0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (88 trang)

ĐH Kinh tế

Một phần của tài liệu THONG_TIN_VE_NGUON_NHAN_LUC_TRINH_DO_CAO_2018_SUA_KHO_FA736CD370 (Trang 26 -27 )

ĐH Kinh tế

TP. HCM CVC 0982705959

10 Nguyễn Tấn Vĩnh Quảng Nam1977 -

Phĩ trưởng phịng Phịng Cơng chức Viên

chức

Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai Thạc sĩ kinh doanhQuản trị 2013 - ĐH Đà Nẵng CV 0905123348

4.2.8. SỞ NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN (47 Thạc sĩ)

1 Nguyễn Minh Sự Gia Lai1978 - Phĩ giám đốc bảo tồn Thiên nhiên Ban quản lý Khu

Kon Chư Răng Thạc sĩ Lâm học

2017 -

ĐH Tây Nguyên 0989634349

2 Nguyễn Văn Tứ Bình Định1985 - Phịng Khoa học Trưởng phịng hợp tác quốc tế

Ban quản lý Khu bảo tồn Thiên nhiên

Kon Chư Răng Thạc sĩ Lâm học

2017 -

ĐH Tây Nguyên CV 0372735658

3 Nguyễn Đức Gia Lai1971 - Trưởng banNguyên phịng hộ Bắc Biển Hồ Thạc sĩBan quản lý rừng Lâm học ĐH Nơng lâm 2013 -

TP. Hồ Chí Minh CV 0982210498

4 Nguyễn Thị Tâm Ninh Bình1983 - Viên chức phịng hộ Bắc Biển Hồ Thạc sĩBan quản lý rừng Lâm học Nơng lâm nghiệp 2016 - ĐH

Việt Nam CV 0969515783

5 Siu Khem Gia Lai1986 - Viên chức phịng hộ Chư A Thai Thạc sĩBan quản lý rừng Lâm học ĐH Tây Nguyên2017 - CV 03536505353

6 Nơng Văn Thiện Lạng Sơn1986 - Viên chức phịng hộ Chư Mố Thạc sĩBan quản lý rừng Lâm học ĐH Tây Nguyên2017 - CV 0986430045

7 Nguyễn Hồng Quân Thái Bình1983 - Phĩ trưởng ban Phụ trách phịng hộ Đăk Đoa Thạc sĩBan quản lý rừng Lâm học ĐH Tây Nguyên2017 - CV 0973333776

9 Lê Tiến Hiệp Hà Tĩnh1975 - Trưởng ban Ban quản lý rừng phịng hộ Ia Grai Thạc sĩ Lâm học ĐH Tây Nguyên2017 - 0905529438

10 Hà Thành Hải Hậu Gia Lai1981 - Viên chức Ban quản lý rừng phịng hộ IaLy Thạc sĩ Lâm học ĐH Nơng Lâm 2013 -

TP. Hồ Chí Minh CV 0984039072

11 Nguyễn Văn Hùng Bình Định1976 - Trưởng ban phịng hộ Mang Yang Thạc sĩBan quản lý rừng Lâm học ĐH Tây Nguyên2017 - CV 0983046443

12 Hồng Thi Thơ Bình Định1978 - Trưởng ban Ban quản lý rừng phịng hộ Nam

Sơng Ba Thạc sĩ Lâm học

2017 -

ĐH Tây Nguyên CV 0944333334

13 Vũ Thị An Châu Bắc Giang1984 - Phịng Thú yPhụ trách và Thú y tỉnh Gia Lai Thạc sĩChi cục Chăn nuơi Thú y ĐH Tây Nguyên2011 - CV 0963050794

14 Nguyễn Bá Tỵ Bắc Giang1967 -

Trạm trưởng Trạm Chăn nuơi và Thú y huyện Kơng Chro

Chi cục Chăn nuơi

và Thú y tỉnh Gia Lai Thạc sĩ Nơng nghiệp

Một phần của tài liệu THONG_TIN_VE_NGUON_NHAN_LUC_TRINH_DO_CAO_2018_SUA_KHO_FA736CD370 (Trang 26 -27 )

×