0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (88 trang)

HUYỆN K’BANG (15 Thạc sĩ; 9 CKI)

Một phần của tài liệu THONG_TIN_VE_NGUON_NHAN_LUC_TRINH_DO_CAO_2018_SUA_KHO_FA736CD370 (Trang 69 -70 )

9. 11 HUYỆN IA GRAI (22 Thạc sĩ; 5 CKI)

9.13. HUYỆN K’BANG (15 Thạc sĩ; 9 CKI)

1 Bùi Trọng Thủy Hải Dương Trưởng Ban1971 - Huyện ủy K’BangBan Tuyên giáo Thạc sĩ Hành chính Quản lý cơng

2012 - Học viện Hành chính

TP. HCM CVC 0946313968

2 Lê Tiến Hưng Gia Lai1988 - Nhân viên kỹ thuật Cơng ty TNHH MTV Sơ Pai Thạc sĩ Tài nguyên và Quản lý Mơi trường

2018 - ĐH Nơng lâm

TP. HCM 0963187148

3 Trương Thanh Hà Thái Nguyên Phĩ Hạt trưởng1970 - huyện K’BangHạt kiểm lâm Thạc sĩ Lâm học 2013 - ĐH Nơng lâm TP. HCM CV 0982448557

4 Trương Văn Đạt Bình Định1971 -

Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND

huyện

Huyện ủy K’Bang Thạc sĩ Quản lý giáo dục ĐH Quy Nhơn2015 - CVCC 0905152399

5 Phạm Quang Vĩnh Ninh Bình1977 - Huyện ủy viên, chánh văn

phịng Huyện ủy Huyện ủy K’Bang Thạc sĩ Kinh tế

2013 - ĐH Nơng Lâm ĐH Nơng Lâm

TP. HCM CV 0905955799

6 Trần Văn Sơn Quảng Bình Phĩ Giám đốc1969 - Kho bạc Nhà nước huyện K’Bang Thạc sĩ Kinh tế 2018 - ĐH Nơng lâm TP. HCM CV 0905819679

7 Lê Thanh Hải Quảng Nam1966 -

Huyện ủy viên, Trưởng phịng Giáo dục và

Đào tạo

Phịng Giáo dục và

Đào tạo huyện K’Bang Thạc sĩ Tốn học ĐH Huế2004 - CV 0905358170

8 Phạm Thành Nhân Quảng Nam1985 - Phĩ trưởng phịng Hạ tầng huyện K’Bang Thạc sĩ Quản lý đơ thịPhịng Kinh tế và 2013 - ĐH Kiến trúc TP. HCM CV 0937996680

9 Nguyễn Cơng Đạo Bình Định1978 - Huyện ủy viên, trưởng phịng Nội vụ

Phịng Nội vụ

huyện K’Bang Thạc sĩ Hành chính cơng hành chính quốc gia2017 - Học viện CV 0905809899

10 Lưu Văn Hệ Hải Hưng1978 - Khoa NgoạiPhĩ khoa Trung tâm Y tế huyện K’Bang CKI Gây mê hồi sức ĐH Y Huế2011 - CV 0975001396 11 Vũ Trung Hiếu Nam Định1964 - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện K’Bang CKI Ngoại - Sản ĐH Y Huế2004 - CVC 0905219509 12 Nguyễn Hùng Quảng Ngãi Phĩ giám đốc1962 - Trung tâm Y tế huyện K’Bang CKI Ngoại khoa ĐH Y Huế2008 - CVC 0935029815 13 Đậu Đăng Khoa Nghệ An1964 - Phĩ gián đốc Trung tâm Y tế huyện K’Bang CKI Nhi khoa ĐH Y Huế2005 - CVC 0905267248

14 Lê Văn Lợi Bình Định1966 - Khoa Nội, Nhi, Trưởng khoa Nhiễm

Trung tâm Y tế

huyện K’Bang CKI Nội khoa ĐH Y Huế2007 - CV 0905644596

15 La Triệu Thuật Cao Bằng 1983 - Nội, Nhi, NhiễmPhĩ khoa Khoa Trung tâm Y tế huyện K’Bang CKI Nội khoa ĐH Y Tây nguyên2018 - CV 0378962499 16 Nguyễn Thái Trung Bình Định1974 - Nhân viên Khoa Nội, Nhi, Nhiễm Trung tâm Y tế huyện K’Bang CKI Nhi khoa ĐH Y Huế 2015 - CV 0906426279

17 Vũ Ngọc Tú Nam Định1978 - Khoa HS-CC - Trưởng khoa TTYT

Trung tâm Y tế

huyện K’Bang CKI Chẩn đốn hình ảnh ĐH Y Huế2011 - CV 0982834345

18 Vi Thị Tỵ Tuyên Quang1965 - Trưởng ban Ban Y tế dự phịng Trung tâm Y tế K’Bang CKI Truyền nhiễm ĐH Y Hà nội2009 - CVC 0979560711 19 Hồng Văn Lương Cao Bằng1977 - Giáo viên Anh Hùng NúpTrường THPT Thạc sĩ Việt NamVăn học ĐH Quy Nhơn2012 - 0905010876 20 Lương Thị Hậu Quảng Nam1982 - Giáo viên Lương Thế VinhTrường THPT Thạc sĩ thực nghiệmSinh học ĐH Quy Nhơn2011 - 0976953529 21 Nguyễn Tuấn Khang Gia Lai1983 - Giáo viên Lương Thế VinhTrường THPT Thạc sĩ Giải tích ĐH Quy Nhơn2013 - 0976334177

22 Huỳnh Nhật Phương 1976 - Bình Định Giáo viên Lương Thế VinhTrường THPT Thạc sĩ

Lý luận và phương pháp dạy học bộ mơn Vật Lý 2014 - ĐHSP Hà Nội 0979420927

23 Nguyễn Thanh Quang Bình Định1978 - Giáo viên Lương Thế VinhTrường THPT Thạc sĩ PP Tốn Sơ cấp ĐH Quy Nhơn2010 - 0981100277 24 Phan Đình Tồn Gia Lai1975 - Hiệu trưởng Nguyễn Bình Khiêm Thạc sĩTruường THCS giáo dụcQuản lý 2017 - ĐH Sư phạm Đà Nẵng CV 0972559350

Một phần của tài liệu THONG_TIN_VE_NGUON_NHAN_LUC_TRINH_DO_CAO_2018_SUA_KHO_FA736CD370 (Trang 69 -70 )

×