0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (88 trang)

KHỚI NGÂN HÀNG (36 Thạc sĩ)

Một phần của tài liệu THONG_TIN_VE_NGUON_NHAN_LUC_TRINH_DO_CAO_2018_SUA_KHO_FA736CD370 (Trang 44 -45 )

1 Nguyễn Tiến Dũng Hải Dương1984 - Nhân viên Ngân hàng Agribank chi nhánh Gia Lai Thạc sĩ kinh doanhQuản trị 2013 - ĐH KTCN TP. HCM 0933584678 2 Nguyễn Dự Gia Lai1964 - Phĩ Giám đốc Ngân hàng Agribank chi nhánh Gia Lai Thạc sĩ Ngân hàngTài chính ĐH Ngân hàng2008 - 0913450235

3 Bùi Thị Bích Giao Bình Định1983 - Nhân viên Ngân hàng Agribank chi nhánh Gia Lai Thạc sĩ Nơng nghiệpKinh tế ĐH Nơng nghiệp 2009 -

Hà Nội 0972200055

4 Trần Vũ Tường Linh Quãng Ngãi1979 - Nhân viên Ngân hàng Agribank chi nhánh Gia Lai Thạc sĩ ngân hàngTài chính ĐH Đà Nẵng2013 - 0905736736 5 Trần Ngọc Nẫm Quảng Nam1968 - Nhân viên Ngân hàng Agribank chi nhánh Gia Lai Thạc sĩ Kinh tế phát triển ĐH Đà Nẵng2012 - 0914138178

6 Nguyễn Thị Hồng Vui 1981 - Bình Định Phĩ phịng kế tốn và Ngân quỹ

Ngân hàng Agribank

chi nhánh Gia Lai Thạc sĩ kinh doanhQuản trị ĐH Đà Nẵng2014 - 0905443381

7 Tào Thị Cơng Đà Nẵng Trưởng phịng1971 - Ngân hàng BIDV Nam Gia Lai Thạc sĩ Kinh doanhQuản trị ĐH Đà Nẵng2016 - CVC 0888131239 8 Phạm Viết Đồi Hà Tĩnh1966 - Phĩ Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng BIDV Nam Gia Lai Thạc sĩ Kinh doanhQuản trị Tơn Đức Thắng2017 - ĐH CVC 0905153056

9 Nguyễn Văn Đức Gia Lai1970 - Trưởng phịng Ngân hàng BIDV Nam Gia Lai Thạc sĩ Kinh doanhQuản trị ĐH Đà Nẵng2014 - CV 0915721115 10 Nguyễn Văn Hùng Thái Bình1982 - Giám đốc phịng giao dịch Ngân hàng BIDV Nam Gia Lai Thạc sĩ Kinh doanhQuản trị ĐH Đà Nẵng2014 - CV 0977878999 11 Huỳnh Quang Hưng Gia Lai1974 - Phĩ Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng BIDV Nam Gia Lai Thạc sĩ Ngân hàngTài chính ĐH Đà Nẵng2016 - CVC 0934722999 12 Đậu Thị Liên Gia Lai1987 - Nhân viên Ngân hàng BIDV Nam Gia Lai Thạc sĩ Kinh doanhQuản trị Tơn Đức Thắng2017 - ĐH CV 0979278758

13 Nguyễn Tấn Lộc Kon Tum1972 - Giám đốc phịng giao dịch Ngân hàng BIDV Nam Gia Lai Thạc sĩ Ngân hàngTài chính 2014 - ĐH Kinh tế Đà Nẵng CVC 0913432578 14 Nguyễn Ngọc Nam Gia Lai1990 - Nhân viên Ngân hàng BIDV Nam Gia Lai Thạc sĩ Ngân hàngTài chính Ngân hàng TP HCM2018 - ĐH CV 0973622879 15 Thái Ngọc Phương Gia Lai1979 - Trưởng phịng Ngân hàng BIDV Nam Gia Lai Thạc sĩ Kinh doanhQuản trị Tơn Đức Thắng2017 - ĐH CV 0982358007 16 Trần Cơng Sơn Kon Tum1984 - Nhân viên Ngân hàng BIDV Nam Gia Lai Thạc sĩ Ngân hàngTài chính ĐH Kinh tế Đà Nẵng2014 - CV 0902548535

17 Phạm Thị Kim Thuận 1985 - Gia Lai Nhân viên Ngân hàng BIDV Nam Gia Lai Thạc sĩ Ngân hàngTài chính ĐH Ngân hàng2014 -

TP HCM CV 0905961776

18 Lê Văn Chí Quảng Ngãi1964 - Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Gia Lai Thạc sĩ kinh doanhQuản trị ĐH Đà Nẵng2012 - 0903512280 19 Trần Thị Minh Hiền Gia Lai1986 - Chuyên viên TĐTD Bình chi nhánh Gia Lai Thạc sĩNgân hàng TMCP An ngân hàngTài chính ĐH Ngân hàng2014 - CV 0988620995 20 Dương Đình Kiệt Gia Lai1980 - TPGD Chư Sê Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Gia Lai Thạc sĩ ngân hàngTài chính ĐH Đà Nẵng2014 - 0919141417

21 Nguyễn Văn Sang Bình Định1982 - Nhân viên Ngân hàng TMCP Dầu khí Tồn Cầu chi nhánh Gia Lai Thạc sĩ

Tài chính

ngân hàng ĐH Đà Nẵng2013 - 0935677009

22 Nguyễn Hữu Nghĩa Gia Lai1969 - Giám đốc Ngân hàng TMCP Dầu khí Tồn Cầu

chi nhánh Gia Lai Thạc sĩ Kinh tế

Một phần của tài liệu THONG_TIN_VE_NGUON_NHAN_LUC_TRINH_DO_CAO_2018_SUA_KHO_FA736CD370 (Trang 44 -45 )

×