0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (124 trang)

Thực trạng dịch vụ thẻ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM ĐỒNG NAI (Trang 60 -61 )

6. Kết cấu của luận văn

2.2.2.3. Thực trạng dịch vụ thẻ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển

Việt Nam Chi nhánh

Nam Đồng Nai

Dịch vụ thẻ cũng như các dịch vụ khác của ngân hàng cũng đều có các chỉ tiêu đánh giá, doanh thu và lợi nhuận mà nó đem lại cho ngân hàng. Doanh thu và lợi nhuận của chất lượng dịch vụ thẻ của BIDV chi nhánh Nam Đồng Nai được thể hiện qua các năm như sau.

Bảng 2.9: kế hoạch và thực hiện chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận từ thẻ

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu

Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015

KH TH KH TH KH TH KH TH

Doanh thu

thẻ 500 323 500 471 900 620 1050 832 Lợi nhuận

thẻ 185 135 215 173 390 256 450 314

Nguôn: Phòng kế hoạch tổng hợp BIDV Nam Đồng Nai năm 2012 đến 2015

Nhìn vào bảng doanh thu và lợi nhuận Thẻ của chi nhánh dễ dàng nhìn thấy

29.74% 22.88% 12..11% 17.09% 10.46% 7.26%

Thị phần thanh toán thẻ qua Máy ATM của các ngân hàng

Vietcombank Vietinbank Agribank BIDV Sacombank Ngân hàng khác

rằng tuy lợi nhuận có tăng đều nhưng chưa năm nào hoàn thành được các chỉ tiêu kế hoạch mà lãnh đạo đã đề ra. Năm 2012 doanh thu thực hiện chỉ đạt 64.6% kế hoạch, năm 2013 đạt 94.2%, năm 2014 đạt 68.89%, năm 2015 đạt 79.24%. Lợi nhuận từ thẻ của chi nhánh chỉ thực hiện được trên 50% kế hoạch chứ chưa năm nào hoàn thành chỉ tiêu hay hoàn thanh xuất sắc. Điều này phản anh rõ là chi nhánh chưa chú trọng đến lợi nhuận từ thẻ đem lại và chỉ tập chung vào mảng dịch vụ tín dụng hay dịch vụ huy động vốn. Một yếu tố nữa cũng góp phần làm cho các chỉ tiêu không hoàn thành là do chi nhánh mới thành lập nên chi nhánh chỉ tập trung sao cho khách hàng biêt đến nhiều về ngân hàng. Do vậy, các khoản thu từ phát hành cho đến thu phí thường niên năm đầu chi nhánh không thu mà miễn phí cho khách hàng.

Biểu đồ 2.8: Doanh thu lợi nhuận thẻ của chi chi nhánh

Nguồn: Phòng kế hoạch tổng hợp BIDV Nam Đồng Nai năm 2012 đến 2015

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM ĐỒNG NAI (Trang 60 -61 )

×