0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (88 trang)

ĐH Nơng Lâm TP.

Một phần của tài liệu THONG_TIN_VE_NGUON_NHAN_LUC_TRINH_DO_CAO_2018_SUA_KHO_FA736CD370 (Trang 29 -30 )

TP. HCM CV 0972083830

2 Lê Thị Hồng Quyên Gia Lai1981 - Phĩ chi cục trưởng bảo vệ Mơi trường Chi cục tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Quản lý Tài nguyên và Mơi trường 2016 - ĐH Nơng Lâm TP. HCM CV 0914171124

3 Hà Thị Thanh Thảo Gia Lai1986 - Chuyên viên bảo vệ Mơi trường Chi cục

tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Kỹ thuật Bảo vệ Mơi trường

2012 - ĐH bách khoa ĐH bách khoa

Hà Nội CV 0934877689

4 Lương Thị Tuyết Vinh Bình Định Chi cục trưởng1977 - bảo vệ Mơi trường Chi cục

tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Sinh thái học 2009 - ĐH Đà Lạt CV 0919149727

5 Nguyễn Thị Kim Hịa 1984 - Gia Lai Thanh tra viên Sở Tài nguyên và Thanh tra Mơi trường tỉnh Gia LaiThạc sĩ

Quản lý Mơi trường

2011 - ĐH Bách khoa ĐH Bách khoa

TP. HCM CV 0985479817

6 Nguyễn Ngọc Đan Thanh Gia Lai1982 - Chuyên viên Sở Tài nguyên và Thanh tra

Mơi trường tỉnh Gia LaiThạc sĩ Quản lý Đất đai

2015 - ĐH Nơng Lâm ĐH Nơng Lâm

TP. HCM CV 0983223059

7 Đỗ Thị Ngọc Hạnh Gia Lai1976 - Phĩ Giám đốc Phát triển Quỹ đất Trung tâm

Gia Lai Thạc sĩ Kinh tế Nơng nghiệp

2016 - ĐH Nơng Lâm ĐH Nơng Lâm

TP. HCM CV 0905249011

8 Nguyễn Thị Hậu Bình Định1977 - Trưởng phịng Kỹ thuật địa chính

Trung tâm Phát triển

Quỹ đất Gia Lai Thạc sĩ Quản lý Đất đai

2014 - ĐH Nơng Lâm ĐH Nơng Lâm

TP. HCM CV 0905272451

9 Trần Quốc Khánh Hà Nội1975 - Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất Gia Lai Thạc sĩ Nơng nghiệp ĐH Nơng nghiệp 2011 -

Hà Nội CV 0914099910

10 Hồng Thị Nhung Gia Lai1986 - Nhân viên Trung tâm Phát triển Quỹ đất Gia Lai Thạc sĩ Tài nguyên và Quản lý Mơi trường

2018 - ĐH Nơng Lâm TP. ĐH Nơng Lâm TP.

HCM 09798311060

11 Trần Ngọc Tân Bình Định1985 - Nhân viên Sở Tài nguyên và Văn phịng Mơi trường tỉnh Gia LaiThạc sĩ

Quản lý Tài nguyên và Mơi trường 2016 - ĐH Nơng Lâm TP. HCM 0397075559

4.2.11. SỞ THƠNG TIN VÀ TRUYỀN THƠNG (4 Thạc sĩ)

1 Nguyễn Tiến Cường Gia Lai1989 -

Chuyên viên phịng Nghiệp vụ - Trung tâm Cơng nghệ thơng tin và Truyền thơng Sở Thơng tin và Truyền thơng

tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Cơng nghệ thơng tin

2016 - ĐH Bách khoa ĐH Bách khoa

Đà Nẵng 0935467775

2 Nguyễn Thị Như Hiền Gia Lai1984 -

Phĩ Trưởng phịng Kế hoạch - Tài chính Sở Thơng tin và Truyền thơng tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Quản trị

kinh doanh ĐH Tơn Đức Thắng2017 - CV 0988090082

3 Trần Thị Huệ Quảng Nam1970 - Trưởng phịng Kế hoạch - Tài chính Sở Thơng tin và Truyền thơng tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Kinh tế - Phát triển ĐH Đà Nẵng2013 - CVC 0982490609

4 Hà Thị Hải Yến Gia Lai1987 -

Chuyên viên phịng Thơng tin - Báo chí và Xuất bản

Sở Thơng tin và Truyền thơng

tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Ngữ Văn

Một phần của tài liệu THONG_TIN_VE_NGUON_NHAN_LUC_TRINH_DO_CAO_2018_SUA_KHO_FA736CD370 (Trang 29 -30 )

×