0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (88 trang)

Học viện Kỹ thuật

Một phần của tài liệu THONG_TIN_VE_NGUON_NHAN_LUC_TRINH_DO_CAO_2018_SUA_KHO_FA736CD370 (Trang 40 -44 )

Học viện Kỹ thuật

4 Tơ Văn Thủy Hà Nội1980 - Phĩ Đồn trưởng Đồn Ia O Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phịng tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Giáo viên Biên phịng 2014 - Học viện Biên phịng 09752214455

5 Lê Văn Trường 1970 - Thanh Hĩa

Trợ lý Quân y Phịng Hậu cần

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phịng

tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Ký sinh trùng

2018 -

ĐH Tây Nguyên 0397487794

6 Lê Trung Hồng Hà Tỉnh1968 - Chủ nhiệm Quân y Bộ CHQS tỉnh Gia Lai CKI Ngoại chung Học viện Quân y2002 - BSC 0972084568 7 Đào Phú Yên Phú Yên Bệnh Xá trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai CKI1970 - Nội chung Học viện Quân y2009 - 0989432678 8 Vũ Đình Điển Thái Bình1974 - Đồn trưởng Đồn Ia Lốp Bộ đội Biên phịng tỉnh Gia Lai Thạc sĩ biên giớiQuản lý 2006 - Học viện biên phịng 0988287189

4.2.18. CƠNG AN TỈNH (2 Tiến sĩ, 21 Thạc sĩ, 2 CKI)

1 Trần Ngọc Anh Bình Định1975 - Phĩ Trưởng phịng Cơng an tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Điều tra TP xâm phạm ANQG

2012 -

Học viện ANND 02693869545

2 Ral Lan Lâm Hịa Bình Phĩ Giám Đốc Cơng an tỉnh Gia Lai Tiến sĩ1965 - ninh và trật tự Khoa học an

xã hội 2018 - ĐH ANND ĐTVCC 02693869777

3 Phạm Hữu Trường Nghệ An1975 - Phĩ giám đốc Cơng an tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Điều tra TP xâm phạm ANQG

2006 -

Học viện ANND 02693869789

4 Nguyễn Thành Đơng 1985 - Hải Dương Cán bộ PV11 Thạc sĩ Điều tra TP xâm phạm ANQG

2014 -

Học viện ANDN 02693869120

5 Nguyễn Thành Huy Quảng Ngãi1980 - Phĩ phịng Tham mưu Cơng an tỉnh Gia Lai Tiến sĩ Luật học 2016 - ĐH CSND CVC 02693869270

6 Nguyễn Văn Mạnh Nghệ An1978 - Cán bộ PV11 Thạc sĩ Điều tra TP xâm phạm ANQG

2012 -

Học viện ANND 02693869120

7 Đinh Xuân Yên Phú Yên Phĩ đội trưởng1977 - PV11 Thạc sĩ Điều tra TP xâm phạm ANQG

2012 -

Học viện ANND 02693869120

8 Đinh Xuân Hiền 1983 - Gia Lai Cán bộ PA88 Thạc sĩ Điều tra TP xâm phạm

ANQG 2013 - ĐH ANND 02693869139

9 Lê Cơng Thành Quảng 1977 -

Bình Đội trưởng PA88 Thạc sĩ

Điều tra TP xâm phạm

ANQG 2014 - ĐH ANND 02693869139

10 Tơ Ngọc Tần Bình Định1976 - Phĩ trưởng phịng PA90 Thạc sĩ Điều tra TP xâm phạm

ANQG 2015 - ĐH ANND 02693869354

11 Nguyễn Văn Thơng Hà Tĩnh1978 - Đội trưởng PA90 Thạc sĩ Điều tra TP xâm phạm ANQG

2012 -

Học viện ANND 02693869358

12 Lê Ngọc Tâm Gia Lai1978 - Đội trưởng PX13 Thạc sĩ Điều tra TP xâm phạm ANQG

2008 -

Học viện ANND 02693869345

13 Lê Văn Thắng Nam Định1962 - Phĩ trưởng phịng PX14 Thạc sĩ Điều tra TP về TTATXH Học viện CSND2002 - 02693869345

14 Lê Tiến Hải Kon Tum1986 - Cán bộ PC45 Thạc sĩ Điều tra TP về TTATXH 2014 - ĐH CSND 02693869148

15 Đinh Ngọc Phước Gia Lai1980 - Phĩ đội trưởng PC45 Thạc sĩ Điều tra TP về TTATXH 2014 - ĐH CSND 02693869148

17 Nguyễn Tiến Khánh Thanh Hĩa Phĩ đội trưởng1983 - PC46 Thạc sĩ Điều tra TP về TTATXH Học viện CSND2014 - 02693869129 18 Huỳnh Ý Nhện Bình Định1979 - Cán bộ PC46 Thạc sĩ Điều tra TP về TTATXH 2014 - ĐH CSND 02693869129 19 Vũ Trường Tùng Gia Lai1985 - Cán bộ PC46 Thạc sĩ Điều tra TP về TTATXH 2013 - ĐH CSND 02693869129 20 Dương Đức Việt Bình Định1972 - Phĩ Trưởng phịng PC46 Thạc sĩ Điều tra TP về TTATXH 2012 - ĐH CSND 02693869129 21 Phạm Thanh Bình Gia Lai1984 - Phĩ đội trưởng PC49 Thạc sĩ Điều tra TP về TTATXH 2013 - ĐH CSND 02693869382 22 Lê Tiến Long Hà Tĩnh1978 - Đội trưởng PC54 Thạc sĩ Điều tra TP về TTATXH 2012 - ĐH CSND 02693869141

23 Lê Duy Long Quảng 1959 -

Ninh Trưởng Phịng PC64 Thạc sĩ

Điều tra TP xâm phạm

ANQG 2012 - ĐH ANND 02693869143

24 Bùi Văn Mật Nam Định Bệnh xá phĩ1963 - PH41 CKI Y tế cơng cộng ĐH Y dược Huế2008 - 02693869131 25 Lê Trí Thuận Thanh Hĩa1961 - Phĩ trưởng phịng PH41 CKI Nội chung Học viện quân y2003 - 02693869218

4.2.19. CỤC THUẾ TỈNH GIA LAI (5 Thạc sĩ)

1 Trần Phan Quốc Chương Bình Định1974 - phịng kê khai và Phĩ Trưởng

kế tốn thuế Cục thuế tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Kinh tế phát triển

2013 -

ĐH Đà Nẵng CV 0903555373

2 Trần Anh Hùng Gia Lai1980 - Phịng kiểm tra thuế Cục thuế tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Kinh tế phát triển ĐH Đà Nẵng2013 - CV 0905052755

3 Lê Quốc Thái Quảng 1971 - Ngãi

Phĩ Trưởng phịng kiểm tra

thuế Cục thuế tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Kinh tế phát triển

2013 -

ĐH Đà Nẵng CV 0905150808

4 Đỗ Thị Thu Loan Hải Dương1987 - và kế tốn thuế Cục thuế tỉnh Gia Lai Thạc sĩPhịng kê khai Kế tốn ĐH Đà Nẵng2014 - CV 0935843886

5 Nguyễn Mậu Vinh Quảng 1975 - Ngãi

Phịng kiểm tra

thuế số 2 Cục thuế tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Kinh tế Nơng nghiệp

2016 - ĐH Nơng Lâm ĐH Nơng Lâm

TP. HCM CV 0905822045

4.2.20. ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH (3 Thạc sĩ)

1 Lý Thị Thái Hằng Gia Lai1981 - dịch tiếng AnhBiên tập, biên Đài PT-TH Gia Lai Thạc sĩ Ngơn ngữ học so sánh ĐH KH&XH, 2007 -

ĐH QG TP. HCM 0918462227

2 Dương Duy Thạnh Gia Lai1987 - Kỹ thuật viên Đài PT-TH Gia Lai Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử Học viện Kỹ thuật 2013 -

Quân sự 0943777729

3 Cao Thị Thu Thủy Gia Lai1978 - phịng Thời sựPhĩ Trưởng Đài PT-TH Gia Lai Thạc sĩ Ngữ văn ĐH Quy Nhơn2013 - 0918225454

4.2.21. KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH (6 Thạc sĩ)

1 Phạm Quang Bút Hà Tĩnh1971 - Phĩ Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Kinh tế phát triển ĐHKT Đà Nẵng2013 - CV 0962298555 2 Nguyễn Đình Chiến Thái Bình1984 - Phĩ Trưởng phịng Kho bạc Nhà nước tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Kế tốn Tơn Đức Thắng2017 - ĐH CV 0987935566 3 Phạm Văn Cường Bình Định1971 - Chuyên viên Kho bạc Nhà nước tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Kế tốn Tơn Đức Thắng2017 - ĐH CV 0982221439 4 Nguyễn Văn Phụng Gia Lai1961 - Phĩ Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Gia Lai Thạc sĩ phát triểnKinh tế ĐHKT Đà Nẵng2012 - 0903590716

5 Nguyễn Thanh Quang Bình Định Trưởng phịng1970 - Kho bạc Nhà nước tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Kinh tế phát triển ĐHKT Đà Nẵng2013 - CV 0983823699 6 Nguyễn Quang Sự Gia Lai1970 - Chuyên viên Kho bạc Nhà nước tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Kế tốn Tơn Đức Thắng2017 - ĐH CV 0965808679

4.2.22. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - CN GIA LAI (13 Thạc sĩ)

1 Nguyễn Thị Hải Hà Tĩnh1984 - Thanh tra viên Ngân hàng nhà nước VN - CN Gia Lai Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng ĐH Ngân hàng 2017 -

TP. HCM CV 0988130281

2 Võ Thị Bích Hằng Bình Định Thanh tra viên1987 - Ngân hàng nhà nước VN - CN Gia Lai Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng ĐH Ngân hàng 2017 -

TP. HCM CV 0976992277

3 Nguyễn Kế Hiền Bình Định Trưởng phịng1970 - Ngân hàng nhà nước VN - CN Gia Lai Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng ĐH Ngân hàng 2012 -

TP. HCM CVC 0905137516

4 Nguyễn Thị Hồng Gia Lai1985 - Thanh tra viên Ngân hàng nhà nước VN - CN Gia Lai Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng ĐH Kinh tế Đà Nẵng2016 - CV 0977889738

5 Nguyễn Thị Thanh Hương Gia Lai1986 - Chuyên viên Ngân hàng nhà nước VN - CN Gia Lai Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng ĐH Ngân hàng 2017 -

TP. HCM CV 0906420775

6 Nguyễn Thị Bích Loan Gia Lai1987 - Phĩ Trưởng phịng Ngân hàng nhà nước VN - CN Gia Lai Thạc sĩ Phát triểnKinh tế ĐH Kinh tế Đà Nẵng2013 - CV 0989821232 7 Nguyễn Thị Kim Ngân Nam Định1973 - Phĩ Trưởng phịng Ngân hàng nhà nước VN - CN Gia Lai Thạc sĩ Phát triểnKinh tế ĐH Kinh tế Đà Nẵng2013 - CVC 0905410999 8 Hồ Thị Huyền Nhung 1988 - Gia Lai Chuyên viên Ngân hàng nhà nước VN - CN Gia Lai Thạc sĩ kinh doanhQuản trị ĐH Kinh tế Đà Nẵng2016 - CV 0977168419 9 Đặng Văn Sống Nam Định1974 - Phĩ Trưởng phịng Ngân hàng nhà nước VN - CN Gia Lai Thạc sĩ Phát triểnKinh tế ĐH Kinh tế Đà Nẵng2013 - CVC 0983079509 10 Nguyễn Thị Hồng Sương Bình Định1982 - Kế tốn viên Ngân hàng nhà nước VN - CN Gia Lai Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng ĐH Kinh tế Đà Nẵng2016 - CV 0905247277 11 Trần Thị Hồng Thanh 1983 - Gia Lai Chuyên viên Ngân hàng nhà nước VN - CN Gia Lai Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng ĐH Kinh tế Đà Nẵng2016 - CV 0988254818 12 Phan Văn Thuận Gia Lai1979 - Thanh tra viên Ngân hàng nhà nước VN - CN Gia Lai Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng ĐH Kinh tế Đà Nẵng2016 - CV 0914140598 13 Ninh Thị Hồng Yến Gia Lai1988 - Thanh tra viên Ngân hàng nhà nước VN - CN Gia Lai Thạc sĩ Chính sách cơng ĐH Kinh tế Đà Nẵng2016 - CV 0934680101

4.2.23. THANH TRA TỈNH (3 Thạc sĩ)

1 Trần Trung Hiếu Hà Nam Trưởng phịng Thanh tra tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Quản lý xã hội1977 - ĐH Đơng Bắc - 2012 -

Trung Quốc CVC 0943072768

2 Nguyễn Tiến Phương 1985 - Hải Phịng Thanh tra viên Thanh tra tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Kinh tế ĐH Kinh tế Đà Nẵng2017 - CV 0937769875 3 Nguyễn Quý Thọ Bình Định1965 - Phĩ Chánh thanh tra Thanh tra tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Kinh tế ĐH Kinh tế Đà Nẵng2013 - CVC 0905103305

4.2.24. TỊA ÁN NHÂN DÂN TỈNH (4 Thạc sĩ)

1 Giáp Bá Dự Bình Định1978 - Chánh tịa Tịa Hình sự tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Luật hình sự và Tố tụng hình sự Học viện Khoa học 2016 -

và Xã hội CVC 0905368005

2 Phan Minh Chiến Gia Lai1989 - Thư ký tịa án Tịa án nhân dân tỉnh Gia Lai Thạc sĩ tố tụng dân sựDân sự và ĐH Luật TP. HCM2017 - CV 0983233500 3 Nguyễn Thị Kim Liên 1987 - Hải Hưng Thư ký tịa án Tịa án nhân dân tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Luật học ĐH Luật TP. HCM2014 - CV 0946831268 4 Nguyễn Hồng Vũ Bình Định Thư ký tịa án1984 - Tịa án nhân dân tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Luật hình sự và Tố tụng hình sự ĐH Luật TP. HCM2017 - CV 0982359680

4.2.25. ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỚC VIỆT NAM TỈNH (1 Thạc sĩ)

1 Siu Trung 1982 - Gia Lai

Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Dân tộc, Tơn giáo và Đối ngoại nhân dân

UBMTTQVN

tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Chính trị học 2013 - Học viện Báo chí và Tuyên truyền CV 0962603279

4.2.26. VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH (2 Thạc sĩ)

1 Phan Hịa Hiệp Bình Định Kiểm tra viên1983 - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Luật học ĐH Luật TP. HCM2011 - 0922234740 2 Thái Thị Thanh Huyền Gia Lai1986 - Kiểm sát viên sơ cấp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Luật ĐH Luật TP. HCM2017 - CV 0905057368

Một phần của tài liệu THONG_TIN_VE_NGUON_NHAN_LUC_TRINH_DO_CAO_2018_SUA_KHO_FA736CD370 (Trang 40 -44 )

×