0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Tài sản bình quân 1000đ 3

QUYCACHTRINHBAY-THUC TAP TOT NGHIEP PPT

QUYCACHTRINHBAY-THUC TAP TOT NGHIEP PPT

Nếu sinh viên thực tập tại Hội sở chính có thể phân tích thêm một số chỉ tiêu tài chính sau:  Thu nhâp/Tổng tài sản bình quân  Chi phí/Tổng tài sản bình quân TRANG 14  _THỰC TẬP TẠI Đ[r]
 • 16
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 - VINACONEX

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 - VINACONEX

TRANG 3 KIL OB OO K.C OM Tài sản l−u động là những tài sản ngắn hạn và th−ờng xuyên luân chuyển trong quá trình kinh doanh.Trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp ,tài sản l−u động đ[r]
 • 60
ĐỀ TÀI:

ĐỀ TÀI:"GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH Ở XÍ NGHIỆP VẬN TẢI BIỂN VINAFCO" POT

doanh nghi ệp phải xuất phát từ nhu cầu của thị trường để quyết định quy mô, ch ủng loại, mẫu m ã, ch ất lượng v à giá bán s ản phẩm . L àm t ốt được điều n ày đ òi h ỏi doanh nghiệp phải hiểu biết v à v ận dụng tốt phương pháp Marketing. S ự phân tích tr ên ch ỉ ra cho chúng ta ý nghĩa rằng không chỉ lựa chọn phương án kinh doanh, phương án sản phẩm tốt (với tư cách là biểu hiện của marketing) đem lại hiệu quả trong quản lý v à s ử dụng vốn m à s ự tác động ngược trở lại cũng trở l ên có ý ngh ĩa.
 • 66
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG GIAI ĐOẠN 2010 – 2012

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG GIAI ĐOẠN 2010 – 2012

 T ổ ng quan 6 tháng đầ u n ă m 2013 Tình hình chung mà hi ệ n nay các công ty s ả n xu ấ t, kinh doanh v ậ t li ệ u xây d ự ng g ặ p ph ả i là: chi phí đầ u vào t ă ng trong khi tiêu th ụ s ả n ph ẩ m l ạ i g ặ p khó kh ă n,… đ i ề u này khi ế n nhi ề u doanh nghi ệ p ph ả i s ả n xu ấ t c ầ m ch ừ ng ho ặ c d ừ ng s ả n xu ấ t. Do đ ó, nhi ề u doanh nghi ệ p b ị thua l ỗ là đ i ề u d ễ hi ể u. Đ i ể n hình là Công ty c ổ ph ầ n g ố m s ứ Taicera (TCR) trong 6 tháng đầ u n ă m nay công ty r ơ i vào tình tr ạ ng l ợ i nhu ậ n âm 71,3 t ỉ đồ ng, b ằ ng 387% so v ớ i cùng k ỳ n ă m tr ướ c, hay nói cách khác là l ỗ g ầ n g ấ p 4 l ầ n 6 tháng đầ u n ă m 2012. Nguyên nhân là do chi phí đầ u vào cao nh ư khí thiên nhiên t ă ng, kh ấ u hao t ă ng, chi phí v ậ n chuy ể n t ă ng … khi ế n công ty ph ả i thu h ẹ p s ả n xu ấ t nh ư ng v ẫ n ph ả i tr ả
 • 88
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 - VINACONEX

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 - VINACONEX

TRANG 3 KIL OB OO K.C OM Tài sản l−u động là những tài sản ngắn hạn và th−ờng xuyên luân chuyển trong quá trình kinh doanh.Trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp ,tài sản l−u động đ[r]
 • 60
ĐỀ TÀI:

ĐỀ TÀI: "GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH Ở XÍ NGHIỆP VẬN TẢI BIỂN VINAFCO" DOC

(H*).Dùng phương pháp này làm tăng tốc độ thu hồi khấu hao cao hơn so với tốc độ hao mòn hữu hình thực tế của tài sản cố định. c) Phương pháp khấu hao tổng số: Phương pháp này có thể hạn chế sự tổn thất vốn cố định do hao mòn vô hình và tương đối dễ tính toán. Nó phù hợp với doanh nghiệp có tỷ lệ chi phí khấu hao trong giá thành nhỏ ( chẳng hạn ở mức 1%-2% trong giá thành ) và phản ánh cách tính toán tiền khấu hao. Số tiền khấu hao mỗi kỳ năm được tính trên giá trị còn lại của tài sản cố định ở đầu kỳ đó ( chứ không tính trên nguyên giá như trong phương pháp khấu hao đều ). Giá trị còn lại của tài sản cố định ( số dư ) giảm dần qua các năm, do đó chi phí khấu hao càng về sau càng giảm.Đôi khi, người ta nâng tỷ lệ khấu hao của các năm cuối lên gấp đôi nhằm rút ngắn thời hạn thu hồi vốn đầu tư. Tuy nhiên phương pháp này được áp dụng rất hạn chế, không phổ biến. Nó chỉ tương đối phù hợp với các nhóm tài sản cố định có tuổi thọ kinh tế khoảng 8- 10 năm và để bán dưới dạng “ second- hand “ khi chưa thu hồi hết khấu hao.
 • 66
CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ VÀ SỰ CẦN THIẾT NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ._3 POT

CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ VÀ SỰ CẦN THIẾT NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ._3 POT

N ề n kinh t ế th ế gi ớ i ngày càng di ễ n ra nh ữ ng bi ế n đổ i sâu s ắ c c ả v ề chi ề u r ộ ng l ẫ n chi ề u sâu theo quy mô và theo c ơ c ấ u gây ả nh h ở ng r ấ t l ớ n đế n n ề n kinh t ế c ủ a m ỗ i qu ố c gia và t ớ i tr ậ t t ự kinh t ế th ế gi ớ i nói chung. Nên kinh t ế th ế gi ớ i đ a c ứ c đợ c hình thành v ớ i các trung tâm kinh t ế M ỹ , Nh ậ t, Tây Âu, Đô ng Nam Á, M ỹ La Tinh...di ễ n ra s ự c ạ nh tranh gay g ắ t trên th ị tr ờ ng qu ố c t ế . Đ i ề u này t ạ o đ i ề u ki ệ n cho các n ớ c đ ang phát tri ể n h ộ i nh ậ p vào n ề n kinh t ế th ế gi ớ i và t ạ o đà cho s ự phát tri ể n đồ ng th ờ i c ũ ng t ạ o ra nhi ề u thách th ứ c cho các n ớ c đ ang phát tri ể n.
 • 10
ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI XÍ NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ TỔNG HỢP POT

ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI XÍ NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ TỔNG HỢP POT

_Phân tích chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên tài sản dài hạn tài sản_ _cố định và đầu tư dài hạn_ Tổng doanh thu thuần trong kỳ Số vòng quay vốn chủ sở hữu = Vốn chủ sở hữu bình quân trong[r]
 • 13
HỆ THỐNG HOÁ THÔNG TIN KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC NHẬT KÝ CHỨNG TỪ

HỆ THỐNG HOÁ THÔNG TIN KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC NHẬT KÝ CHỨNG TỪ

- Cuối tháng, sau khi cộng cuối tháng ở Nhật ký _Chứng từ, lấy số liệu ở dòng cộng Có của Nhật ký _ Chứng từ để ghi vào sổ Cái. Như vậy ở sổ Cái chỉ phản ánh được số hiện có của tài sản ở doanh nghiệp tại thời điểm cuối tháng. Sổ Cái được mở cho cả năm trên cùng một trang sổ, mỗi tài khoản mở một trang sổ, mỗi tháng ghi ở một cột.
 • 20
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TCDN PPT

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TCDN PPT

T ổ ng s ố c ổ phi ế u ph ổ thơng đ ã phát hành là 209.790 và cơng ty khơng cĩ c ổ phi ế u ư u đ ãi Vay ng ắ n h ạ n 350 tri ệ u đồ ng, lãi su ấ t 1,5% tháng, lãi tr ả hàng tháng, tính đế n th ờ i đ i ể m báo cáo đ ã tr ả đượ c 6 k ỳ lãi.
 • 22
CHI PHÍ BIÊN

CHI PHÍ BIÊN

nhuận là: 7,5x5000=37500$. - Trường hợp 1: một khách hàng đặt hàng 1000 sản phẩm và yêu cầu một mức giá thấp hơn. Như vậy, sản lượng sẽ tăng lên 6000 chiếc. Nếu việc bán 1000 sản phẩm này không làm thay đổi việc bán hàng thường nhật (nhất là đối với các khách hàng thường xuyên) và không làm thay đổi cấu trúc tài sản cố định, công ty có thể bán 1000 sản phẩm đó với giá bằng chi phí biên là 25,2$. Nếu công ty bán số thành phẩm với giá 27$/1chiếc, tổng lợi nhuận khi ấy là: 37500+(2 -
 • 10
THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA ĐIỆN LỰC HƯNG YÊN

THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA ĐIỆN LỰC HƯNG YÊN

Thứ tư: Trong việc tổ chức và sử dụng vốn TSCĐ, mặc dù Điện lực Hưng yên có kế hoạch sửa chữa theo định kỳ và kịp thời nhưng còn chưa thực hiện được việc xác định hiệu quả của công tác sửa chữa đối với từng loại tài sản cố định cụ thể . Mặt khác chi phí sửa chữa chưa được quản lý chặt chẽ và chưa có định mức cụ thể. Việc phân loại TSCĐ của doanh nghiẹp không theo nguồn hình thành mà theo hình thái biể hiện, điều này gây khó khăm cho công việc quản lý nguồn vốn và hiện nay không chích được khấu hao TSCĐ vô hình mà có lúc khoản này có giá trị tương đối lớn.
 • 24
DE TH 7

DE TH 7

Sắp xếp lại bảng dữ liệu trên theo thu nhập bình quân của nông nghiệp 2.. Lọc ra các xã có thu nhập bình quân công nghiệp cao nhất 3.[r]
 • 1
Bài tập về nhà 2 môn kế toán quản trị

Bài tập về nhà 2 môn kế toán quản trị

Công ty N kinh doanh đồng thời 3 sản phẩm A; B; C có Tỷ lệ lợi nhuận góp lần lượt là 10%; 30% và 20%. Nếu doanh thu sản phẩm A là 90 triệu đồng; sản phẩm B là 90 triệu đồng; sản phẩm C là 270 triệu đồng và sản lượng tiêu thụ là 1.000 bộ sản phẩm (2A: 2B: 1C) thì lợi nhuận góp đơn vị sản phẩm bình quân là:Đúng. Đáp án đúng là: 18.000 đồng.Vì: Lợi nhuận góp đơn vị bình quân = Tổng lợi nhuận gópTổng sản lương các sản phẩmTổng lợi nhuận góp = 90 ´ 0,1 + 90 ´ 0,3 + 270 ´ 0,2 = 90 triệu đồngTổng sản lượng = 1000 ´ (2 + 2 + 1) = 5.000 sản phẩmLợi nhuận góp đơn vị bình quân = 90.000.0005000 = 18.000 đồng
 • 7
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC

Trích 12% giá trị tài sản cố định bình quân trong năm để đầu tư phát triển kỹ thuật nghiệp vụ và công nghệ ngân hàng, Khoản chi này được thực hiện cho tới khi Ngân hàng Nhà nước có đủ [r]
 • 9
RỦI RO TRONG KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

RỦI RO TRONG KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Rủi ro của danh mục đầu tư thông thường thấp hơn độ lệch chuẩn bình quân của các tài sản trong danh mục Công thức tính độ lệch chuẩn của danh mục đầu tư: = √∑ ∑ = √∑ ∑ Trong đó: Độ lệch [r]
 • 42
LUẬN VĂN: THỰC TRẠNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN Ở XÍ NGHIỆP VẬN TẢI BIỂN VINAFCO DOCX

LUẬN VĂN: THỰC TRẠNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN Ở XÍ NGHIỆP VẬN TẢI BIỂN VINAFCO DOCX

1.5.2. L ựa chọn v à s ử dụng hợp lý các nguồn lực: Trong quá trình s ản xuất kinh doanh , bất k ỳ doanh nghiệp n ào c ũng cần huy động những nguồn vốn bổ sung nhằm đảm bảo sản xuất kinh doanh tiến hành bình th ường, đồng thời đáp ứng y êu c ầu mở rộng quy mô hay đầu tư chi ều sâu. Như đ ã bi ết, các nguồn huy động th ì có r ất nhiều, việc lựa chọn ngu ồn vốn n ào r ất quan trọng v à ph ải dựa tr ên nguyên t ắc hiệu quả kinh tế . N ếu nhu cầu đầu tư chiều sâu hoặc mở rộng th ì tr ước hết cần huy động nguồn v ốn tự bổ sung từ lợi nhuận để lại, từ quỹ khuyến khích phát triển sản xuất , ph ần c òn l ại có thể vay tín dụng, vay ngân hàng thu hút v ốn li ên doanh, liên k ết... Nếu nhu cầu bổ sung vốn lưu động th ì tr ước hết doanh nghiệp cần sử d ụng linh hoạt các nguồn vốn tạm thời nh àn r ỗi của các quỹ trích lập theo quy định (NĐ 59 và TT70) nhưng chưa sử dụng, lợi nhuận chưa phân phối , các kho ản phải trả nhưng chưa đến hạn trả, phần c òn l ại có thể vay ngân h àng ho ặc các đối tượng khác. Việc đi vay đ òi h ỏi doanh nghiệp phải có sự cân nhắc, lựa ch ọn và đặc biệt l à có m ột quan điểm r õ ràng trong chính sách ngu ồn t ài tr ợ của doanh nghi ệp, b ởi v ì vi ệc phải chịu l ãi t ừ các khoản vay có thể gây trở ngại cho phát huy hi ệu quả đồng vốn. Ngược lại, đối với doanh nghiệp thừa vốn th ì tu ỳ t ừng điều kiện cụ thể để lựa chọn khả năng sử dụng. Nếu đưa đi liên doanh, liên k ết hoặc cho vay th ì c ận phải thận trọng, thẩm tra kỹ các dự án li ên doanh, ki ểm tra tư cách khách hàng nhằm đảm bảo li ên doanh có hi ệu quả kinh tế, cho vay không b ị chiếm dụng vốn do quá hạn chưa trả hoặc mất vốn do khách h àng không có kh ả năng thanh toán,
 • 66
THI PTTC 23 12 2010 PPT

THI PTTC 23 12 2010 PPT

Tổng tài sản 5400 6300 Tổng nguồn vốn 5400 6300 Yêu cầu : Đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp qua các cân bằng trên bảng cân đối kế toán của DN. Cho biết : - Doanh thu của doanh nghiệp trong kỳ tăng 15%
 • 2
PHÂN TÍCH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

PHÂN TÍCH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cơng thức xác định tỷ số thanh khoản nhanh như sau: Tỷ số thanh khoản nhanh= Giá trị tài sản lưu động - GT hàng tồn kho Bình quân ngành 2,1 lần 1000 - 615 310 Giá trị nợ 1,2 lần ngắn hạn[r]
 • 24
QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN VÀ KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC CÔNG TY NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN VÀ KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC CÔNG TY NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

K ế t qu ả mô hình 3 cho th ấ y k ỳ thanh toán bình quân có m ố i t ươ ng quan đồ ng bi ế n có ý ngh ĩ a v ớ i kh ả n ă ng sinh l ờ i ( r = 0.0001, sig <0.1) có ngh ĩ a là các công ty càng trì hoãn thanh toán cho các nhà cung c ấ p thì l ợ i nhu ậ n càng t ă ng. K ế t qu ả nghiên c ứ u đồ ng nh ấ t v ớ i nghiên c ứ u c ủ a Lazardidis and Tryfonidis (2006), David M.Mathuva (2010) , Hu ỳ nh Ph ươ ng Đ ông và Jyh –tay Su (2010). Các tác gi ả cho r ằ ng càng kéo dài th ờ i gian tr ả ti ề n cho ng ườ i bán công ty có th ể t ậ n d ụ ng đượ c ngu ồ n v ố n ng ắ n h ạ n t ừ đ ó gi ả m chi phí đ i vay vì đ ó là cách tài tr ợ r ẻ nh ấ t và th ờ i gian thanh toán lâu h ơ n s ẽ cho phép các công ty thanh toán các kho ả n này sau khi thu đượ c các kho ả n ti ề n t ừ khách hàng. Khi kéo dài th ờ i gian thanh toán s ẽ làm t ă ng kh ả n ă ng sinh l ờ i cho các công tỵ
 • 106
ĐỀ THI KẾ TOÁN QUẢN TRỊ - ĐỀ 3 DOC

ĐỀ THI KẾ TOÁN QUẢN TRỊ - ĐỀ 3 DOC

3.Xác định số lượng từng loại bệt công ty TOTO cần sản xuất và tiêu thụ mỗi tháng trong năm 200N và 200N+1 để hòa vốn .Năm nào công ty TOTO có mức độ hoạt động an toàn ?Vì sao?(2đ) 4.Tháng 6/200N+1 công ty TOTO nhận được 2 đơn đặt hàng:
 • 2
CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO SẢN PHẨM BIA LON CỦA CÔNG TY APB

CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO SẢN PHẨM BIA LON CỦA CÔNG TY APB

Theo đĩ, GDP bình quân đầu người sẽ đạt mục tiêu 1000$ vào năm 2011, thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm bia, đặc biệt là bia cao cấp và trung cấp, đảm bảo cho tăng trưởng theo chiều [r]
 • 30
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp kinh doanh ngành du lịch trên địa bàn tỉnh quảng nam

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp kinh doanh ngành du lịch trên địa bàn tỉnh quảng nam

2.2.3. Cơ cấu các khoản nợ Như vậy cơ cấu nguồn vay cho ta thấy được một thực tế rằng, qui mô và số lượng doanh nghiệp ngành du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam lựa chọn nguồn vốn vay dài hạn để đầu tư cho nhu cầu tài sản cố định, mở rộng kinh doanh luôn cao hơn so với các doanh nghiệp lựa chọn vốn vay ngắn hạn.
 • 26
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CTCƠ KHÍ PHỔ YÊN

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CTCƠ KHÍ PHỔ YÊN

• Thu nhập bình quân Thu nhập bình quân = Đ L số Tổng ng o ư l quỹ Tổng • Doanh thu bình quân Doanh thu bình quân = LĐ Tổng thu doanh Tổng •Doanh lợi bình quân một lao động Doanh lợi bìn[r]
 • 32
PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIC VIỆT NAM

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIC VIỆT NAM

Hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp là một phạm trù kinh tế phản ánh trình độ khai thác, sử dụng và quản lý nguồn vốn làm cho đồng vốn sinh lợi tối đa nhằm mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp là tối đa hoá giá trị tài sản của chủ sở hữu. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động được lượng hoá thông qua hệ thống các chỉ tiêu về khả năng sinh lợi, vòng quay vốn lưu động, tốc độ luân chuyển vốn, vòng quay hàng tồn kho. Nó chính là quan hệ giữa đầu ra và đầu vào của quá trình kinh doanh hay là quan hệ giữa toàn bộ kết quả kinh doanh với toàn bộ chi phí của quá trinh kinh doanh đó được xác định bằng thước đo tiền tệ.
 • 64
LUẬN VĂN NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MINH THÀNH

LUẬN VĂN NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MINH THÀNH

- TSLĐBQkỳ : Tài sản lưu động bình quân trong kỳ được tính như sau: TSLĐBQkỳ = TSLĐđầu kỳ + TSLĐcuối kỳ 2 - Tài sản lưu động bình quân năm TSLĐBQnăm = TSLĐđầu tháng 1/2+ TSLĐđầu tháng 2+[r]
 • 74
THỰC TRẠNG CỦA VIỆC QUẢN LÝ TSCĐ Ở CÔNG TY MÂY TRE HÀ NỘI DOC

THỰC TRẠNG CỦA VIỆC QUẢN LÝ TSCĐ Ở CÔNG TY MÂY TRE HÀ NỘI DOC

Chính vì vậy khi tính khấu hao chúng ta phải tính tổng giá trị bình quân tài sản cố định theo các công thức sau đây: Tổng giá trị bình quân tài sản cố định cần tính khấu hao = Tổng giá t[r]
 • 45
TẢI TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ 7 BÀI 34 - THỰC HÀNH: SO SÁNH NỀN KINH TẾ CỦA BA KHU VỰC CHÂU PHI

TẢI TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ 7 BÀI 34 - THỰC HÀNH: SO SÁNH NỀN KINH TẾ CỦA BA KHU VỰC CHÂU PHI

Câu 5: Các nước có thu nhập bình quân đầu người trên 1000 USD/năm là. A.[r]
 • 2
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU MINH THÀNH

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU MINH THÀNH

Doanh thu bình quân của 1 lao động năm 2010 là 71,634,633 đ nhưng năm 2009 chỉ có 62,169,661 đ như vậy đã giảm 9,464,972 đ tương ứng giảm 13,21% nguyên nhân là doanh thu tăng chưa phù hợp với số lượng lao động tăng. Mặc dù doanh thu bình quân của một lao động giảm nhưng mức sinh lời của 1 lao động vẫn tăng, năm 2010 mức sinh lời của 1 lao động là 2,408,955 đ thì tới năm 2011 là 2,544,019 đ tăng 135,064 đ tương ứng tăng 5,61% là do năm 2011 công ty đã làm tốt công tác tiết kiệm chi phí so với năm 2010 cho nên tốc độ tăng của lợi nhuận sau thuế vẫn được đảm bảo ở mức tương đối là 29,89% trong khi đó mức tăng về lao động chỉ có 22,989% chính điều này đã làm cho mức sinh lời của 1 lao động được tăng lên. Việc gia tăng số lượng lao động hiện nay có thế la không phù hợp với thực trạng kinh tê nhưng công ty đã làm tốt khâu tiêu thụ sản phẩm và giải quyết tốt việc làm cho người lao động, đây có thể coi là thành tích của công ty trong việc xây dựng và đóng góp vào nền kinh tế thành phố nói riêng và cà Nước nói chung.
 • 87
TÁC ĐỘNG CỦA KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ THẾ GIỚI NĂM 2008 ĐẾN HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM

TÁC ĐỘNG CỦA KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ THẾ GIỚI NĂM 2008 ĐẾN HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM

Cuộc khủng hoảng đã và đang gây ảnh hƣởng trực tiếp đến xuất khẩu Việt Nam sang thị trƣờng Mỹ, Nhật Bản và châu Âu. Đây là những thị trƣờng xuất khẩu quan trọng của Việt Nam. Hoa Kỳ là thị trƣờng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch năm 2008 đạt 11,8 tỷ USD, tăng 18% so với năm 2007. Tuy nhiên, do ảnh hƣởng của khủng hoảng, kim ngạch năm 2009 lại giảm 4,2%, tƣơng ứng chỉ đạt 11,3 tỷ USD. Tỷ trọng của thị trƣờng Mỹ trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam cũng giảm từ 20,7% của năm 2007 xuống còn 18,8% trong năm 2008. Sang tới năm 2009, tuy tổng kim ngạch xuất khẩu giảm 9% nhƣng kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ chỉ giảm 4,2% dẫn tới tỷ trọng của thị trƣờng này lại tăng so với năm 2008. Năm 2010 chứng kiến sự hồi phục nhanh chóng khi kim ngạch XK sang Mỹ tăng mạnh 25,7% đạt mức 14,2 tỷ USD, tƣơng đƣơng tốc độ tăng của tổng kim ngạch xuất khẩu, do đó tỷ trọng xuất khẩu sang thị trƣờng Mỹ không có sự thay đổi đáng kể. Các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam chịu nhiều ảnh hƣởng nhất là may mặc, giày da, gạo, cá basa, cà phê... Điều đáng nói là mặc dù vẫn là thị trƣờng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, nhƣng khi đã bƣớc qua giai đoạn khủng hoảng vào năm 2011, tỷ trọng xuất khẩu sang Mỹ lại giảm mạnh xuống mức 17,6%, thấp nhất trong vòng 3 năm trở lại đây. Cho thấy Việt Nam đã có sự điều chỉnh về cơ bản cơ cấu thị trƣờng hàng hóa xuất khẩu khi giảm thiểu sự phụ thuộc của xuất khẩu vào thị trƣờng này. Đây đƣợc xem là một bƣớc đi đúng đắn trong chính sách xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam.
 • 55
VỐN CỐ ĐỊNH VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH CỦA DOANH NGHIỆP.

VỐN CỐ ĐỊNH VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH CỦA DOANH NGHIỆP.

3.1. Hao mòn và khấu hao tài sản cố định: Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định có thể bị hao mòn dới hai hình thức: Hao mòn hữu hình và hao mòn vô hình. ∗ Hao mòn hữu hình : là sự hao mòn về mặt vật chất tức là tổn thất dần về mặt chất lợng và tính năng kỹ thuật của tài sản cố định cuối cùng tài sản cố định đó không sử dụng đợc nữa và phải thanh lý. Thực chất về mặt kinh tế của hao mòn hữu hình là giá trị của tài sản cố định giảm dần và giá trị của nó đợc chuyển dần vào sản phẩm đợc sản xuất ra. Trờng hợp tài sản cố định không sử dụng đợc, hao mòn hữu hình biểu hiện ở chỗ tài sản cố định mất dần thuộc tính do ảnh hởng của điều kiện tự nhiên hay quá trình hoá học xảy ra bên trong cũng nh việc trông nom, bảo quản tài sản cố định không đợc chu đáo.
 • 26
VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP

VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP

tài chính. Nếu công tác kế toán thực hiện không tôt sẽ dẫn đến mất mát chiếm dụng, sử dụng không đúng mục đích…gây lãng phí tài sản, đồng thời có thể gây các tệ nạn tham ô hối lộ, tiêu cực…là các căn bệnh thường gặp trong cơ chế hiện nay. Hơn nữa việc sử dụng vốn còn được thể hiện thông qua phương án đầu tư và cơ cấu vốn đầu tư. Việc lựa chọn không phù hợp và đầu tư vốn vào các lĩnh vực không hợp lý sẽ dẫn đến tình trạng vừa thừa lại vừa thiếu vốn, gây ứ đọng, hao hụt mất mát làm cho hiệu quả sử dụng vốn rất thấp.
 • 33
SLIDE BÀI GIẢNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP: CHƯƠNG 2 VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

SLIDE BÀI GIẢNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP: CHƯƠNG 2 VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

TRANG 1 TRANG 2 TRANG 3 _© THE MCGRAW-HILL COMPANIES, INC., 2005_ _MCGRAW-HILL/IRWIN_ PHÂN LOẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH PHÂN LOẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH PHÂN LOẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH PHÂN LOẠI TÀI SẢN CỐ Đ[r]
 • 97
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP VAY VỐN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG BA ĐÌNH

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP VAY VỐN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG BA ĐÌNH

b Suất sinh lời của vốn chủ sở hữu ROE Công thức tính: ______Lãi ròng/lỗ_______ Vốn chủ sở hữu bình quân _ Lãi ròng/lỗ Doanh thu ____ Tống tài sàn bình quân Doanh thu x Tổng tài sản bình[r]
 • 53
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH SẢN PHẨM NỘI THẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHANGSING

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH SẢN PHẨM NỘI THẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHANGSING

Ngoài ra, Công ty còn kinh doanh các sản phẩm trang trí bề mặt nội thất như: tấm HPL (High Pressure Laminate) hãng MERINO - Ấn Độ... tấm UV high glossy, UV metal và tấm Acrylic bóng gương được sử dụng làm trang trí bề mặt nội thất văn phòng, khách sạn & gia đình... Phụ kiện hoàn thiện nội thất tủ áo, tủ bếp... thương hiệu CARINY như: bản lề bật, bản lề lá, ray bi trượt 3 tầng; ray âm, ray hộp ngăn kéo, giá kệ gia vị đa năng, mâm xoay 1/2; 3/4.... đặc biệt, các sản phẩm đèn LED với các công tắc cảm ứng hiện đại, tiện lợi và siêu tiết kiệm điện.
 • 42
TIỂU LUẬN THẠC SĨ PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH CỦA TẬP ĐOÀN HOA SEN (HOA SEN GROUP) TRONG GIAI ĐOẠN 2005 – 2013 VÀ RÚT RA BÀI HỌC KINH NGHIỆM

TIỂU LUẬN THẠC SĨ PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH CỦA TẬP ĐOÀN HOA SEN (HOA SEN GROUP) TRONG GIAI ĐOẠN 2005 – 2013 VÀ RÚT RA BÀI HỌC KINH NGHIỆM

CÁC CHỈ TIÊU TRONG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP A - PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG SINH LỜI TỶ SUẤT THU HỒI TÀI SẢN ROA ROA = Lợi nhận sau thuế Tổng tài sản bình quân Ý nghĩa: Chỉ số này cho biế[r]
 • 36
Đề tài: Phân tích báo cáo tài chính Vietcombank giai đoạn 2007-2010

Đề tài: Phân tích báo cáo tài chính Vietcombank giai đoạn 2007-2010

Đánh giá khái quát tình hình tài sản, nguồn vốn, phân tích tình hình nguồn vốn của ngân hàng, phân tích tình hình sử dụng vốn, phân tích tình hình lợi nhuận và tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu bình quân và tổng tài sản bình quân,... là những nội dung chính trong đề tài Phân tích báo cáo tài chính Vietcombank giai đoạn 2007-2010. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung đề tài để nắm bắt nội dung chi tiết.
 • 47
NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ Ở CTY VIMEDIMEX - 2 PPS

NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ Ở CTY VIMEDIMEX - 2 PPS

3. Nhân tố giá cả. Nhân tố giá cả tác động lớn đến hoạt động kinh doanh. Tổng doanh thu phụ thuộc vào khối lượng hàng hoá bán ra và giá bán hàng xuất nhập khẩu. Sự thay đổi giá không làm tăng chi phí nhưng làm tăng doanh số tiêu thụ kết quả là tỷ suất chi phí lưu thông giảm đi và lợi nhuận tăng lên. Hiệu quả kinh doanh do đó cũng tăng lên. Giá mua hàng hoá xuất nhập khẩu ảnh hưởng lớn đén chi phí, rong tổng chi phí kinh doanh xuất nhập khẩu thì nó chiếm tỷ trọng chủ yếu do vậy nó tác động đến tổng chi phí trong kinh doanh. Việc mua hàng hoá với giá cao sẽ làm cho chi phí tăng và lợi nhuận giảm và ngược lại khi mua hàng hoá với giá thấp làm hạ thấp chi phí kinh doanh từ đó làm tăng lợi nhuận. Do vậy có thể nói hiệu quả kinh doanh chịu ảnh hưởng của giá mua hàng hoá xuất nhập khẩu.
 • 10
(BÀI THẢO LUẬN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH) PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH, CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ VÀ MÔ HÌNH TÀI TRỢ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX

(BÀI THẢO LUẬN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH) PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH, CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ VÀ MÔ HÌNH TÀI TRỢ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX

- _TỶ SUẤT SINH LỜI TRÊN TÀI SẢN_ ROA – Return on assets được tính bằng tỷ lệ của lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản bình quân trong kỳ kinh doanh của doanh nghiệp.. Số liệu cho thấy k[r]
 • 35
PHƯƠNG PHÁP SỐ BÌNH QUÂN

PHƯƠNG PHÁP SỐ BÌNH QUÂN

Thống kê tư pháp hình sự là hoạt động điều tra, báo cáo, tổng hợp và công bố các thông tin về tình hình vi phạm pháp luật hình sự, tội phạm và kết quả hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng trong các giai đoạn: Khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.Để thực hiện được các hoạt động trên một cách chính xác và hiệu quả, thống kê tư pháp hình sự sử dụng những phương pháp thống kê khác nhau, một trong những phương pháp thống kê được đó là phương pháp số bình quân. Vậy phương pháp số bình quân được định nghĩa như thế nào?Trong thống kê số bình quân là số biểu hiện mức độ đại biểu theo một tiêu thức nào đó của hiện tượng nghiên cứu.Hiểu một cách đơn giản phương pháp số bình quân là cách thức sử dụng một đại lượng biểu hiện mức độ chung nhất, điển hình nhất của một tiêu thức nào đó trong tổng thể nghiên cứu bao gồm các đơn vị cùng loại.
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: phan tich hieu qua kinh doanh tai cong typhân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực với nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần mobilemaxmột số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần alokhoa luan giai phap nang cao hieu qua kinh doanh tai cong ty co phangiải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần xăng dầu tín nghĩa đến năm 2017giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần sông đà 12các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần cao suthực trạng phát triển nguồn nhân lực với nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần mobilemaxgiải pháp và kiến nghị về nguồn nhân lực nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần mobilemax2phân tích hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phầnthuận thảophân tích thực trạng và đề xuất biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty tnhh gia anhphân tích thực trạng tài chính và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty tnhh thạnh ân việt namphân tích bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần vận tải và cung ứng xăng dầuphan tich hieu qua kinh doanh cua cong ty tvtphan tich hieu qua kinh doanh cua cong ty xay dungMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015