền tệ: đấu thầu tín phiếu Kho bạc, mua, bán công cụ chuyển nhượng, trái phiếu chính phủ, tín phiếu kho bạc, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và các giấy tờ có giá khác trên thị trường tiền tệ.

- Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế trong phạm vi do Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định.

- Ủy thác, nhận ủy thác, đại lý trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng, kinh doanh bảo hiểm, quản lý tài sản theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật:

+ Dịch vụ quản lý tiền mặt, tư vấn ngân hàng, tài chính; các dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn.

+ Tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn mua bán hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp và tư vấn đầu tư.

+ Mua, bán trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp. + Dịch vụ môi giới tiền tệ.

* Sơ đồ cơ cấu bộ máy tổ chức của Chi nhánh như sau:

Hình 3.1. Sơ đồ cơ cấu bộ máy tổ chức của Ngân hàng Gbbank - Chi nhánh Quảng Ninh

Cơ cấu tổ chức Ban giám đốc tại trụ sở Chi nhánh: Gồm 01 giám đốc và 01 Phó Giám đốc trong đó:

- Giám đốc Chi nhánh: Phụ trách chung và chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động, hiệu quả kinh doanh của các đơn vị tại Chi nhánh và chỉ đạo trực tiếp Phòng kinh doanh, phòng tổ chức hành chính.

- Phó giám đốc Chi nhánh: Chỉ đạo trực tiếp Phòng kế toán tài chính và kho quỹ.

Chức năng Phòng Khách hàng Doanh nghiệp:

- Tham mưu cho Ban Giám Đốc Chi nhánh trong việc khai thác, quản lý và bán các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng cho các khách hàng doanh nghiệp, tổ chức phù hợp với chế độ, quy định hiện hành của GPBank.

Chức năng Phòng Khách hàng Cá nhân:

- Tham mưu cho Ban Giám Đốc Chi nhánh trong việc khai thác, quản lý và bán các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng cho các khách hàng cá nhân phù hợp với chế độ, quy định hiện hành của GPBank.

Giám đốc Chi nhánh P. Giám đốc Chi nhánh Phòng Kế toán - Tài chính & Kho quỹ Phòng Khách hàng cá nhân Phòng Khách hàng Doanh nghiệp Phòng tổ chức hành chính

Chức năng Phòng Kế toán - Tài chính và Kho quỹ:

- Tham mưu cho Ban Giám đốc chi nhánh trong công tác cung cấp dịch vụ ngân hàng liên quan đến nghiệp vụ thanh toán, xử lý hạch toán các giao dịch cho khách hàng; thực hiện các nghiệp vụ và các công việc liên quan đến công tác quản lý tài chính, kế toán, chỉ tiêu nội bộ tại chi nhánh; quản lý và chịu trách nhiệm đối với hệ thống giao dịch trên máy tính, quản lý quỹ tiền mặt đến từng giao dịch viên theo quy định của GPBank.

* Chức năng Phòng Tổ chức hành chính:

Tham mưu cho Ban Giám đốc chi nhánh trong công tác quản lý cán bộ, văn phòng và hành chính quản trị của chi nhánh.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH MỘT THÀNH VIÊN DẦU KHÍ TOÀN CẦU CHI NHÁNH QUẢNG NINH (Trang 54 -57 )

×