0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (88 trang)

ĐH Nơng nghiệp

Một phần của tài liệu THONG_TIN_VE_NGUON_NHAN_LUC_TRINH_DO_CAO_2018_SUA_KHO_FA736CD370 (Trang 27 -29 )

ĐH Nơng nghiệp

Hà Nội CV 02693835336

15 Nhữ Xuân Huy Hải Dương1989 -

Viên chức Trạm Chăn nuơi và Thú y huyện

Chư Sê

Chi cục Chăn nuơi

và Thú y tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Thú y ĐH Tây Nguyên2015 - CV 02693851330

16 Thái Văn Dũng Nghệ An1982 - Phĩ trạm trưởng Trạm KDĐV Song An

Chi cục Chăn nuơi

và Thú y tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Thú y ĐH Tây Nguyên2015 - CV 0987044456

17 Trần Văn Linh Thừa Thiên 1959 - Huế

Phĩ Chi cục

trưởng Chi cục Kiểm lâmtỉnh Gia Lai Thạc sĩ Lâm học ĐH Lâm nghiệp2003 - CVC 0913444966

18 Nguyễn Hồng Lâm Quãng Ngãi1968 -

Trưởng phịng Phịng Sử dụng và Phát triển

rừng

Chi cục Kiểm lâm

tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Lâm sinh

2014 - ĐH Nơng lâm ĐH Nơng lâm

TP. Hồ Chí Minh CV 0905071342

19 Tào Huy Nam Gia Lai1983 -

Phĩ trưởng phịng Phịng Sử dụng và Phát

triển rừng

Chi cục Kiểm lâm

tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Lâm sinh ĐH Tây Nguyên2013 - CV 0985743626

20 Huỳnh Cao Thoại Gia Lai1982 - Chuyên viên Chi cục Kiểm lâmtỉnh Gia Lai Thạc sĩ Lâm sinh ĐH Tây Nguyên2013 - CV 0983890357

21 Nguyễn Minh Cương 1978 -Quảng Bình Cơng chức Chi cục Kiểm lâmtỉnh Gia Lai Thạc sĩ Lâm nghiệp ĐH Tây Nguyên2012 - CV 0983119869

22 Châu Bảo Duy Gia Lai2018 - Cơng chức Chi cục Kiểm lâmtỉnh Gia Lai Thạc sĩ Lâm học ĐH Nơng lâm 2018 -

TP. Hồ Chí Minh CV 0935328181

23 Nguyễn Lê Cảnh Gia Lai1990 - Cơng chức Chi cục Kiểm lâmtỉnh Gia Lai Thạc sĩ Lâm học ĐH Tây Nguyên2017 - CV 093285557

24 Y Nguyên Ênuơl Đắk Lắk1976 - Phĩ chi cục trưởng nơng thơn tỉnh Gia Lai Thạc sĩChi cục Phát triển Kinh tế ĐH Nơng nghiệp 2008 -

Hà Nội CVC 0905417572

25 Nguyễn Trinh Hạnh Kon Tum1986 - Chuyên viên nơng thơn tỉnh Gia Lai Thạc sĩChi cục Phát triển Nơng học ĐH Tây Nguyên2013 - CV 0914484259

26 Trần Văn Cần Nam Định1971 - phịng Phịng Phĩ trưởng Kinh tế hợp tác

Chi cục Phát triển

nơng thơn tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Lâm học

2013 - ĐH Nơng lâm ĐH Nơng lâm

TP. Hồ Chí Minh CV 0906455768

27 Nguyễn Hồng Bảo Ngân Gia Lai1982 - Chuyên viên nơng thơn tỉnh Gia Lai Thạc sĩChi cục Phát triển Lâm học ĐH Nơng lâm 2012 -

28 Lê Huy Tồn Hải Dương Chi cục trưởng1966 - chất lượng Nơng lâm Chi cục Quản lý

sản và Thủy sản Thạc sĩ Trồng trọt

2010 -

ĐH Tây Nguyên CVC 0914164257

29 Chu Thị Là Thái Bình1983 - phịng Phịng Phĩ trưởng HC-TH

Chi cục Quản lý chất lượng Nơng lâm

sản và Thủy sản Thạc sĩ Cơng nghệ sau thu hoạch

2011 - ĐH Nơng nghiệp ĐH Nơng nghiệp

Hà Nội CV 0977028882

30 Vũ Thị Thu Thuỷ Gia Lai1988 -

Viên chức Trạm Trồng trọt và BVTV huyện

Đăk Đoa

Chi cục Trồng trọt và

BVTV tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Khoa học cây trồng

2015 - ĐH Nơng lâm ĐH Nơng lâm

TP. Hồ Chí Minh CV 0964523609

31 Hà Văn Uyển Hải Dương Chi cục trưởng1960 - và BVTV tỉnh Gia Lai Thạc sĩChi cục Trồng trọt Trồng trọt ĐH Nơng lâm Huế2008 - CVCC 0913479360

32 Cao Thị Cẩm Lệ Quảng Ngãi1980 -

Viên chức Trạm Trồng trọt và BVTV huyện Mang Yang

Chi cục Trồng trọt

và BVTV tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Khoa học cây trồng

2017 - ĐH Nơng lâm

TP. HCM CV 0965423609

33 Vũ Ngọc An Nam Định Phĩ Giám đốc1975 - và PTNT tỉnh Gia Lai Thạc sĩSở Nơng nghiệp Lâm học ĐH Tây Nguyên2010 - CVC 0935749899

34 Hồ Thị Thùy Linh Kon Tum1981 -

Phĩ trưởng phịng Phịng Kế hoạch -

Tài chính

Sở Nơng nghiệp và

PTNT tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Khoa học cây trồng

2018 - ĐH Nơng lâm ĐH Nơng lâm

TP. HCM CV 0985422918

35 Lê Thị Phương Loan Gia Lai1990 - Cơng chức và PTNT tỉnh Gia Lai Thạc sĩSở Nơng nghiệp Kinh tế ĐH Nơng lâm 2017 -

TP. HCM CV 0934275668

36 Võ Thị Xuân Ngọc Gia Lai1981 - Cơng chức và PTNT tỉnh Gia Lai Thạc sĩSở Nơng nghiệp Lâm học ĐH Tây Nguyên2017 - CV 0398612910

37 Trần Đức Cơng Gia Lai1976 - Cơng chức và PTNT tỉnh Gia Lai Thạc sĩSở Nơng nghiệp Khoa học cây trồng ĐH Nơng lâm 2017 -

TP. HCM CV 0906516558

38 Trần Văn Thương Nam Định1982 - Trại giống vật Trại trưởng nuơi Ia Khươil

Trung tâm Giống

vật nuơi tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Chăn nuơi ĐH Tây Nguyên2017 - CV 0902540219

39 Ngơ Minh Hiếu Kon Tum1987 - Phịng Kỹ thuật - Trưởng phịng nghiệp vụ

Trung tâm Giống vật

nuơi tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Chăn nuơi ĐH Tây Nguyên2017 - CV 0383799335

40 Mai Minh Tuấn Nam Định Trưởng phịng1972 - Trung tâm Khuyến nơng tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Lâm nghiệp ĐH Tây Nguyên2012 - CV 0905066167

41 Định Thị Hiệp Quảng Ngãi1973 - Viên chức Trung tâm Khuyến nơng tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Lâm sinh ĐH Tây Nguyên2014 - CV 0988952688

42 Trần Thanh Hiền Nghệ An1982 - Viên chức Trung tâm Khuyến nơng tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Khoa học cây trồng ĐH Tây Nguyên2017 - CV 0905102023

43 Võ Văn Kế Quảng Ngãi1981 - Viên chức Trung tâm Khuyến nơng tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Khoa học cây trồng ĐH Tây Nguyên2015 - CV 0905003279

44 Trần Trung Phương Gia Lai1987 - Viên chức Trung tâm Nghiên cứu Giống cây trồng tỉnh

Gia Lai Thạc sĩ Trồng trọt

2012 -

ĐH Nơng lâm Huế CV 0989330777

45 Thân Văn Huy Gia Lai1989 - Viên chức Trung tâm Nghiên cứu Giống cây trồng tỉnh

Gia Lai Thạc sĩ Sinh học

2015 -

ĐH Quy Nhơn CV 0382775471

46 Đặng Văn Linh Thanh Hĩa1975 - Chánh Văn phịng Nơng nghiệp và PTNT Văn phịng Sở

tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Kinh tế

2012 - ĐH Nơng lâm ĐH Nơng lâm

TP. Hồ Chí Minh CVC 0913780814

47 Lê Thị Mai Trâm Gia Lai1975 - Phĩ chánh Văn phịng Nơng nghiệp và PTNT Văn phịng Sở

tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Kinh tế

2012 - ĐH Nơng lâm ĐH Nơng lâm

4.2.9. SỞ TÀI CHÍNH (6 Thạc sĩ)

1 Nguyễn Dũng Quảng Nam1960 - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Kinh tế Học viện Chính trị - 2010 -

HC quốc gia HCM CVCC 0913450329

2 Huỳnh Tấn Hùng Bình Định Chánh Thanh tra1960 - Sở Tài chính tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Kinh tế Học viện Tài chính 2006 -

Hà Nội CVC 0914151116

3 Trần Thị Diệp Thúy Quảng Ngãi1975 - Phĩ PT phịng TCDN Sở Tài chính tỉnh Gia Lai Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành

Kế tốn

2010 - ĐH Đà Nẵng CV 0935151075

4 Nguyễn Trọng Tiến Bình Định1977 - phịng TCĐTPhĩ Trưởng Sở Tài chính tỉnh Gia Lai Thạc sĩ kinh doanhQuản trị Tơn Đức Thắng 2017 - ĐH CV 0947997986

Một phần của tài liệu THONG_TIN_VE_NGUON_NHAN_LUC_TRINH_DO_CAO_2018_SUA_KHO_FA736CD370 (Trang 27 -29 )

×