0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (88 trang)

ĐH Sư phạm

Một phần của tài liệu THONG_TIN_VE_NGUON_NHAN_LUC_TRINH_DO_CAO_2018_SUA_KHO_FA736CD370 (Trang 30 -31 )

ĐH Sư phạm

Hà Nội CV 0988200112

4.2.12. SỞ TƯ PHÁP (2 Thạc sĩ)

1 Lưu Đình Quánh Hải Hưng1975 - Phĩ Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý

Sở Tư pháp

tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Luật học ĐH Luật TPHCM2012 - 0593830479

2 Trần Nam Trung Quảng Ngãi1978 - Trưởng phịng Văn bản pháp luật Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật 2014 - Học viện Chính trị Quốc gia HCM 0593872142

4.2.13. SỞ VĂN HĨA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH (1 Tiến sĩ, 22 Thạc sĩ)

1 Trần Thị Hiên Gia Lai1988 - Kỹ sư lâm nghiệp Quảng trường Ban quản lý

Đại Đồn Kết Thạc sĩ Lâm học

2017 -

ĐH Tây Nguyên 0973386577

2 Huỳnh Thị Xuân Hương Gia Lai1988 - phịng HCTHPhĩ Trưởng Quảng trường Ban quản lý

Đại Đồn Kết Thạc sĩ Kinh tế

2017 - ĐH Nơng lâm

TP. HCM 0976619906

3 Nguyễn Đan Phượng 1976 - Cao Bằng Phĩ Trưởng ban Quảng trường Ban quản lý

Đại Đồn Kết Thạc sĩ Văn hĩa

2014 - Học viện

Khoa học xã hội 0384147000

4 Nguyễn Thị Kim VânThái Nguyên1964 - Giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai Tiến sĩ Sử học Bộ Giáo dục và 2003 -

Đào tạo CVC 0905514662

5 Nguyễn Thị Như Cẩm Gia Lai1986 - Chuyên viên Sở VH, TT và DL tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Kế tốn Đạo học Đà Nẵng2013 - CV 0934711237

6 Phan Thị Ngọc Diệp Bình Định1976 - Quản lý Du lịchTrưởng phịng Sở VH, TT và DL tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Quản lý kinh doanh du lịch Krems của Áo2013 - ĐH FH CV 0913408507

7 Nguyễn Đức Hồng Gia Lai1964 - Phĩ Giám đốc Sở VHTT&DL Sở VH, TT và DL tỉnh Gia Lai Thạc sĩ phát triểnKinh tế 2013 - ĐH Đà Nẵng CVC 0913429809

8 Phạm Thị Huyền Thương Gia Lai1988 - Chuyên viên Sở VH, TT và DL tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Văn hĩa học 2013 - Học viện Khoa học xã hội CV 0972084388

9 Phan Văn Hường Quảng Trị1980 - phịng Huấn Phĩ Trưởng luyện và Thi đấu

TT Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai Thạc sĩ

Khoa học

Giáo dục 2015 - ĐH TDTT TP. HCM 0986377718

10 Trần Bảo Sơn Gia Lai1979 - Trưởng phịng Huấn luyện và Thi đấu

TT Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai Thạc sĩ

Khoa học

11 Nguyễn Ngọc Long Gia Lai1968 - Phĩ Giám đốc TT Văn hĩa Điện ảnh và Du lịch tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Văn hĩaQuản lý 2018 - ĐH Sư phạm Nghệ thuật

Trung ương 0982849828

12 Trần Trung Kỳ Hà Tĩnh1982 - Tuyên truyền viên chính TT Văn hĩa Điện ảnh và Du lịch tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Quản lý cơng hành chính quốc gia2017 - Học viện 0978588003

13 Nguyễn Thị Thúy An 1985 - Gia Lai Giáo viên Văn hĩa - Nghệ thuật Trường Trung cấp

tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Địa lý học

2012 - ĐH Sư phạm ĐH Sư phạm

TP. HCM 0985514909

14 Nguyễn Ngọc Ánh Đắk Lắk Phĩ Hiệu trưởng1974 - Văn hĩa - Nghệ thuật Trường Trung cấp tỉnh Gia Lai Thạc sĩ

Quản lý

giáo dục 2015 - ĐH Đà Nẵng 0972618419

15 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 1984 - Gia Lai Trưởng khoa Nghiệp vụ Văn hĩa - Nghệ thuật Trường Trung cấp tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Quản lý giáo dục 2017 - ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng 0915725737

16 Huỳnh Văn Hồi Bình Định1978 - Cơng tác HSSVTrưởng phịng Văn hĩa - Nghệ thuật Trường Trung cấp

tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Giáo dục học

2013 -

ĐH TDTT TP. HCM 0984670078

17 Vũ Thị Hồng Lan Gia Lai1970 - Giáo viên Văn hĩa - Nghệ thuật Trường Trung cấp

tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Văn hĩa học

2013 - Học viện

Khoa học Xã hội 0905041970

18 Nguyễn Thị Mỹ Linh Gia Lai1982 - Trưởng phịng Đào tạo và NCKH

Trường Trung cấp Văn hĩa - Nghệ thuật

tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

2015 - ĐH Kinh tế ĐH Kinh tế

TP. HCM 0982256357

19 Măng Linh Nga Bình Định1974 - Phụ trách khoa Nghệ thuật Văn hĩa - Nghệ thuật Trường Trung cấp

tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Nghệ thuật sân khấu

Một phần của tài liệu THONG_TIN_VE_NGUON_NHAN_LUC_TRINH_DO_CAO_2018_SUA_KHO_FA736CD370 (Trang 30 -31 )

×