0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (198 trang)

THAM THIỀN VỀ SỰ AN LẠC.

Một phần của tài liệu THUONG TRI NTHAI (Trang 115 -118 )

Trước khi tham thiền về một đề tài nào, ta cũng phải thi hành theo đúng “Bốn qui tắc chuẩn bị tham thiền” đã nói ở trên.

a)Ta bắt đầu giải nghĩa về sự An Lạc . Vấn : An Lạc là gì?

Đáp : An Lạc là sự an ổn, là sự yên tịnh lẫn vui mừng. Ta rán cảm được an lạc bằng cách nói rằng:

Tôi là sự an lạc.

Sự an lạc là tôi, tôi là sự an lạc, Sự an lạc bao xung quanh tôi, Sự an lạc che chở và phù hộ tôi, Sự an lạc ở trong lòng tôi, Sự an lạc là của tôi.

(Mỗi câu ngừng 15 giây, để tâm không, cho thấm) b) Tạo hình ảnh của sự an lạc .

Tập trung tư tưởng để tạo hình ảnh cho thật mạnh. Ta thấy mình ở nhà ra ngoài đường, đang làm việc trong sở hay đang nghỉ ngơi. Ta luôn luôn rải sự an lạc. Hào quang ta chứa tràn sự an lạc. Nó bao trùm mọi người, mọi vật xung quanh ta. Ta thấy, bằng sự tưởng tượng. Sư Phụ của ta là hiện thân của sự An Lac. Ngài chói sáng hào quang dìu dịu, ban hồng ân cho trần thế.

Vấn : Nếu tôi ra ngoài đường, ở giữa chợ đời, làm sao tôi giữ được sự an lạc? Đáp : An Lạc đây là an lạc bên trong.

Nó đến với ta bất cứ lúc nào cũng được. Ta gặp ai, ta cũng lấy sự an lạc riêng của ta mà bao trùm họ, rồi ta thấy họ tràn đầy an lạc, họ phóng ra những tư tưởng an lạc.

Ta thấy tất cả mọi vật đều an lạc, và sự an lạc bao trùm mọi vật.

Ta cứ giữ cái hình ảnh an lạc đó cho mạnh ở trong trí ta, hầu nó có thể tái hiện bất cứ lúc nào.

Vấn : Nếu đứng giữa đám đông, thì ta làm sao?

Đáp : Tưởng tượng mình đứng giữa đám đông, thì thường thường ta thấy mất trật tự. Nhưng ta đừng để ý đến sự mất trật tự đó, mà ta lại bao bọc những người xung quanh ta bằng sự an lạc của ta. Sự an lạc ấy đi xuyên qua họ, biểu lộ ra ngoài bằng tư tưởng, việc làm và lời nói của họ đối với muôn loài xung quanh họ.

Ta tưởng tượng ta được bao bọc bằng sự an lạc ở giữa đám đông. Ta thấy mình đứng yên lặng trong an lạc và hoàn toàn an lạc.

Ta nhớ luôn luôn trong trí cái hình ảnh nầy; là ta và mọi người đều được bao bọc bằng sự an lạc. Ta thấy sự an lạc chảy dài trên mình ta và trên mình họ. Ta chia sớt cái gì của ta cho họ.

Tất cả điều nầy, hành giả phải tưởng tượng, phải cảm biết và phải tri thức mới được. Nó phải được tưởng thấy khắp cùng, phải thấy nó ở trong vạn vật, trong toàn cõi vũ trụ.

Không ai chịu trách nhiệm về lời nói hay việc làm của kẻ khác. Điều mà người ta phải cảm, phải nghĩ, phải thấy là sự an lạc ở trong họ và ở ngoài họ, dù họ biết cùng không. Sự an lạc đó do Trời mà có.

Làm như thế, người ta chuẩn bị cho sự tham thiền về an lạc được dễ dàng hơn: bởi vì nhờ đó, người ta đào luyện sự chú ý đúng đắn và sự định trí về sự an lạc.

KẾ HOẠCH THAM THIỀN VỀ SỰ AN LAC.

Có một kế hoạch đã vẽ ra để tóm tắc những lời của ông Samana Malinda, người Gia Nã Đại, là kẻ tham thiền trong rừng sâu. Nó rất hữu ích và cần phải theo dõi từng ly, từng tí. Điều cần yếu là đừng xao lãng để chủ định vào một đề tài thôi.

Dưới đây là bài tham thiền khái lược của ông. 1/ - Đọc : AUM MANI PADMÉ HUM ba lần Nghĩa là : Tôi ở trong lòng Ngài, Ngài ở trong lòng tôi.

2/ - Nhắm mắt lại. Tập thở 10 lần chậm, 10 lần mau (xem nơi trương sổ tức số 153 )

Xong rồi thở như thường. Đoạn nhớ tới tánh an lạc. Nói: Tôi là sự an lạc Sự an lạc là tôi

Tôi an toàn trong an lạc Sự an lạc che chở tôi Sự an lạc nâng đỡ tôi Sự an lạc ở trong người tôi Sự an lac thuộc về tôi

(Mỗi câu ngừng 15 giây để tưởng cho thấm) 3/ - Nhớ đến sự an lạc cho muôn loài . Nói :

Sự an lạc đến cho mọi loài Sự an lạc do mọi người tỏa ra

Sự an lạc nầy thấm nhập trọn cả người tôi Tôi tràn đầy sự an lạc

Tôi chìm lặng trong an lạc

(Mỗi câu ngừng 15 giây cho thấm) 4/ - Tạo hình ảnh của chính mình tràn đầy an lạc :

- Tại nhà mình có :

a/ Đầy tư tưởng an lạc. b/ Đầy tình cảm an lạc c/ Đầy lời nói an lạc d/ Đầy hành vi an lạc

(Mỗi câu ngừng 15 giây để thấm nhuần sự an lạc) Ngưng dòng tư tưởng. Để tâm không 15 giây.

- Ở ngoài đường hay ở sở làm : a/ Có tư tưởng an lạc

b/ Có tình cảm an lạc c/ Có lời nói an lạc

(Mỗi câu ngừng 15 giây để thấm nhuần sự an lạc) Ngưng dòng tư tưởng

Để tâm không 15 giây. 5/ Nhớ đến sự an lạc

Nói :

Tôi đã thấu nhập sự an lạc Tôi đã tràn đầy sự an lạc Tôi chìm lặng trong an lạc

(Mỗi câu ngừng 15 giây để thấm nhuần sự an lạc) 6/ Nguyện cầu an lạc :

a/ Cho mọi sinh linh b/ Cho toàn xứ Việt Nam. c/ Cho khắp năm chấu bốn bể! d/ Túa rải ra từ mọi loài! 7/ Thực hiện An lạc . Nói : a/ Sư phụ tôi là an lạc b/ Tôi là an lạc

c/ Sự an lạc bao bọc tôi d/ Tôi an toàn trong an lac e/ Sự an lạc che chở tôi f/ Sự an lạc nâng đỡ tôi g/ Sự an lạc ở trong lòng tôi h/ Sự an lạc nầy là của trời đất i/ Tức nhiên nó là của tôi

(Ngừng 15 giây để tâm không) 8/ Xả thiền :

Lấy ý chí của Chơn Ngã ban ân huệ xuống cho thể trí, thể vía, thể xác được hoàn toàn an lạc .

Một phần của tài liệu THUONG TRI NTHAI (Trang 115 -118 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×