0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (88 trang)

ĐH Cơng nghệ

Một phần của tài liệu THONG_TIN_VE_NGUON_NHAN_LUC_TRINH_DO_CAO_2018_SUA_KHO_FA736CD370 (Trang 78 -78 )

ĐH Cơng nghệ

Curtin 0988388794

103Nguyễn Hùng Mạnh Hà Tĩnh1986 - Giảng viên Trường ĐH Nơng Lâm Phân hiệu TP. HCM tại Gia Lai Thạc sĩ

Khoa học cây trồng

2015 - ĐH Nơng Lâm ĐH Nơng Lâm

TP. HCM CV 0962248453

104Nguyễn Hồng Diệu Minh Thừa Thiên 1986 -

Huế Giảng viên

Phân hiệu Trường ĐH Nơng Lâm

TP. HCM tại Gia Lai Thạc sĩ

Sinh học -

Động vật học ĐH Huế2012 - 0905928040

105 Võ Thị Lê Na 1984 - Gia lai Phĩ trưởng ban Tổ chức hành chính

Phân hiệu Trường ĐH Nơng Lâm

TP. HCM tại Gia Lai Thạc sĩ Quản lý đất đai

2014 - ĐH Nơng Lâm ĐH Nơng Lâm

TP. HCM 0986652479

106 Cao Thị Thanh Nga Phú Yên1986 - Giảng viên Trường ĐH Nơng Lâm Phân hiệu TP. HCM tại Gia Lai Thạc sĩ

Kinh tế nơng nghiệp

2016 - ĐH Nơng Lâm ĐH Nơng Lâm

TP. HCM CV 0906982234

107 Vũ Thị Ánh Ngọc Gia Lai1985 - Giảng viên Trường ĐH Nơng Lâm Phân hiệu TP. HCM tại Gia Lai Thạc sĩ

Kinh tế Nơng nghiệp

2016 - ĐH Nơng Lâm ĐH Nơng Lâm

TP. HCM 0906594268

108 Lê Phú Quỳnh Như Thừa Thiên 1987 - Huế

Phĩ trưởng ban Cơng tác sinh

viên

Phân hiệu Trường ĐH Nơng Lâm

TP. HCM tại Gia Lai Thạc sĩ

Khoa học cây trồng

2013 - ĐH Nơng Lâm ĐH Nơng Lâm

TP. HCM 0949560229

109Lê Thị Hồng Phượng 1988 - Gia Lai Giảng viên Trường ĐH Nơng Lâm Phân hiệu TP. HCM tại Gia Lai Thạc sĩ

Sinh học

thực nghiệm ĐH Quy Nhơn2013 - 0982024638

110 Nguyễn Hương Quỳnh Gia Lai1986 - Giảng viên Trường ĐH Nơng Lâm Phân hiệu

TP. HCM tại Gia Lai Thạc sĩ Thú Y

2014 - ĐH Nơng Lâm ĐH Nơng Lâm

TP. HCM 0903578384

111 Nguyễn Thị Ngọc Sang Gia Lai1986 - Giảng viên Trường ĐH Nơng Lâm Phân hiệu TP. HCM tại Gia Lai Thạc sĩ

Quản lý tài nguyên và mơi trường 2016 - ĐH Nơng Lâm TP. HCM CV 0766796879

112 Nguyễn Ngọc Sinh Bình Định1983 - Giảng viên Trường ĐH Nơng Lâm Phân hiệu TP. HCM tại Gia Lai Thạc sĩ

Quản lý tài nguyên và mơi trường 2014 - ĐH Nơng lâm TP. HCM CV 0905513513

113 Lê Minh Sơn Gia Lai1979 -

Bí thư chi bộ cơ sở, Chủ tịch

cơng đồn, Trưởng ban Cơng tác SV

Phân hiệu Trường ĐH Nơng Lâm

TP. HCM tại Gia Lai Thạc sĩ Khoa học Cây trồng

2015 - ĐH Nơng Lâm ĐH Nơng Lâm

TP. HCM CV 0982345420

114 Lê Thị Bách Thảo Thừa Thiên 1986 - Huế Phĩ trưởng ban quản lý nghiên cứu khoa học - HTQT Phân hiệu Trường ĐH Nơng Lâm

TP. HCM tại Gia Lai Thạc sĩ Kinh tế nơng nghiệp

2013 - ĐH Nơng Lâm ĐH Nơng Lâm

TP. HCM 0985860065

115 Nguyễn Thị Thu Quảng Trị1981 - Quản lý đào tạoTrưởng ban Trường ĐH Nơng Lâm Phân hiệu

TP. HCM tại Gia Lai Thạc sĩ Lâm học

2008 - ĐH Nơng Lâm ĐH Nơng Lâm

TP. HCM 0988174405

116 Phạm Thị Minh Thu Hà Nam1982 - Giảng viên Trường ĐH Nơng Lâm Phân hiệu TP. HCM tại Gia Lai Thạc sĩ

Quản lý tài nguyên

Một phần của tài liệu THONG_TIN_VE_NGUON_NHAN_LUC_TRINH_DO_CAO_2018_SUA_KHO_FA736CD370 (Trang 78 -78 )

×