0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (124 trang)

Hoạt động phát hành thẻ

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM ĐỒNG NAI (Trang 31 -32 )

6. Kết cấu của luận văn

1.1.6.1. Hoạt động phát hành thẻ

Hoạt động phát hành của ngân hàng bao gồm việc quản lý và triển khai toàn bộ quá trình phát hành thẻ, sử dụng thẻ và thu nợ khách hàng. Mỗi một quá trình đều liên quan rất chặt chẽ đến việc phục vụ khách hàng và quản lý rủi ro cho ngân hàng. Các NHPH phải xây dựng các quy định về việc sử dụng thẻ và thu nợ, gồm các yếu tố: số tiền thanh toán tối thiểu, ngày sao kê, ngày đến hạn, các loại phí và lãi, hạn mức tín dụng tối đa tối thiểu, các chính sách ưu đãi...

Nội dung hoạt động phát hành thẻ được tiến hành theo trình tự sau:  Tiếp thị để đưa sản phẩm vào thị trường.

 Thẩm định khách hàng phát hành thẻ.

 Cấp hạn mức tín dụng thẻ đối với thẻ tín dụng.  Phát hành thẻ bao gồm Pin, Thẻ

 Quản lý thông tin, hoạt động sử dụng thẻ của khách hàng.  Quản lý tình hình thu nợ của khách hàng.

 Tổ chức thanh toán bù trừ với các TCTQT.

Triển khai nghiệp vụ phát hành thẻ, ngoài việc hưởng phí thu từ chủ thẻ, các ngân hàng còn được hưởng phí trao đổi do NHTT chia sẻ từ phí thanh toán thẻ thông qua các TCTQT. Đây là phần lợi nhuận cơ bản của các NHPH. Trên cơ sở nguồn thu này, các NHPH đưa ra những chế độ miễn lãi và ưu đãi khác cho khách hàng để mở rộng đối tượng sử dụng thẻ cũng như tăng doanh số sử dụng thẻ.

1.1.6.2. Hoạt động thanh toán thẻ

Hoạt động thanh toán thẻ của các NHTM bao gồm các nội dung sau:  Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin ĐVCNT;

 Quản lý hoạt động của mạng lưới ĐVCNT;

 Tổ chức thanh toán các giao dịch sử dụng thẻ cho các ĐVCNT;

 Cung cấp dịch vụ khách hàng: trang thiết bị máy móc, tài liệu, hỗ trợ kỹ thuật...;

 Tổ chức tập huấn kiến thức thanh toán thẻ cho nhân viên các ĐVCNT.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM ĐỒNG NAI (Trang 31 -32 )

×