0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (124 trang)

Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM ĐỒNG NAI (Trang 102 -103 )

6. Kết cấu của luận văn

3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Hoàn thiện các văn bản pháp quy về thẻ

Hoàn thiện môi trường pháp lý là vấn đề cần thiết để thẻ trở thành phương tiện thanh toán phổ biến trong xã hội. Việt Nam hiện nay mới chỉ có duy nhất một quy chế của Ngân hàng Nhà nước về phát hành, sử dụng và thanh toán thẻ (Quyết định số 20/2007/QĐ - NHNN). NHNN tiếp tục rà soát chỉnh sửa các quy định (của NHNN), hay trình cấp có thẩm quyền hoàn thiện các quy định về quản lý và thúc đẩy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, dịch vụ thẻ; hỗ trợ các ngân NHTM triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn trong việc sử dụng máy ATM, máy POS…

Đẩy mạnh hoạt động trung tâm chuyển mạch tài chính quốc gia

Ngày 1/5/2015 đánh dấu sự sát nhập giữa hệ thống Banknetvn và Smartlink tạo thành trung tâm chuyển mạch thống nhất phục vụ toàn bộ hệ thống ngân hàng bán lẻ. Sự hợp nhất này đã tạo điều kiện cho các thành viên của 2 hệ thống có thể kết nối và sử dụng thiết bị một cách hiệu quả hơn, khai thác hết các tiện ích và chia sẻ tiện ích các hệ thống với nhau.Việc sáp nhập này là cần thiết để tạo dựng hạ tầng thanh toán bán lẻ quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và vì lợi ích của mọi tầng lớp dân cư Việt Nam. Để thực hiện được các lợi ích cho hệ thống ngân hàng cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, NHNN cần có các chỉ đạo để đẩy mạnh hơn nữa hoạt động của trung tâm chuyển mạnh tài chính quốc gia.

Khuyến khích mở rộng hoạt động dịch vụ thẻ

Thúc đẩy các NHTM cần tiếp tục tích cực, chủ động hơn nữa, có biện pháp làm việc thực sự có hiệu quả với các trường học, bệnh viện và trạm thu phí giao thông, trạm đăng kiểm xe cơ giới, công ty dịch vụ, công ty xăng dầu, công ty viên thông, công ty điện lực, công ty nước sạch bến xe, siêu thị, truyền hình cáp,... để phát triển mạng lưới POS; đồng thời kịp thời phát hiện những hành vi thu phí phát hành thẻ, cố tình trây ỳ không chịu chấp nhận thanh toán thẻ,.. để thông tin kịp thời cho cơ quan quản lý nhà nước, có biện pháp xử lý khiên quyết trong việc không thực hiện chủ trương phát triển thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM ĐỒNG NAI (Trang 102 -103 )

×