0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (88 trang)

ĐH Sân khấu

Một phần của tài liệu THONG_TIN_VE_NGUON_NHAN_LUC_TRINH_DO_CAO_2018_SUA_KHO_FA736CD370 (Trang 31 -32 )

ĐH Sân khấu

Điện ảnh Hà Nội 0913380768

20 Hồ Thị Ngọc Thúy Gia Lai1984 - Giáo viên Văn hĩa - Nghệ thuật Trường Trung cấp tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Khoa học Thư viện 2013 - ĐH Khoa học XHNV TP. HCM 0905041472

21 Phan Cơng Sỹ Tiến Gia Lai1975 - Giáo viên Văn hĩa - Nghệ thuật Trường Trung cấp tỉnh Gia Lai Thạc sĩ LL&PPDH Âm nhạc 2018 - ĐH Nghệ thuật Trung ương 0915729567

22 Trần Trọng Tính Gia Lai1988 - Giáo viên Văn hĩa - Nghệ thuật Trường Trung cấp tỉnh Gia Lai Thạc sĩ

LL&PPDH

Âm nhạc Âm nhạc Quốc gia2014 - Học viện 0966177773

23 Đặng Thị Thanh Trâm Gia Lai1988 - Giáo viên Văn hĩa - Nghệ thuật Trường Trung cấp

tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Quản lý giáo dục

2017 - ĐH Sư phạm -

ĐH Đà Nẵng 0349822123

4.2.14. SỞ XÂY DỰNG (10 Thạc sĩ)

1 Phan Thế Cường Nam Định1980 - Chuyên viên Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Quản lý đơ thị và cơng trình 2016 - ĐH Kiến trúc TP. HCM CV 0915793179

2 Đỗ Tiến Đơng Gia Lai1976 - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Kỹ thuật ĐH Bách khoa 2006 -

TP. HCM CVC 0989072133

3 Đỗ Việt Hưng Gia Lai1978 - Phĩ Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Kỹ thuật ĐH Bách khoa 2007 -

TP. HCM CVC 0914097949

4 Võ Đình Phúc Gia Lai1979 - Phĩ Chánh Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Quản lý đơ thị và cơng trình ĐH Kiến trúc 2010 -

TP. HCM CV 0914033161

5 Trịnh Văn Sang Phú Yên Phĩ Giám đốc1969 - Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Kỹ thuật ĐH Xây dựng 2008 - CVC 0913450486

6 Hồng Anh Tuấn Gia Lai1984 - Chuyên viên Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Quy hoạch ĐH Kiến trúc 2012 -

7 Đào Minh Tuyên Gia Lai1975 - Chuyên viên Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai Thạc sĩ kinh doanhQuản trị Tơn Đức Thắng2017 - ĐH CV 0973798650

8 Tơ Thị Hồng Yến Gia Lai1983 - Chuyên viên Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Kỹ thuật hạ tầng đơ thị Giao thơng vận tải2012 - ĐH CV 0988518183

9 Nguyễn Từ Tịnh Uyển Gia Lai1979 - Chuyên viên Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng

tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Quy hoạch

Một phần của tài liệu THONG_TIN_VE_NGUON_NHAN_LUC_TRINH_DO_CAO_2018_SUA_KHO_FA736CD370 (Trang 31 -32 )

×