0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (198 trang)

THAM THIỀN BẰNG THẦN CHÚ

Một phần của tài liệu THUONG TRI NTHAI (Trang 139 -140 )

Lời nói đầu :

Thần chú là một tràng âm thanh do một nhà huyền môn nào đó sắp đặt một cách đặc biệt để tạo ra những kết quả nhất định. Những âm thanh ấy được lập đi lập lại luôn luôn, với một tiết điệu giống y, khiến cho những làn rung động của các hạ thể vận chuyển tương phù (là đồng nhịp với nhau ). Vậy thần chú là một phương pháp máy móc, làm ngưng dứt một vài thứ rung động nào đó, hoặc làm hoạt động lại những thứ rung động mà mình ưa thích.

Công hiệu của nó tùy theo trạng thái truyền âm. Hễ thần chú càng được lập lại nhiều lần, công hiệu của nó càng thêm mãnh liệt. Nhơn đó, mà hình tư tưởng trong các giáo đường càng ngày càng rõ rệt và công hiệu.

Người ta cứ lập đi lập lại câu chú chớ không cần đếm bao nhiêu lần. Ở Ấn Độ, người ta áp dụng phương pháp nầy rất nhiều. Nhà sùng Đạo chuyên tâm vào Đức Shri Krishna chẳng hạn. Người ta đọc câu chú nhiều lần và cứ đọc mãi như vậy. Trong lúc đó, ý nghĩa cao siêu của câu chú được suy nghiệm kỹ lưỡng. Nhờ vậy, con người tiếp xúc được với Đấng Đại Giác. Ông Ernest Wood có nói trong quyển Concentration của ông nơi trang 123 như vầy: “Tôi vừa mới đọc trong Upanishad lời khuyên rằng: “Có 16 âm tự thần chú (Mantra) cần phải lập đi lập lại 35 triệu lần!” Rồi nhà bình luận mới làm một bài toán. Kết cuộc là: phải lập đi lập lại trong 20 năm, mà mỗi ngày phải đọc 5.000 lần hay 8 lần trong một phút, mà mỗi ngày phải để 10 giờ làm công chuyện ấy.” Không nên đi đến mức quá lố như vậy.

Bên Ấn Độ người ta cũng đọc thần chú ít lâu trong ngày, để cố ý giữ cho cái trí đừng xao lãng. Và nhờ lập đi lập lại, có nhịp nhàng nó ảnh hưởng tốt đến xác thịt .

Xin lưu ý :

Nhiều người tham thiền một lượt về một vấn đề chung (nhất là bằng những câu thần chú) – đem lại kết quả khả quan hơn là tham thiền riêng rẽ: vì nhiều người tạo ra trong chất khí của ba cõi dưới một luồng từ điển mãnh liệt. Nếu hành giả thành công tập trung tư tưởng, thì y sẽ không bị hoàn cảnh quấy rầy .

PHẦN THỰC TẬP

Sau khi thực tập “Bốn điều chuẩn bị tham thiền” đã nói ở trước ta bắt đầu :

1/- Chọn câu thần chú nào hợp với ta và ta hiểu rõ ý nghĩa. Tỷ như câu “Aum ! Mani Padmé Hum” .

2/- Đoạn ta ngâm lớn lên. Vừa ngâm, vừa tưởng đến ý nghĩa của nó. Tỷ như vừa ngâm “Aum ! Mani Padmé Hum”, ta vừa tưởng rằng : “Tôi ở trong lòng Ngài! Ngài ở trong lòng tôi”

3/- Sau đó, tôi nói rằng: “Tôi là Chơn Nhơn con của Đức Thượng Đế. Tâm tôi nhập với tâm Ngài. Tâm tôi cũng nhập”.

Nói rồi, tôi tưởng tâm mình sáng rỡ như mặt nhựt, chói ra những làn hào quang trước mặt, sau lưng, hai bên trong trên đầu, dưới chơn, bao trùm khắp năm châu bốn bể . (Ta phải thuộc bản đồ thế giới) Thời gian tưởng tượng lối 1 phút .

5/- Tưởng tượng như ở điểm 3 .

Cứ như thế lập đi lập lại bao nhiêu lần cũng được. (Thời gian lối 30 phút ) . 6/- Đọc thanh ngữ AUM .

7/- Từ từ xả thiền .

****

Một phần của tài liệu THUONG TRI NTHAI (Trang 139 -140 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×