0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (88 trang)

ĐH tài chính-

Một phần của tài liệu THONG_TIN_VE_NGUON_NHAN_LUC_TRINH_DO_CAO_2018_SUA_KHO_FA736CD370 (Trang 76 -77 )

ĐH tài chính-

79 Trần Thị Bài Hà Nội1981 - Phĩ Trưởng phịng Cục thống kê tỉnh Gia Lai Thạc sĩ kinh doanhQuản trị ĐH Đà Nẵng2014 - CV 0767543019 80 Lý Tuấn Cường Thái Bình1982 - Phĩ Trưởng phịng Cục thống kê tỉnh Gia Lai Thạc sĩ kinh doanhQuản trị ĐH Tơn Đức Thắng2017 - CV 0966215356 81 Đỗ Thị Thùy Dịu Quảng Nam Thống kê viên1988 - Cục thống kê tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Quản trị kinh doanh ĐH Đà Nẵng2016 - CV 0932507117 82 Nguyễn Thị Hiền Nam Định Thống kê viên1987 - Cục thống kê tỉnh Gia Lai Thạc sĩ kinh doanhQuản trị ĐH Đà Nẵng2016 - CV 0915819977 83 Phạm Lê Anh Ngọc Gia Lai1988 - Thống kê viên Cục thống kê tỉnh Gia Lai Thạc sĩ kinh doanhQuản trị ĐH Đà Nẵng2016 - CV 0908449372 84Trần Thị Lan Phương 1987 - Gia Lai Thống kê viên Cục thống kê tỉnh Gia Lai Thạc sĩ kinh doanhQuản trị ĐH Tơn Đức Thắng2017 - CV 0984486945 85 Trần Thị Thúy Hà Nam1988 - Thống kê viên Cục thống kê tỉnh Gia Lai Thạc sĩ kinh doanhQuản trị ĐH Đà Nẵng2016 - CV 0972082425 86 Nguyễn Thị Thu Trang Gia Lai1986 - Thống kê viên Cục thống kê tỉnh Gia Lai Thạc sĩ kinh doanhQuản trị ĐH Tơn Đức Thắng2017 - CV 0932224779

87 Trần Thị Thúy An Gia Lai1987 - Giảng viên Trường ĐH Nơng Lâm Phân hiệu

TP. HCM tại Gia Lai Thạc sĩ Bảo vệ thực vật

2014 - ĐH Nơng Lâm ĐH Nơng Lâm

TP. HCM 0989707796

88 Nguyễn Tuấn Anh Nghệ An1988 - Giảng viên Trường ĐH Nơng Lâm Phân hiệu

TP. HCM tại Gia Lai Thạc sĩ Phát triển đơ thị bền vững

Một phần của tài liệu THONG_TIN_VE_NGUON_NHAN_LUC_TRINH_DO_CAO_2018_SUA_KHO_FA736CD370 (Trang 76 -77 )

×