0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (88 trang)

ĐH Charles Sturt

Một phần của tài liệu THONG_TIN_VE_NGUON_NHAN_LUC_TRINH_DO_CAO_2018_SUA_KHO_FA736CD370 (Trang 80 -82 )

ĐH Charles Sturt

Australia CV 0977081017

149Nguyễn Tố Cát Triệu 1986 - Gia Lai Nghiên cứu viên Phát triển cây Hồ tiêu TT nghiên cứu và Gia Lai Thạc sĩ

Sinh học

thực nghiệm ĐH Tây Nguyên2014 - CV 0989223212

150 Hồng Ngọc Anh Hà Nội1987 - Giáo viên Trường TCLN Tây Nguyên Thạc sĩ Quản lý đất đai ĐH NL TP. HCM2018 - 0975998287

151 Trần Văn Chánh Bình Định1956 - Hiệu trưởngNguyên Trường TCLN Tây Nguyên Thạc sĩ Giáo dục học Bộ giáo dục và 1996 -

đào tạo 0914426089

152 Cao Quốc Cường Bình Định1984 - Trưởng phịng Phĩ Cơng tác HS

Trường TCLN

Tây Nguyên Thạc sĩ Lâm nghiệp ĐH Lâm nghiệp2016 - 0979315321

153 Trần Văn Đức Đà Nẵng1968 - Trưởng khoa Nơng nghiệp Trường TCLN Tây Nguyên Thạc sĩ Nơng nghiệp ĐH NN I Hà Nội2004 - CVC 0914062851 154 Phùng Nhuệ Giang Hà Nội Phĩ Hiệu trưởng1973 - Trường TCLN Tây Nguyên Thạc sĩ Lâm nghiệp ĐH Lâm nghiệp2003 - CVC 0905181884 155 Nguyễn Phi Hiếu Hà Tĩnh1986 - Giáo viên Trường TCLN Tây Nguyên Thạc sĩ Quản lý đất đai ĐH Tây Nguyên2017 - 0986941603 156 Phạm Thị Hồi Nam Định1979 - Giáo viên Trường TCLN Tây Nguyên Thạc sĩ Sư phạm tiếng anh ĐH Đà Nẵng2015 - 0914150567 157 Lê Thị Thu Hồng Thanh Hĩa1980 - Giáo viên Trường TCLN Tây Nguyên Thạc sĩ Lâm sinh ĐH Tây Nguyên2017 - 0947463268 158 Nguyễn Đức Huấn Hà Nội1975 - Giáo viên Trường TCLN Tây Nguyên Thạc sĩ Lâm học ĐH Tây Nguyên2011 - 0987130117 159 Huỳnh Văn Hưng Bình Định1964 - Giáo viên Trường TCLN Tây Nguyên Thạc sĩ thực nghiệmSinh học ĐH Quy Nhơn2009 - 01653276246 160Lý Khúc Trường Lâm 1986 - Gia Lai Giáo viên Trường TCLN Tây Nguyên Thạc sĩ Lâm sinh ĐH NL Huế2012 - 0986516763 161 Nguyễn Thị Linh Quảng Nam1985 - Giáo viên Trường TCLN Tây Nguyên Thạc sĩ Lâm nghiệp ĐH Lâm nghiệp2016 - 0976061532 162 Ngơ Văn Long Bắc Giang Phĩ Hiệu trưởng1975 - Trường TCLN Tây Nguyên Tiến sĩ Lâm học ĐH Lâm nghiệp2017 - CVC 0914350095 163 Đinh Khánh Ly Đắk Lắk1983 - Giáo viên Trường TCLN Tây Nguyên Thạc sĩ nơng nghiệpKinh tế ĐH Lâm nghiệp2013 - 0977710375 164 Đỗ Phương Nam Thái Bình1978 - Phĩ Trưởng phịng

Quản trị, Thiết bị

Trường TCLN

Tây Nguyên Thạc sĩ Quản lý đất đai ĐH NL TP. HCM2014 - CVC 0905293928

166 Lê Thị Nga Khánh Hịa1974 - Giáo viên Trường TCLN Tây Nguyên Thạc sĩ Nơng nghiệp ĐH NL TP. HCM2013 - 0905575779 167 Nguyễn Quốc Phương Thanh Hĩa Hiệu trưởng1973 - Trường TCLN Tây Nguyên Tiến sĩ Lâm nghiệp ĐH Lâm nghiệp2017 - CVC 0914138194 168Phan Ngọc Phương Gia Lai1980 - Giáo viên Trường TCLN Tây Nguyên Thạc sĩ Kinh tế nơng nghiệp ĐH NL TP. HCM2012 - 0905961341 169 Nguyễn Đình Phương Thanh Hĩa1973 - Giáo viên Trường TCLN Tây Nguyên Thạc sĩ Giáo dục chính trị 2011 - ĐH KHXHNV Hà Nội 0944490123 170 Hồ Thị Phượng Hà Tĩnh1985 - Giáo viên Trường TCLN Tây Nguyên Thạc sĩ QLTNR&MT ĐH Tây Nguyên2017 - 0979545526 171 Lâm Thị Sâm Quảng Ngãi1982 - Giáo viên Trường TCLN Tây Nguyên Thạc sĩ Nơng nghiệp ĐH NL TP. HCM2013 - 0592210564 172 Lại Văn Thọ Nghệ An1987 - Giáo viên Trường TCLN Tây Nguyên Thạc sĩ QLTNR&MT ĐH Tây Nguyên2017 - 0977714586 173Trần Thị Minh Thuần 1986 - Quảng Trị Giáo viên Trường TCLN Tây Nguyên Thạc sĩ Chăn nuơi thú y ĐH Tây Nguyên2018 - 01685693176 174 Nguyễn T. Hồng Thương Quảng Ngãi1987 - Giáo viên Trường TCLN Tây Nguyên Thạc sĩ Quản lý đất đai ĐH NL TP. HCM2018 - 0903625720

175 Lê Thị Thu Thủy Bình Định1977 - Phĩ Trưởng Khoa Lâm nghiệp

Trường TCLN

Tây Nguyên Thạc sĩ Lâm sinh ĐH Tây Nguyên2010 - 01688454345

176 Lê Thị Thu Thủy Gia Lai1981 - Giáo viên Trường TCLN Tây Nguyên Thạc sĩ Nơng nghiệp ĐH NL TP. HCM2014 - 0973262238 177 Cao Ngọc T. Quỳnh Trang Gia Lai1984 - Giáo viên Trường TCLN Tây Nguyên Thạc sĩ nơng nghiệpKinh tế ĐH Lâm nghiệp2013 - 0909502084

178 Lê Thị Trang Thừa Thiên 1973 - Huế Giáo viên

Trường TCLN

Tây Nguyên Thạc sĩ Nơng nghiệp ĐH NL TP. HCM2010 - 0905601485

179 Nguyễn Thị Thùy Trang Gia Lai1982 - Giáo viên Trường TCLN Tây Nguyên Thạc sĩ Lâm nghiệp ĐH NL Huế2008 - 0979229833 180 Huỳnh Nhân Trí Gia Lai1973 - Trưởng Khoa Lâm Nghiệp Trường TCLN Tây Nguyên Tiến sĩ Lâm nghiệp 2014 - Viện KHLN Việt Nam CVC 0903525445 181Nguyễn Thị Cẩm Vân 1984 - Nghệ An Giáo viên Trường TCLN Tây Nguyên Thạc sĩ Kế tốn ĐH Đà Nẵng2012 - 0914426089 182 Nguyễn Văn Vũ Quảng Bình1972 - TTTN Mang YangPhĩ Giám đốc Trường TCLN Tây Nguyên Thạc sĩ Lâm học ĐH NL Huế2012 - CVC 0983690133 183 Vũ Văn Xuya Hải Dương1968 - Trưởng phịng Đào tạo Trường TCLN Tây Nguyên Thạc sĩ Cơng nghệ thơng tin ĐH CNTT2015 - 09144121198

184 Nguyễn Văn Anh Bắc Ninh1982 - Trưởng phịng Đào tạo Trường Trung cấp nghề số 15/Binh đồn 15 Thạc sĩ Quản lý giáo dục 2017 - ĐH Tơn Đức Thắng TP. HCM 0979248907

185 Phạm Quang Cơng Hà Tĩnh1980 - Giáo viên Trường Trung cấp nghề số 15/Binh

đồn 15 Thạc sĩ Khoa học Máy tính

2017 - ĐH Tơn Đức Thắng

TP. HCM 0935795278

186 Phạm Anh Dũng Gia Lai1989 - Nhân viên Trường Trung cấp nghề số 15/Binh

đồn 15 Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí

2017 -

ĐHSP Đà Nẵng 0968491268

187 Phan Duy Tuấn Đắk Lắk1982 - Giáo viên Trường Trung cấp nghề số 15/Binh

đồn 15 Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí

2017 - ĐH Nơng lâm -

ĐH Huế 0982234014

188 Trần Thị Hiền Bình Định1981 - Phĩ Chánh văn phịng Văn phịng - Cục HQ Gia Lai - Kon Tum Thạc sĩ kinh doanhQuản trị ĐH Đà Nẵng2017 - cv 0905387333

Tổng cộng trên địa bàn tỉnh Gia Lai cĩ 1 PGS.TS; 23 Tiến sĩ; 328 CKI; 28 CKII; 1196 Thạc sĩ)

Ghi chú: BS: Bác sĩ; BSC: Bách sĩ chính; BTC: Biên tập chính; CV: Chuyên viên; CVC: Chuyên viên chính; CVCC: Chuyên viên cao cấp;

Một phần của tài liệu THONG_TIN_VE_NGUON_NHAN_LUC_TRINH_DO_CAO_2018_SUA_KHO_FA736CD370 (Trang 80 -82 )

×