0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (124 trang)

Cải tiến các quy trình nghiệp vụ

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM ĐỒNG NAI (Trang 88 -89 )

6. Kết cấu của luận văn

3.2.1.5. Cải tiến các quy trình nghiệp vụ

Cải tiến quy trình xử lý Hủy chuẩn chi giao dịch nhằm giảm thiểu thủ tục, giấy tờ tại BIDV và khó khăn cho Chi nhánh khi xử lý, giảm thời gian và thủ tục khiếu nại cho chủ thẻ.

Cải tiến quy trình phát hành thẻ: Bổ sung phương thức nhập hồ sơ phát hành thẻ theo lô.

Cải tiến quy trình chăm sóc khách hàng khi sử dụng dịch vụ thẻ của BIDV, đặc biệt là chủ thẻ tín dụng và chủ thẻ VIP/chủ thẻ có doanh số giao dịch cao.

Cải tiến quy trình cấp và quản lý tín dụng:

ấp hạn mức tín dụng thẻ phù hợp với nhu cầu và độ tín nhiệm của khách hàng.

ựng phương án chuyển theo dõi các khoản nợ xấu sang SIBS để hỗ trợ Chi nhánh giải quyết các vướng mắc của Hệ thống quản lý thẻ Cadencie trong quá trình thu nợ xấu của khách hàng (thay đổi thứ tự ưu tiên thanh toán, thực hiện các cơ chế miễn giảm lãi và phí …)

ựng phương án triển khai thực hiện chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ thẻ tín dụng theo Quy định của BIDV (chính sách này hiện nay vẫn chưa thực hiện được cho thẻ tín dụng do hệ thống Quản lý thẻ Cadencie không hỗ trợ các tính năng điều chỉnh kỳ hạn trả nợ và gia hạn nợ).

3.2.2. Giải pháp cụ thể đối với chất lượng dịch vụ thẻ đối với BIDV và BIDV chi nhánh Nam Đồng Nai

Ngoài những giải pháp trọng tâm của BIDV được nêu ở trên thi tác giả đưa thêm các giải pháp cụ thể để áp dụng chung cho toàn hệ thống BIDV và đặc biệt là BIDV Chi nhánh Nam Đồng Nai như sau

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM ĐỒNG NAI (Trang 88 -89 )

×