0
 1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Y khoa - Dược >

Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018

SỰ TƯƠNG QUAN CỦA SÂU ĐỤC BÔNG Palpita vitrealis Rossi (LEPIDOPTERA:CRAMBIDAE) VÀ THIÊN ĐỊCH TRÊN VƯỜN LÀI CÓ VÀ KHÔNG SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỰ TƯƠNG QUAN CỦA SÂU ĐỤC BÔNG Palpita vitrealis Rossi (LEPIDOPTERA:CRAMBIDAE) VÀ THIÊN ĐỊCH TRÊN VƯỜN LÀI CÓ VÀ KHÔNG SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

... i SỰ TƯƠNG QUAN CỦA SÂU ĐỤC BÔNG Palpita vitrealis Rossi (LEPIDOPTERA: CARBIDE) VÀ THIÊN ĐỊCH TRÊN VƯỜN LÀI CÓ VÀ KHÔNG SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tác giả TRẦN HỒNG ... nhiên 2 Chính vậy, đề tài Sự tương quan sâu đục Palpita vitrealis Rossi (Lepidoptera: Crambidae) thiên địch vườn lài không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật Thành phố Hồ Chí Minh thực 1.2 ... mức độ gây hại sâu đục Palpita vitrealis R tiềm thành phần thiên địch sâu đục Palpita vitrealis R vườn lài, dư lượng thuốc BVTV hoa lài ảnh hưởng thuốc trồng vườn lài sử dụng thuốc BVTV 1.3...
 • 61
 • 268
 • 0
Phân tích việc thực hiện tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc  GPP của các nhà thuốc tại thành phố hồ chí minh năm 2014

Phân tích việc thực hiện tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc GPP của các nhà thuốc tại thành phố hồ chí minh năm 2014

... việc thực tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc GPP nhà thuốc Thành phố Hồ Chí Minh, tơi tiến hành đề tài Phân tích việc thực tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc GPP nhà thuốc Thành phố Hồ Chí ... việc thực tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc GPP nhà thuốc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014. ” với 02 mục tiêu sau: Phân tích việc thực tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc GPP nhà thuốc Thành ... Mục tiêu Phân tích việc thực tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc GPP nhà thuốc Thành phố Hồ Chí Minh q trình thẩm định năm 2014 Mục tiêu Phân tích khả trì thực số tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà...
 • 117
 • 3,404
 • 22
CÁC GIẢI PHÁP NHẰM THU HÚT, NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ ĐỂ SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ NGUỒN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA) TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÁC GIẢI PHÁP NHẰM THU HÚT, NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ ĐỂ SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ NGUỒN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA) TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

... nguOn v6n de' lam d~ lin cao hQc cda mlnh, d6 la "CAC GrAI PHAP NHAM THU HUT, NANG cAo HI(tu QuA QtiAN LY DE siJ DVNG c6 HI\tu Qu! NGu6N HO TR(I PHAT TRIEN CHINH THUC (ODA) MINH" T~I THANH PH6 H6 ... ly d\f an kh6ng cao nhu'ng n6 cOng g6p ph4n nAng cao thu nh~p ctia m...
 • 93
 • 346
 • 0
pháp luật về bảo vệ môi trường không khí thực trạng tại thành phố hồ chí minh

pháp luật về bảo vệ môi trường không khí thực trạng tại thành phố hồ chí minh

... Đấu Pháp luật bảo vệ môi trường khơng khí Thực trạng thành phố Hồ Chí Minh CHƯƠNG THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG KHƠNG KHÍ Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 3.1 Thực trạng mơi trường khơng khí ... Đấu Pháp luật bảo vệ môi trường khơng khí Thực trạng thành phố Hồ Chí Minh Từ phân tích ta thấy biện pháp pháp luật có vai trò vơ quan trọng hoạt động bảo vệ môi trường Việt nam, Luật Bảo vệ môi ... Đấu Pháp luật bảo vệ mơi trường khơng khí Thực trạng thành phố Hồ Chí Minh CHƯƠNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ 2.1 Những quy định pháp luật quy chuẩn tiêu chuẩn mơi trường...
 • 58
 • 637
 • 3
Thực trạng bệnh quanh răng, nhu cầu điều trị và một số yếu tố liên quan ở người cao tuổi tại thành phố hồ chí minh năm 2015

Thực trạng bệnh quanh răng, nhu cầu điều trị và một số yếu tố liên quan ở người cao tuổi tại thành phố hồ chí minh năm 2015

... trênchúng thực đề tài Thực trạng bệnh quanh răng, nhu cầu điều trị số yếu tố liên quan người cao tuổi Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 vớiba mục tiêu: Xác định thực trạng, nhu cầu điều tr bệnh quanh người ... tr bệnh quanh người cao tuổi tạiThành phố Hồ Chí Minh năm 2015 Phân tích số yếu tố liên quan đến bệnh quanh ởnhóm đối tượng nghiên cứu nói Nhận xét ảnh hưởng bệnh quanh đến chất lượng sống nhóm đối ... 1/4/2014 dân số thành phố đạt 7.955.000 người Theo độ tuổi: Thành phố HCM thành phố trẻ (44% dân số từ 0-15 tuổi, 51% dân số từ 16-60 tuổi, 5% dân số từ 60 -100 tuổi) Số người cao tuổi trẻ em cao đặt...
 • 98
 • 725
 • 3
Thực trạng và giải pháp phát triển sản phẩm du lịch học tập tại thành phố hồ chí minh

Thực trạng và giải pháp phát triển sản phẩm du lịch học tập tại thành phố hồ chí minh

... 1.4.2.Bài học vận dụng cho Việt Nam Thành phốH Chí Minh 59 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG SẢN PHẨM DU LỊCH HỌC TẬP TẠI THÀNH PHỐHỒCHÍ MINH 64 2.1.Điêukiênpháttriểnsanphâmdulịch học tập Thành phốH Chí Minh ... luận văn: Làcácsản phẩmdu lịch học tậptại thành phốH Chí Minh 4.2 Phạm vi nghiên cứu Vềkhơng gian :Thành phốH Chí Minh; Vềthời gian :Thực trạng sản phẩm du lịch học tập Thành phốH Chí Minh năm gần ... k sản phẩm du lịch học tập nội dung học tập, sau đến dịch v du lịch. b) Các điều kiệnphát triển sản phẩm du lịch học tập: Cũng nhƣ tất cảcác sản phẩm du lịch khác, đ phát triển sản phẩm du lịch học...
 • 99
 • 464
 • 0
Thực trạng và giải pháp phát triển sản phẩm du lịch học tập tại thành phố hồ chí minh

Thực trạng và giải pháp phát triển sản phẩm du lịch học tập tại thành phố hồ chí minh

... văn: Là sản phẩm du lịch học tập thành phố Hồ Chí Minh 4.2 Phạm vi nghiên cứu Về không gian: Thành phố Hồ Chí Minh; Về thời gian: Thực trạng sản phẩm du lịch học tập Thành phố Hồ Chí Minh năm ... 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH HỌC TẬP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 117 3.1 Mục tiêu định hƣớng phát triển du lịch học tập 117 3.1.1 Mục tiêu phát triển thành phố Hồ Chí Minh ... lịch học tập phân loại sản phẩm du lịch học tập 43 1.3.4 Đặc điểm sản phẩm du lịch học tập 46 1.4 Kinh nghiệm phát triển sản phẩm du lịch học tập học vận dụng cho Thành phố Hồ Chí Minh...
 • 194
 • 551
 • 6
Khảo sát hoạt động bán kháng sinh nghiên cứu trường hợp tại nhà thuốc GPP, thành phố hồ chí minh

Khảo sát hoạt động bán kháng sinh nghiên cứu trường hợp tại nhà thuốc GPP, thành phố hồ chí minh

... “ Khảo sát thực trạng bán thuốc kháng sinh nhà thuốc GPP, nghiên cứu trƣờng hợp nhà thuốc Xuân Phƣơng thuộc Thành Phố Hồ Chí Minh với hai mục tiêu: Khảo sát thực trạng hoạt động bán kháng sinh: ... kháng sinh: nghiên cứu trường hợp nhà thuốc Xuân Phương địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Khảo sát thực trạng nhận thức: nghiên cứu trường hợp nhà thuốc Xuân Phương Thành phố Hồ Chí Minh Từ kiến ... Địa điểm nghiên cứu: - Nghiên cứu nhà thuốc tư nhân địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 2.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 2.3.1 Thiết kế nghiên cứu Nghiên cứu mô tả, thực thông qua nghiên cứu trường hợp (case...
 • 60
 • 952
 • 17
Bào chữa chỉ định theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn tại thành phố hồ chí minh

Bào chữa chỉ định theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn tại thành phố hồ chí minh

... XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI Tăng Quốc Thừa BÀO CHỮA CHỈ ĐỊNH THEO PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Luật Hình Tố tụng hình Mã ... luận bào chữa định luật tố tụng hình 1.2 Khái quát bào chữa định lịch sử pháp luật tố tụng hình Việt Nam 20 Chương 2: THỰC TRẠNG BÀO CHỮA CHỈ ĐỊNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ ... TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 57 3.1 Tăng cƣờng triển khai biện pháp bảo đảm thực tốt quy định Bộ luật tố tụng hình năm 2015 bào chữa định thành phố Hồ Chí Minh ...
 • 88
 • 206
 • 0
Bào chữa chỉ định theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn tại thành phố hồ chí minh ( Luận văn thạc sĩ)

Bào chữa chỉ định theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn tại thành phố hồ chí minh ( Luận văn thạc sĩ)

... XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI Tăng Quốc Thừa BÀO CHỮA CHỈ ĐỊNH THEO PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Luật Hình Tố tụng hình Mã ... sở bào chữa định tố tụng hình sự; - Nghiên cứu, làm rõ quy định pháp luạt tố tụng hình bào chữa định tố tụng hình Việt Nam; - Nghiên cứu thực tiện thực quy định BLTTHS năm 2003 bào chữa định thành ... GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM THỰC HIỆN TỐT BÀO CHỮA CHỈ ĐỊNH TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 57 3.1 Tăng cƣờng triển khai biện pháp bảo đảm thực tốt quy định Bộ luật tố tụng hình...
 • 88
 • 227
 • 0
Xây dựng hệ thống cung cấp thông tin tự động cho các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tai thành phố hồ chí minh

Xây dựng hệ thống cung cấp thông tin tự động cho các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tai thành phố hồ chí minh

... án Xây dựng hệ thống cung cấp thông tin tự động cho đối tượng tham gia bảo hiểm hội thành phố Hồ Chí Minh tập thể cán bộ, đồn viên Bảo hiểm hội thành phố phối hợp với Viện cơng nghệ thơng ... BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP.HỒ CHÍ MINH ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2007 ĐỀ ÁN: XÂY DỰNG HỆ THỐNG CUNG CẤP THÔNG TIN TỰ ĐỘNG CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM ... quyền lợi cho người lao động Nhu cầu cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc công tác thu đối tượng tham gia BHXH lớn thường xuyên Do đó, việc xây dựng hệ thống cung cấp thông tin tự động giải...
 • 103
 • 693
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bảo tàng lịch sử tại thành phố hồ chí minha 1 số thuế thực thu tại thành phố hồ chí minh số liệthực trạng vệ sinh an toàn thực phẩm tại thành phố hồ chí minhnhững giải pháp cho vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm tại thành phố hồ chí minhphân viện công nghệ thực phẩm tại thành phố hồ chí minh1tổng quan về bảo hiểm xã hội nợ bảo hiểm xã hội và tình hình tham gia bảo hiểm xã hội nợ bảo hiểm xã hội tại thành phố hồ chí minhtổng quan thị trường văn phòng cho thuê tại thành phố hồ chí minh năm 2014báo cáo thực tập tại công ty ô tô việt nam daewoo vidamcobao cao thuc tap tai cong ty tnhh terratex viet nambáo cáo thực tập tại công ty dệt may việt nam vinatexmẫu báo cáo thực tập tại công ty xây dựng viet nam housebáo cáo tốt nghiệp đề tài nghiên cứu thị trường nhà ở cho người thu nhập trung bình và thấp tại thành phố hồ chí minh giáo viên hướng dẫn th s trần đình lý sinh viên thực hiện diệp đình chungthực trạng hệ thống báo cáo kế toán quản trị của các doanh nghiệp thuộc nhành in tại thành phố hồ chí minhbáo cáo đề tài tổ chức hệ thống bến bãi trạm và nhà chờ xe buýt tại thành phố hồ chí minh quot2 phân tích đánh giá thực trạng thanh toán quyết toán của các dự án xây dựng thuộc vốn ngân sách nhà nước tại thành phố hồ chí minh từ năm 2007 đến nayBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinChuong 2 nhận dạng rui roTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM