0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (124 trang)

Kiến nghị với Chính phủ

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM ĐỒNG NAI (Trang 101 -102 )

6. Kết cấu của luận văn

3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ

Hoạt động ngân hàng nói chung và hoạt động dịch vụ thẻ nói riêng chỉ an toàn và hiệu quả khi nó có một môi trường kinh tế - xã hội ổn định, môi trường pháp lý nhất quán và môi trường kinh doanh lành mạnh. Ngân hàng là tổ chức kinh tế đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Hoạt động ngân hàng có mối quan hệ với tất cả các ngành, các thành phần kinh tế nên ngoài nguồn luật điều chỉnh hoạt động ngân hàng thì luật pháp quy định của các ngành khác cũng có sự ảnh hưởng nhất định đến hoạt động ngân hàng. Do đó, để phát triển hoạt động dịch vụ thẻ của các NHTM thì Chính phủ cần có các biện pháp đảm bảo về môi trường kinh tế vĩ mô, xã hội và hệ thống pháp luật.

Một là, ngành thuế , ngành quản lý thị trường…cần tăng cường các biện pháp thanh tra kiểm tra nhằm tránh gian lận thuế, giảm thiểu các giao dịch thanh toán bằng tiền mặt không qua hệ thống tài khoản ngân hàng, phòng chống các hành vi từ chối thanh toán thẻ, hay nhu cầu thêm phí thanh toán thẻ, tạo điều kiện cho các NHTM phát triển hệ thống POS và nâng cao hiệu quả sử dụng POS.

Hai là, ngành kho bạc cần thực hiện nghiêm túc quy định thanh toán không dùng tiền mặt, kiên quyết từ chối các khoản chi của cơ quan, đơn vị, tổ chức vi phạm quy định của chính phủ.

Ba là, Bộ giao thông vận tải cần quyết liệt hơn trong chỉ đạo, tổ chức triển khai Dự án thu phí tự động không dùng tiền mặt theo v quy định số 2545/QĐ-TTg ; bên cạnh đó chỉ đạo kiên quyết, cụ thể hơn mở rộng thanh toán thẻ qua thu phí đăng kiểm ô tô, phí giao thông đường bộ đối với vế tháng, bán vé các phương tiện giao thông, các loại phí giao thông khác.

Bốn là, Bộ công thương cần chỉ đạo các công ty bán xăng dầu, phối hợp với các NHTM triển khai khẩn trương dịch vụ thu tiền bán xăng dầu bằng thẻ ngân hàng, ngay tại tất cả các điểm bán xăng; đồng thời có biện pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử; chỉ đạo tăng cường kiểm tra , xử nghiêm các trường hợp gian lận thương mại không thực hiện thanh toán qua NHTM, chỉ đạo các ngành: điện lực, các trường đại học thuộc Bộ,…tăng cường thu tiền điện , học phí qua dịch vụ thẻ.

Năm là, Bộ công an, bộ thông tin truyền thông và các cơ quan có liên quan tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh dịch vụ thẻ, chống ăn cắp gian lận thẻ, làm thẻ giả và các hành vi lừa đảo khác qua dịch vụ thẻ; nâng cấp hạ tầng thông tin ; tăng cường các biện pháp hành chính, tuyên truyền đảm bảo chấp hành nghiêm túc các quy định về thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định số 2545/QĐ-TTg

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM ĐỒNG NAI (Trang 101 -102 )

×