0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (198 trang)

CÁCH THỨC ĐẦU THA

Một phần của tài liệu THUONG TRI NTHAI (Trang 153 -154 )

CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI BA NHỮNG HỘT NGUYÊN TỬ TRƯỜNG TỒN

CÁCH THỨC ĐẦU THA

--- o O o ---

Trong quyển “Võ Trụ và Con Người” có giải rằng, sau khi bỏ xác, Chơn Nhơn từ từ rút lần lên các cõi cao cho tới lúc nó chỉ còn một cái thể duy nhất là Chơn Thân hay Thượng Trí. Trong lúc lâm chung đường Sutrâtma (kim quang tuyến) kéo theo sinh lực (prâna) đi từ bàn chơn lên đến trái tim, bao xung quanh hột nguyên tử trường tồn cái xác. Hột nguyên tử nầy đi từ con kinh Sushumna-nâdi (là con kinh nối liền trái tim với não thất thứ ba) lên đến đầu và thẳng đến não thất thứ ba. Đoạn, đường Kim Quang Tuyến cuốn trọn vẹn hột nguyên tử trường tồn từ từ lên chỗ giáp mí của lư đỉnh cốt và hậu chẩm cốt, để xuất ra khỏi xác. Bây giờ xác thân mới thật là chết.

Dần theo sự rứt bỏ các hạ thể của Chơn Nhơn, những hột nguyên tử trường tồn của (cái xác, cái vía và cái trí) đều ở trong trạng thái ngây ngủ. Chúng nó ngây ngủ một cách yên lành trong Chơn Thân – trong khi con người chỉ còn có một cái thể - (là Chơn Thân) – thì con người có trong cái thể ấy những hột nguyên tử trường tồn của cái xác, cái vía, và một phần tử trường tồn cái trí hay là đơn vị cái trí (unité mentale) như người ta thường nói. Ba hột nguyên tử trường tồn được bọc trong một cái lưới bằng chất Bồ Đề. Chúng nó giống như hạt nhân, chói sáng của Chơn Thân. Cái “Nhân” ấy là cáí “lưu tồn” của ba hạ thể: xác, vía, trí của kiếp vừa qua. Khi con người còn sống có đủ các hạ thể, thì những hột nguyên tử trường tồn đều chói sáng để chứng tỏ sự linh động của chúng nó. Và khi mỗi hạ thể chết, thì hột nguyên tử trường tồn của thể đó ở trong tình trạng mơ màng, và rút vào Chơn Thân. Trong lúc các hột nguyên tử trường tồn còn đang nửa thức, nửa ngủ, thì luồng sinh lực bình thường của những vòng khu ốc [1] giảm bớt để trở thành chậm chạp và sút kém trong thời gian ngơi nghỉ đó. Trong đồ hình số 12 nơi Chơn Thân ta thấy có ba hột nguyên tử trường tồn của ba hạ thể, chúng nó đang mơ màng, đối với người ít tiến hóa.

Đọc giả nên biết rằng: ba hột nguyên tử trường tồn phải được dinh dưỡng trong Chơn Thân: bởi vì người tiến hóa phải làm chủ trọn cả bảy cõi trong vũ trụ, và những hột nguyên tử trường tồn là con kinh duy nhát – (dù chúng nó còn bất toàn) – để nối liền Tam Thể Thượng (la triade supérieure) hay Chơn Nhơn với các hạ thể của chúng nó. Nếu người ta có thể tự nảy nở được mà không cần đến ba hột nguyên tử trường tồn, thì có thể trở thành một Đại Thiên Thần đầy vinh quang trên các cõi cao, nhưng trên mấy cõi dưới, sẽ hoàn toàn vô dụng vì mất cả quan năng cảm xúc, hiểu biết và

[1] Vòng khu ốc đây là những vòng xoáy xung quanh hột nguyên tử căn bản hồng trần. Hột nguyên tử căn bản hồng trần nầy có 7 vòng khu ốc nhỏ và 3 vòng khu ốc lớn. Mắt phàm không thấy đặng nó. (Xin xem quyển Võ Trụ và Con Ngừoi trang 30 của Ông Bà Nguyễn Văn Huấn soạn).

hoạt động. Vậy ta không được lìa xa những hột nguyên tử trường tồn, mà trái lại, nên tinh lọc và làm phát triển chúng nó.

Chúng ta nên ghi nhớ rằng: những hột nguyên tử trường tồn rất tiến hóa nhiều hơn các hột nguyên tử khác, Chúng nó sẽ hoàn toàn nẩy nở ở cuộc Tuần Hườn thứ bảy, lúc con người đã sẵn sàng thành Chơn Tiên. Lúc bấy giờ, mấy hột nguyên tử trường tồn đó thật tiến hóa, và không có hột nguyên tử nào tiến hóa bằng chúng nó vì chúng nó có trọn cả đức tánh mà chúng nó đã gặt được ở các tiền kiếp.

Khi một người kia đắc quả Phật, thì Ngài không thể nào kiếm được những nguyên tử để cho Ngài dùng ở các cõi dưới hơn là những hột nguyên tử trường tồn do các vị đã thành Chơn Tiên bỏ ra. .

Một phần của tài liệu THUONG TRI NTHAI (Trang 153 -154 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×