0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (198 trang)

CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI MỐT CẢNH TRỜI THỨ BẢY

Một phần của tài liệu THUONG TRI NTHAI (Trang 148 -150 )

CẢNH TRỜI THỨ BẢY

hay là

CẢNH THỨ NHẤT CỦA CÕI THƯỢNG GIỚI

Cảnh nầy là cảnh vinh quang nhất của các cảnh Trời. Trên đó cũng có rất ít linh hồn tiến hóa rất cao. Họ đại diện cho nhơn loại của ta. Họ là những Đức Thầy Minh Triết và Từ Bi, những vị được Điểm Đạo và những người đệ tử Chơn Tiên. Một trong những bức thơ đầu tiên của Chơn Sư, có viết rằng: “Trừ phi một vị đã được Điểm Đạo rồi, thì không ai hiểu nổi tình trạng của loài tinh hoa thứ nhứt và thứ nhì của cõi Thượng Thiên và Hạ Thiên. Vậy không thể dùng lời phàm mà diễn tả ra đặng”.

Không có một lời nào có thể nói lên đặng sự tốt đẹp ở hình thể, màu sắc và âm thanh tại cõi Thượng Thiên được: bởi vì lời phàm không thể giải thích đặng sự vinh quang sáng lạn của cảnh Trời .

Khi đến cảnh Trời thứ bảy, chúng ta liên lạc lần đầu tiên với một cõi Huyền Không (Plan Cosmique) do chiều rộng của nó. Trên cảnh đó, có một Đấng mà lời phàm tả không nổi. Vậy, vì nhu cầu hiện hữu, ta nên để qua một bên những “Vị” thuộc về “Nhân vật Huyền Không” (êtres du domaine cosmique), chúng ta chỉ nói đến nhân vật đặc biệt sống trên cõi Thượng giới của dãy Hành Tinh của ta đây mà thôi.

Những vị nào lên được cảnh Trời thứ bảy là những người đã hoàn tất được sự tiến hóa của cái trí rồi, nhơn đó, xuyên qua họ, người ta thấy đặng những gì cao thượng sáng chói trong cái tầm thường thấp kém. Đối với họ, tấm màn ảo ảnh của phàm ngã đã được vén lên. Họ hiểu và biết rằng: họ không phải là bản ngã thấp hèn, họ chỉ dùng nó như là một khí cụ mà thôi.

Đối với những người kém tiến hóa hơn, thì cái bản ngã thấp hèn ấy còn có khả năng làm xáo trộn, nhưng không bao giờ rơi vào sự lầm lạc là: “lầm lộn bản ngã với kẻ dùng bản ngã”. Cái lỗi nầy không còn vướng vào họ đặng; vì họ tri thức chẳng phải từ ngày nầy tới ngày kia, mà từ kiếp nầy đến kiếp khác, vì vậy những kiếp đã qua là một hiện tại vĩnh cửu: linh hồn xem dĩ vãng (các kiếp đã qua) như là một kiếp duy nhất, chớ chẳng phải kiếp nầy kế tiếp kiếp kia.

Trên cảnh Trời thứ bảy đó, Chơn Nhơn tri thức đặng cảnh Trời của mình đang ở và cảnh Trời thấp hơn. Nếu họ tiếp được tư tưởng thiêng liêng của bạn bè, thì họ biết cách lợi dụng.

Ở trên cảnh thứ ba của cõi Thượng Giới và chí đến một phần thấp của cảnh thứ nhì. Chơn Nhơn vẫn tri thức được các cảnh thấp một cách lờ mờ. Nhưng khi y đến được cảnh Trời thứ nhì rồi, thì sự thấy của y trở thành quảng đại một cách lẹ làng. Giờ đây, y hoạt động trong Chơn Thân, dưới ánh huy hoàng của cảnh Trời cao hơn. Tri thức của y trở thành linh hoạt tức khắc. y có thể dùng ý chí phóng ra một luồng thần lực mới khi y muốn dùng để dạy dỗ ai.

Chính tại cảnh thứ nhất của cõi Thượng Giới, mà phần nhiều ảnh hưởng của các Đức Thầy Minh Triết đến với thế gian. Các Ngài dắt dìu sự tiến hóa của người trần bằng cách ảnh hưởng Chơn Nhơn (Ego) của họ [1], bằng cách ban cho họ nghị lực và cảm ứng để đốc suất sự tiến bộ tinh thần và để soi tỏ trí khôn cùng tinh lọc tình cảm của họ.

Chính tại cảnh nầy, mà thiên tài tìm ra cảm hứng, và cũng tại đây, sự cố gắng làm việc thiện tiếp được lời an ủi. Dường như tia sáng mặt trời túa rải ra từ một trung tâm điểm, để hơ ấm muôn loài vạn vật xung quanh, các Đức Thầy Minh Triết (Les Maitres de la Sagesse) (là bậc huynh trưởng của dân tộc) ban rải cho mọi người ánh sáng và sự sống mà các Ngài có nhiệm vụ phát ra. Mỗi người tiếp nhận tùy khả năng mình, rồi đồng hóa với nó và nhờ nó mà tiến lên. Cái vinh quang của cõi Trời ấy là cái vinh quang trong phụng sự. Những người nào đã đi mút đường tiến hóa về trí rồi, thì giống như các “nguồn suối” túa rải thần lực cho những kẻ còn đang trèo lên dốc. Trên ba cảnh cao của cõi Thượng Giới có những vị Thiên Thần vô sắc tướng (nghĩa là hình thể thay đổi liền liền, theo tư tưởng chớ không có cái nào là trụ cả). Các vị Thiên Thần ấy không có hình thể nào dầy và nặng hơn Chơn Thân. Cách sống của các Ngài rất khác biệt với cách sống của chúng ta, nên khó lấy lời phàm mà diễn tả ra đặng .

Những ThiênThần vô sắc tướng ấy (les Dévas Arupa) có nhiệm vụ cai trị các giống dân và các quốc gia .

Trên những cảnh vô sắc tướng của cõi Thượng giới còn có một số ít người ý thức, họ vốn là những người “phù thủy” của thời xưa. Họ hiểu biết về sự “hợp nhứt”, tuệ giác của họ cũng được mở mang. Nay họ biết, họ đã lầm đường, lạc lối. Họ hiểu rằng, không ai có thể ngăn được bước tiến của nhân sinh. Họ bị luật Quả Báo khuất phục họ, bắt họ phải làm theo đường lối nghịch (nghĩa là theo đường lối ly tán) (dans le sens de la désagrégation). Họ làm việc theo đường lối ly tán chớ trong thâm tâm của họ không phải như vậy, thí dụ họ đưa thần lực đến chống với một số người cần phải được mạnh mẽ để thắng trận tinh thần. Trường hợp nầy đã được bà Marie Coralli nêu lên trong quyển “Sự ưu phiền của quỉ Satan” (The Sorrows of Satan). Trong quyển sách đó nói quỉ Satan chống đối với người, nhưng khi nó thất bại thì nó lại vui mừng. Khi người tiến hóa về tinh thần, chiến thắng đặng nó, thì nó lại hớn hở trong lòng. Trong sách Purânas Ấn Độ,cũng có nói về điểm nầy. Có vài trường hợp, một người kia đoạt đến mức cao xa của sự Minh Triết. Y phải đầu thai lại để trả một phần quả báo do y làm dứoi hình thức “chống đối điều thiện”. Quả Báo bắt buộc y phải gom vào mình tất cả mãnh lực ác rải rác dưới thế gian để đem thủ tiêu.

Nhiều tôn giáo đã trình bày ý niệm trên đây một cách khác hơn. ---

[1] Các Đức Thầy Minh Triết thường giúp người thế gian bằng cách ban rải thần lực cho Chơn Ngã hơn là giúp đỡ Phàm nhơn (xác, vía, trí) .

Một phần của tài liệu THUONG TRI NTHAI (Trang 148 -150 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×