0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (88 trang)

ĐH Bách khoa TP.

Một phần của tài liệu THONG_TIN_VE_NGUON_NHAN_LUC_TRINH_DO_CAO_2018_SUA_KHO_FA736CD370 (Trang 46 -49 )

TP. HCM 0374975065

3 Nguyễn Trường Hải Bình Định1973 - Trưởng phịng tổng hợp cơng trình trọng điểm Ban XD các

tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Kính tế phát triển

2012 -

ĐH Đà Nẵng 0913469169

4 Hồ Trung Đơng Nghệ An Tổng Giám đốc1963 - Cơng ty CP Đầu tư và Phát triển điện

Sê San 3A Thạc sĩ Kinh tế phát triển

2012 -

ĐH Đà Nẵng 0914271819

5 Dương Cơng Hoan Phú Thọ1979 - Phĩ phịng TCKT-KT Cơng ty CP Đầu tư và Phát triển điện Sê San 3A Thạc sĩ

QTKD

Giao thơng 2007 - ĐH GTVT 0904489878

6 Măng Đồn Bình Định1958 - Giám đốc Cơng ty Điện lực Gia Lai Thạc sĩ kinh doanhQuản trị ĐH Grigg Hoa Kỳ2013 - 0969797979

7 Văn Đình Hậu Thừa Thiên 1965 -

Huế Phĩ Giám đốc

Cơng ty Điện lực

Gia Lai Thạc sĩ kinh doanhQuản trị ĐH Grigg Hoa Kỳ2013 - 0963259269

8 Hồ Đức Huấn Bình Định1976 - Chuyên viên KTAT Cơng ty Điện lực Gia Lai Thạc sĩ Kỹ thuật 2011 - ĐH BK TP. HCM 0963535222 9 Lê Quang Trường Phú Thọ1967 - Trưởng phịng Kỹ thuật Cơng ty Điện lực Gia Lai Thạc sĩ hệ thống điệnMạng và ĐH Đà Nẵng2007 - 0968073979 10 Đặng Quang Vinh Bình Định Kế tốn trưởng1966 - Cơng ty Điện lực Gia Lai Thạc sĩ kinh doanhQuản trị ĐH Grigg Hoa Kỳ2013 - 0963475047

11 Đồn Tiến Cường Quảng 1975 -

Nam Giám đốc Cơng ty thủy điện Ia Ly Thạc sĩ Hệ thống điện

2006 - ĐH Bách khoa TP. ĐH Bách khoa TP.

HCM 0969837777

12Phan Chí Cơng Danh 1975 - Bình Định Quản đốc Cơng ty thủy điện Ia Ly Thạc sĩ Hệ thống điện ĐH Bách khoa TP. 2010 -

HCM CV 0976485835

13 Tạ Văn Luận Bình Định1957 - Giám đốcNguyên Cơng ty thủy điện Ia Ly Thạc sĩ kinh doanhQuản trị ĐH Griss, Mỹ2010 -

14 Tạ Nguyên Tân Bình Định1985 - Phĩ phịng Cơng ty thủy điện Ia Ly Thạc sĩ Hệ thống điện Viện cơng nghệ 2013 -

15 Lê Văn Thuyết Quảng Nam Phĩ Giám đốc Cơng ty thủy điện Ia Ly Thạc sĩ1967 - kinh doanhQuản trị ĐH Griss, Mỹ2010 - 0913450575

16 Trần Khánh Trung Gia Lai1976 - Phĩ Giám đốc Truyền tải điện Gia Lai Thạc sĩ Kỹ thuật điện ĐH Sư phạm 2017 -

kỹ thuật TP. HCM 0962009779

17 Trần Ngọc Hữu Trung Bình Định1989 - phịng Kỹ thuật Truyền tải điện Gia Lai Thạc sĩChuyên viên Kỹ thuật ĐH bách khoa 2015 -

TP. HCM 0938866442

18 Nguyễn Minh Tuấn Hà Nội1975 - Phĩ Quản đốc Cơng ty thủy điện Ia Ly Thạc sĩ Kỹ thuật điện ĐH Sư phạm 2016 -

kỹ thuật TP. HCM CV 0963378979

19 Mai Anh Vũ Quảng Ngãi Phĩ Quản đốc Cơng ty thủy điện Ia Ly Thạc sĩ Thiết bị điện1974 - ĐH Bách khoa 2006 -

TP. HCM CVC 0963044888

20 Nguyễn Đỗ Linh Ánh 1980 - Gia Lai Tổ trưởng tổ tin học trung tâm

Viễn thơng I Viễn thơng Gia Lai Thạc sĩ

Truyền dữ liệu và mạng máy tính 2011 - Học viện Cơng nghệ Bưu chính Viễn thơng 0914151155

21 Tạ Mạnh Hùng Nghệ An1977 - tổ tin học trung Tổ trưởng

tâm Viễn thơng I Viễn thơng Gia Lai Thạc sĩ

Truyền dữ liệu và mạng máy tính 2010 - Học viện Cơng nghệ Bưu chính Viễn thơng 0913450011

22 Nguyễn Thanh Phụng Gia Lai1977 - Tổ trưởng tổ tin học trung tâm

Viễn thơng I Viễn thơng Gia Lai Thạc sĩ

Truyền dữ liệu và mạng máy tính 2010 - Học viện Cơng nghệ Bưu chính Viễn thơng 0913469113

23 Nguyễn Văn Tùng Bình Định1971 - Phĩ Giám đốc trung tâm

Viễn thơng I Viễn thơng Gia Lai Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử

2010 - Học viện Cơng nghệ Bưu chính Viễn thơng

0913450119

24 Đồng Quốc Việt Hà Nội1971 - mạng và dịch vụ Viễn thơng Gia Lai Thạc sĩTrưởng phịng Điện tử viễn thơng

2004 - Học viện Cơng nghệ Bưu chính Viễn thơng

0913400033

25 Đinh Văn Vượng Nam Định1953 - Giám đốc Viễn thơng Gia Lai Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử 2007 - ĐH GTVT 0913400034

8. KHỚI THƯƠNG MẠI, Y TẾ + KHỚI CƠNG NGHIỆP, XÂY DỰNG (24 Thạc sĩ; 2 CKII; 22 CKI)

1 Dương Tuấn Anh Hà Tĩnh1983 - Nhân viên Khoa PT - GMHS

Bệnh viện

ĐH Y Dược HAGL CKI Gây mê hồi sức

2012 - ĐH Y Dược ĐH Y Dược

TP. HCM 0914484797

2 Phan Thị Ánh Gia Lai1979 - Nhân viên Khoa PT - GMHS

Bệnh viện

ĐH Y Dược HAGL CKI Gây mê hồi sức

2013 - ĐH Y Dược ĐH Y Dược

TP. HCM

3 Võ Cơng Binh Quảng Bình1983 - Nhân viên Khoa Nhi ĐH Y Dược HAGL Thạc sĩ Bệnh viện Nhi khoa ĐH Y Dược Huế2012 - 0988687154

4 Phan Văn Chương Gia Lai1982 - Khoa Nội tổng Nhân viên hợp

Bệnh viện

ĐH Y Dược HAGL CKI Nội khoa

2017 - ĐH Y Dược

TP. HCM 0976670684

5 Nguyễn Thành Cơng 1976 - Bình Định Phĩ Giám đốc- Kiêm Trưởng khoa

Bệnh viện

ĐH Y Dược HAGL Thạc sĩ Ngoại khoa ĐH Y Dược Huế2006 - 0914472416

6 Trần Văn Đào Bình Định1972 - Nhân viên Khoa Ngoại TK - CTCH

Bệnh viện ĐH Y Dược HAGL CKI

Ngoại Chấn thương chỉnh hình 2010 - ĐH Y Dược TP. HCM 0977436379

7 Măng Đung Bình Định1954 - Giám đốc ĐH Y Dược HAGLBệnh viện CKII Ngoại sản ĐH Y Dược Hà Nội1997 - 0362007777 8 Bùi Trường Giang Kon Tum1982 - Nhân viên Khoa Nội tổng hợp ĐH Y Dược HAGLBệnh viện CKI Nội khoa 2016 - ĐH Y Dược TP. HCM 0987313341

9 Hồ Viết Hải Gia Lai1974 - Khoa Nội tổng Nhân viên hợp

Bệnh viện

ĐH Y Dược HAGL CKI Nội thần kinh

2011 - ĐH Y Dược ĐH Y Dược

TP. HCM 0908596545

10 Võ Cơng Hiền Bình Định1984 - Khoa Chẩn đốn Nhân viên hình ảnh

Bệnh viện

ĐH Y Dược HAGL CKI Chẩn đốn hình ảnh Phạm Ngọc Thạch2016 - ĐH Y khoa 0914528528

11 Trần Hợp Bình Định1963 - Trưởng khoa Khoa Khám bệnh

Bệnh viện

ĐH Y Dược HAGL CKI Nội tổng quát ĐH Y Dược Huế1996 - 0914177512

12 Nguyễn Đức Hùng Gia Lai1988 - Khoa Ngoại Nhân viên tổng quát

Bệnh viện

ĐH Y Dược HAGL Thạc sĩ Ngoại khoa ĐH Y Dược Huế2016 - 0978706489

13 Nguyễn Thái Hùng TP. HCM1983 - Nhân viên Khoa Nhi ĐH Y Dược HAGLBệnh viện CKI Nhi khoa Phạm Ngọc Thạch2018 - ĐH Y khoa 0909693772 14 Trương Đình Hưng Bình Định1973 - Trưởng khoa Khoa CC-NS ĐH Y Dược HAGLBệnh viện CKI Hồi sức cấp cứuĐH Y Dược Hà Nội2010 - 0974891568

15 Hồng Thị Lan Thái Bình1983 - Khoa Chẩn đốn Trưởng khoa hình ảnh

Bệnh viện

ĐH Y Dược HAGL Thạc sĩ Chẩn đốn hình ảnh ĐH Y Dược Huế2010 - 0986851207

16 Phạm Hồng Nam Hải Dương1977 - Nhân viên Khoa Khám bệnh ĐH Y Dược HAGLBệnh viện CKI Mắt Phạm Ngọc Thạch2016 - ĐH Y khoa 0973388678 17 Nguyễn Thị Quỳnh Nga Bình Định1981 - Nhân viên Khoa Khám bệnh ĐH Y Dược HAGL Thạc sĩ Bệnh viện Mắt ĐH Y Dược Huế2011 - 0906034949 18 Thanh NgàHuỳnh Thị Gia Lai1989 - Nhân viên Khoa Nội tổng hợp ĐH Y Dược HAGL Thạc sĩ Bệnh viện Nội khoa ĐH Y Dược Huế2016 - 0974101078 19 Nguyễn Hiếu Nghĩa Đắk Lắk1980 - Nhân viên Khoa Khám bệnh ĐH Y Dược HAGLBệnh viện CKI Hàm - MặtRăng - ĐH Y Dược Huế2009 - 0932558688

20 Võ Thành Ngọc Bình Định1974 - Khoa Chẩn đốn Nhân viên hình ảnh

Bệnh viện

ĐH Y Dược HAGL Thạc sĩ Chẩn đốn hình ảnh ĐH Y Dược Hà Nội2007 - 0962619377

21Nguyễn Đình Nguyên 1988 - Bình Định Nhân viên Khoa Khám bệnh ĐH Y Dược HAGL Thạc sĩ Bệnh viện Hàm - MặtRăng - 2016 - ĐH Y Dược TP. HCM 0838679975 22 Nguyễn Thị Hồng Nhung Gia Lai1988 - Nhân viên Khoa Khám bệnh ĐH Y Dược HAGLBệnh viện CKI Tai - Mũi - Họng ĐH Y Dược Huế2016 - 0396935370 23Nguyễn Trần Bảo Phi 1982 - Kon Tum Nhân viên Khoa Ngoại tổng quát ĐH Y Dược HAGL Thạc sĩ Ngoại khoaBệnh viện 2012 - ĐH Y Dược TP. HCM 0914779177 24 Nguyễn Hồng Phú Gia Lai1983 - Nhân viên Khoa Sản ĐH Y Dược HAGLBệnh viện CKI Sản phụ khoa 2014 - ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch 0359621657

25 Nguyễn Văn PhướcThừa Thiên 1989 - Huế

Nhân viên

Khoa Nhi ĐH Y Dược HAGL Thạc sĩ Bệnh viện Nhi khoa ĐH Y Dược Huế2016 - 0967270011

26 Nguyễn Tấn Quân Gia Lai1980 - Khoa Nội tổng Trưởng khoa hợp

Bệnh viện

ĐH Y Dược HAGL Thạc sĩ Nội tổng quát

2011 - ĐH Y Dược ĐH Y Dược

TP. HCM 0917174433

27 Hồ Văn Quang Thừa Thiên 1968 - Huế

Trưởng khoa

Khoa PT-GMHS ĐH Y Dược HAGLBệnh viện CKI Gây mê hồi sức ĐH Y Dược Huế2009 - 0905879998

28 Ngơ Văn Tân Thừa Thiên 1975 - Huế

Trưởng khoa

Khoa Nhi ĐH Y Dược HAGLBệnh viện CKII Nhi khoa ĐH Y Dược Huế2011 - 0983886545

29 Trần Thị Phương Thảo Thừa Thiên 1981 - Huế

Nhân viên Khoa Chẩn đốn

hình ảnh

Bệnh viện

ĐH Y Dược HAGL CKI Chẩn đốn hình ảnh ĐH Y Dược Huế2012 - 0986528280

30 Đinh Bá Thi Hà Nam1982 - Khoa Ngoại Nhân viên TK-CTCH

Bệnh viện ĐH Y Dược HAGL CKI

Ngoại Chấn thương chỉnh hình 2012 - ĐH Y Dược TP. HCM 0905722426

31 Lê Phước Thọ Thừa Thiên 1988 - Huế

Nhân viên

Đơn vị Lọc thận ĐH Y Dược HAGL Thạc sĩ Bệnh viện Nội khoa ĐH Y Dược Huế2015 - 01202757599

32 Bùi Ngọc Thư Bình Định1968 - Trưởng phịng Phịng KHTH ĐH Y Dược HAGL Thạc sĩ Bệnh viện Y học 2004 - ĐH Y Dược TP. HCM 0915931140

33 Hồng Anh Thuấn Quảng 1980 - Bình

Nhân viên Khoa Ngoại TK-CTCH

Bệnh viện ĐH Y Dược HAGL CKI

Ngoại Chấn thương

chỉnh hình

2015 - ĐH Y Dược

TP. HCM 0985866172

34 Võ Thị Lệ Tình Gia Lai1989 - Nhân viên Khoa Sản ĐH Y Dược HAGL Thạc sĩ Sản phụ khoaBệnh viện ĐH Y Dược Huế2016 - 0935891199

35 Nguyễn Thị Trang 1960 - Thái Nguyên

Nhân viên

Khoa KSNK ĐH Y Dược HAGLBệnh viện CKI Y tế cộng đồng

2008 - ĐH Y Dược ĐH Y Dược

TP. HCM 0768212889

36 Tơ Thị Thùy Trang Gia Lai1989 - Nhân viên Khoa Nhi ĐH Y Dược HAGL Thạc sĩ Bệnh viện Nhi khoa ĐH Y Dược Huế2015 - 0905246655

37 Phạm Bắc Trung Gia Lai1989 - Khoa Khám Nhân viên bệnh

Bệnh viện

ĐH Y Dược HAGL Thạc sĩ Tai - Mũi - Họng

2017 - ĐH Y Dược

TP. HCM 0972082092

38 Nguyễn Tấn Trung Thừa Thiên 1981 - Huế

Trưởng phịng Khoa Ngoại tổng

quát

Bệnh viện

ĐH Y Dược HAGL Thạc sĩ Ngoại khoa ĐH Y Dược Huế2011 - 0905034949

39 Lê Quốc Trưởng Gia Lai1984 - Nhân viên Khoa Nội tổng hợp

Bệnh viện

ĐH Y Dược HAGL CKI Nội tiết

2014 - ĐH Y Dược ĐH Y Dược

TP. HCM 0948369278

40 Trần Minh Tuấn Gia Lai1981 - Trưởng khoa Khoa Ngoại TK-CTCH

Bệnh viện ĐH Y Dược HAGL CKI

Ngoại Chấn thương chỉnh hình 2010 - ĐH Y Dược TP. HCM 0908691469

41 Cao Thị Hồng Vân Gia Lai1977 - Khoa Khám Nhân viên bệnh

Bệnh viện

ĐH Y Dược HAGL Thạc sĩ Tai - Mũi - Họng

2012 - ĐH Y Dược ĐH Y Dược

TP. HCM 0988889122

42 Ngơ Thị Ái Vi Gia Lai1984 - Nhân viên Khoa Nhi ĐH Y Dược HAGLBệnh viện CKI Nhi khoa ĐH Y Dược 2016 -

TP. HCM 0398848196

43 Lê Thị Thu Hiền Gia Lai1992 - Kinh doanhNhân viên Cơng ty Cổ phần sách và thiết bị trường học

Gia Lai Thạc sĩ Kế tốn

2018 -

ĐH Tơn Đức Thắng 0949177777

44 Nguyễn Quốc Bảo Nguyên Gia Lai1988 - Phĩ phịng Phịng QLĐĐ&NN

Cơng ty TNHH MTV

Cà Phê Gia Lai Thạc sĩ Khoa học cây trồng

2014 - ĐH Nơng Lâm ĐH Nơng Lâm

TP. HCM 0965225264

45 Võ Thị Hồng Thảo Gia Lai1991 - Nhân viên nghiệp vụ Cơng ty TNHH MTV Cà Phê Gia Lai Thạc sĩ kinh doanhQuản trị Tơn Đức Thắng2018 - ĐH 0396523623

46 Nguyễn Quốc Tuân Quảng 1981 - Nam

Đội trưởng

Đội Sản xuất Cơng ty TNHH MTV Chè Biển Hồ Thạc sĩ Kinh tế phát triển ĐH Đà Nẵng2013 - 0986794567

47 Vũ Việt Hà Gia Lai1991 - Chuyên viên Phịng Kinh doanh

Cơng ty TNHH MTV Xăng Dầu Bắc

Tây Nguyên Thạc sĩ

Quản trị

kinh doanh Tơn Đức Thắng2017 - ĐH CV 0935169380

48 Lê Hồi Lâm Gia Lai1985 - Chuyên viên Phịng Kinh doanh

Cơng ty TNHH MTV Xăng Dầu Bắc

Tây Nguyên Thạc sĩ

Quản trị

kinh doanh Tơn Đức Thắng2017 - ĐH CV 0983335579

Một phần của tài liệu THONG_TIN_VE_NGUON_NHAN_LUC_TRINH_DO_CAO_2018_SUA_KHO_FA736CD370 (Trang 46 -49 )

×