0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (198 trang)

CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI CẢNH TRỜI THỨ SAU

Một phần của tài liệu THUONG TRI NTHAI (Trang 146 -148 )

CẢNH TRỜI THỨ SAU

hay là

CẢNH THỨ NHÌ CỦA CÕI THƯỢNG GIỚI

Tại cảnh Trời thứ năm có nô nức sinh linh. Nay chúng ta bước qua cảnh Trời thứ sáu – thưa thớt hơn, tỷ như chúng ta đi từ Đô Thành đến thôn quê vậy. Trong hiện tình tiến hóa của con người chỉ có một số thật ít linh hồn bước đặng đến đó mà thôi.

Họ có thể quan sát với một mức độ nào – cái dĩ vãng của họ, họ biết đặng phương pháp và mục đích của sự tiến hóa. Họ cũng biết rằng, họ đang bị bắt buộc phải hoàn thành sự tiến hóa của chính họ. Họ hiểu đặng những giai đoạn của kiếp nhơn sanh tại cõi trần. Họ biết được đời sống bên kia cửa tử. Và rốt lại, họ hiểu rằng: Họ còn đang sống trong những hạ thể. (nếu họ còn sanh tiền)

Chơn Nhơn ngụ tại cảnh thứ nhì của cõi Thượng Giới (hay là tại cảnh Trời thứ sáu) xem Phàm ngã dính liền với y như là thành phần của y, nên y rán dắt dìu, bằng cách áp dụng sự hiểu biết đã qua như là một kho báu kinh nghiệm. Y rút trong đó sự xác tín rõ rệt về điều lành, điều dữ, cùng những định luật cho hạnh kiểm của Phàm nhơn y đang sinh hoạt tại cõi trần. Nhờ vậy mà y phóng ra trong tâm phàm ngã những chỉ thị để dạy dỗ. Nhơn đó, người ta mới nói: linh hồn kiểm soát và điều khiển hành vi của phàm nhơn.

Ở đoạn đầu của đời sống trên cảnh Trời thứ sáu, Chơn Nhơn có thể khó lòng mà làm cho Phàm nhơn hiểu đặng ý mình một cách hợp lý cùng những nền tảng của định luật bắt buộc phải tuân theo. Nhưng có điều mà Chơn Nhơn làm đặng cho Phàm nhơn là: tạo cho Phàm nhơn có một cái cảm giác là: những ý niệm về bác ái, những đức hạnh như sự chơn thật, tính công bình, lòng ngay thẳng v.v…. đều là nền tảng tinh thần .

Những nguyên lý nầy đã được ấn tượng vào mỗi sớ thịt của phàm ngã hết sức mãnh liệt cho đến đỗi, khi gặp phải hoàn cảnh nào, hay gặp phải sự cám dỗ nào, nó cũng không thể đi nghịch được: bởi vì những nguyên lý đó chính là đời sống của Chơn Ngã .

Tuy nhiên, dù Chơn Nhơn có thành công trong sự điều khiển những hạ thể đi nữa, thì y cũng chỉ biết bản tánh và hành vi của chúng nó một cách mơ hồ và bất toàn mà thôi. Y chỉ biết mập mờ những cõi thấp, y hiểu nguyên tắc của chúng nó rõ hơn là chi tiết. Và một phần sự tiến hóa của y là: phải ý thức liên lạc trực tiếp càng bữa càng gần, với phàm ngã của y, phàm ngã đó đại diện cho y một cách quá bất toàn tại cõi trần nầy. Y phải cảm ứng nó.

Chỉ những người khát khao sự tiến hóa về tinh thần mới sống tại cõi Trời thứ sáu nầy được mà thôi, nhơn đó, họ có khả năng tiếp nhận ảnh hưởng của những cõi cao hơn. Cõi Trời thứ sáu nầy và những cõi cao hơn đó được thông đồng với nhau càng ngày càng thêm chặt chẽ, giữa đôi đàng, có một lượng sống (tinh thần ) mạnh mẽ lưu chảy xuyên qua. Nhờ vậy mà tư tưởng trở nên rõ rệt và dễ thấu suốt hơn, dù là với những linh hồn ít tiến hóa hơn cũng vậy: kết quả là họ có một khuynh hướng về khái niệm triết lý và trừu tượng.

Còn đối với những linh hồn tiến hóa cao hơn, thì cái thấy nầy lại còn quảng đại hơn: nó bao gồm dĩ vãng, biết đặng nguyên nhân và hậu quả của hành vi đã qua. Sự thấy, biết nầy sẽ đi vào vĩnh cửu, để hóa thành minh triết muôn đời.

Những linh hồn (Egos), đã bỏ xác rồi mà sống được tại cõi Trời thứ sáu đó, thì họ có cơ hội hết sức thuận tiện để tiến hóa: bởi vì có những linh hồn tiến hóa cao, nơi đó dạy dỗ họ, vã lại họ được thông đồng trực tiếp với Sư Phụ họ. Người ta không còn dạy họ bằng hình ảnh tư tưởng nữa, mà dạy họ bằng ảnh sáng tuyệt vời, lời phàm khó tả, khiến cho tinh hoa của tư tưởng vọt bắn lên như ngôi sao xẹt, để đi từ Chơn Ngã nầy đến Chơn Ngã khác. Sự liên quan giữa những ý niệm nầy biểu lộ bằng các làn sóng nhẹ nhàng, do ngôi sao ở trung tâm điểm phóng ra. Nơi đây, tư tưởng giống như ngọn đèn để trong phòng: nó soi sáng mọi vật không cần phải miêu tả chúng nó.

Tại cảnh Trời thứ sáu nầy, người ta mới thấy đặng cái đức quí vô giá của tinh thần thiêng liêng đang tạo tác. Linh hồn tại đó có thể học hỏi, nghiên cứu về những nghi hình (archétypes) [1] của vạn vật đang tiến hóa dần dần tại các cõi thấp. Y có thể giải đáp mọi bài toán đố khó khăn liên hệ đến hành vi của những nghi hình ấy. Y có thể thấy đặng một phần sự thiện trong cái mà mắt phàm cho là xấu. Nói một cách tổng quát, tại cảnh Trời thứ sáu đó, những hiện tượng lấy lại được cái tỷ lệ thực sự của chúng nó, và con người phát giác đặng sự đúng đắn của con đường thiêng liêng liên hệ đến sự tiến hóa của các cõi thấp.

Một phần của tài liệu THUONG TRI NTHAI (Trang 146 -148 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×