0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Phiếu nghỉ hởng bảo hiểm xã hội

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI TRƯỜNG THCS BÌNH MỸ

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI TRƯỜNG THCS BÌNH MỸ

CHỨNG TỪ SỬ DỤNG Căn cứ vào các chứng từ như bảng chấm công, phiếu xác nhận sản phẩm hoặc khối lượng hoàn thành, phiếu nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội, … kế toán tiến hành tính lương, thưởng,[r]
 • 43
BẢO HIỂM TỬ TUẤT THEO PHÁP LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI Ở VIỆT NAM (TT)

BẢO HIỂM TỬ TUẤT THEO PHÁP LUẬT BẢO HIỂM HỘI Ở VIỆT NAM (TT)

Bảo hiểm tử tuất theo pháp luật Bảo hiểm xã hội ở Việt Nam (tt)Bảo hiểm tử tuất theo pháp luật Bảo hiểm xã hội ở Việt Nam (tt)Bảo hiểm tử tuất theo pháp luật Bảo hiểm xã hội ở Việt Nam (tt)Bảo hiểm tử tuất theo pháp luật Bảo hiểm xã hội ở Việt Nam (tt)Bảo hiểm tử tuất theo pháp luật Bảo hiểm xã hội ở Việt Nam (tt)Bảo hiểm tử tuất theo pháp luật Bảo hiểm xã hội ở Việt Nam (tt)Bảo hiểm tử tuất theo pháp luật Bảo hiểm xã hội ở Việt Nam (tt)Bảo hiểm tử tuất theo pháp luật Bảo hiểm xã hội ở Việt Nam (tt)Bảo hiểm tử tuất theo pháp luật Bảo hiểm xã hội ở Việt Nam (tt)Bảo hiểm tử tuất theo pháp luật Bảo hiểm xã hội ở Việt Nam (tt)
 • 25
THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ BÌNH

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ BÌNH

Lơng theo doanh thu = 22% trên tổng doanh thu Hình thức trả lơng theo thời gian là hình thức trả lơng căn cứ vào thời gian làm việc của công nhân viên. Có nghĩa là căn cứ vào số lợng làm việc, ngày công, giờ công và tiêu chuẩn thang lơng theo cấp bậc của nhà nớc quy định hoặc công ty quy định để thanh toán lơng trả lơng theo thời gian làm việc trong tháng bảng chấm công do cán bộ phụ trách hoặc do các trởng phòng ghi theo quyết định về chấm công cuối tháng căn cứ vào thời gian làm việc thực tế quy ra công và những ngày nghỉ đợc hỏng theo chế độ để tính lơng phải trả.
 • 34
THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT CHIẾN THẮNG

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT CHIẾN THẮNG

Lương theo doanh thu = 22% trên tổng doanh thu Hình thức trả lương theo thời gian là hình thức trả lương căn cứ vào thời gian làm việc của công nhân viên. Có nghĩa là căn cứ vào số lượng làm việc, ngày công, giờ công và tiêu chuẩn thang lương theo cấp bậc của nhà nước quy định hoặc công ty quy định để thanh toán lương trả lương theo thời gian làm việc trong tháng bảng chấm công do cán bộ phụ trách hoặc do các trưởng phòng ghi theo quyết định về chấm công cuối tháng căn cứ vào thời gian làm việc thực tế quy ra công và những ngày nghỉ được hưỏng theo chế độ để tính lương phải trả.
 • 36
THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ BÌNH

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ BÌNH

Phản ánh lao động tiền lơng là bảng chấm công dùng để theo dõi thời gian làm việc trong tháng. Mục đích để theo dõi ngày công thực tế làm việc, nghỉ việc, ngừng việc nghỉ BHXH… để có căn cứ tính trả lơng, BHXH trả thay lơng cho từng ngời và quản lý lao động trong đơn vị. Bảng chấm công này do đội phòng ban ghi hàng ngày việc ghi chép bảng chấm công do cán bộ phụ trách hoặc do các trởng các văn phòng có trách nhiệm chấm công cho từng ngời làm việc của mình cuối tháng sẽ chuyển về văn phòng công ty cùng tất cả những đơn chứng khác cuối tháng căn cứ vào thời gian làm việc thực tế quy ra công và những ngày nghỉ đợc h- ởng theo chế độ để tính lơng phải trả.
 • 38
7: LƯƠNG HƯU DỰ KIẾN TĂNG 7,4%

7: LƯƠNG HƯU DỰ KIẾN TĂNG 7,4%

Cụ thể, nhóm đối tượng thụ hưởng chính sách trên gồm: Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hư[r]
 • 2
Quản lý thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)

Quản lý thu bảo hiểm hội tại Bảo hiểm hội tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)

Quản lý thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Quản lý thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Quản lý thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Quản lý thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Quản lý thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Quản lý thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Quản lý thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Quản lý thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Quản lý thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Quản lý thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Quản lý thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Quản lý thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Quản lý thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)
 • 104
Quỹ bảo hiểm xã hội, nguồn hình thành và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội mien phi

Quỹ bảo hiểm hội, nguồn hình thành và sử dụng quỹ bảo hiểm hội mien phi

Quỹ bảo hiểm xã hội, nguồn hình thành và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội mien phiQuỹ bảo hiểm xã hội, nguồn hình thành và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội mien phiQuỹ bảo hiểm xã hội, nguồn hình thành và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội mien phiQuỹ bảo hiểm xã hội, nguồn hình thành và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội mien phiQuỹ bảo hiểm xã hội, nguồn hình thành và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội mien phiQuỹ bảo hiểm xã hội, nguồn hình thành và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội mien phiQuỹ bảo hiểm xã hội, nguồn hình thành và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội mien phiQuỹ bảo hiểm xã hội, nguồn hình thành và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội mien phiQuỹ bảo hiểm xã hội, nguồn hình thành và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội mien phiQuỹ bảo hiểm xã hội, nguồn hình thành và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội mien phi
 • 36
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI TRẢ CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ Ở VN HIỆN NAY

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI TRẢ CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ Ở VN HIỆN NAY

Chế độ hu trí là chế độ Bảo hiểm dài hạn, trong đó việc hởng hu trí đợc thực hiện ngoài quá trình lao động, mức hởng lơng hu của ngời lao động căn cứ vào những tiêu chuẩn mang tính chất [r]
 • 48
Công tác quản lý thu chi Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)

Công tác quản lý thu chi Bảo hiểm hội tại Bảo hiểm hội tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)

Công tác quản lý thu chi Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Công tác quản lý thu chi Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Công tác quản lý thu chi Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Công tác quản lý thu chi Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Công tác quản lý thu chi Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Công tác quản lý thu chi Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Công tác quản lý thu chi Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Công tác quản lý thu chi Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Công tác quản lý thu chi Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Công tác quản lý thu chi Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Công tác quản lý thu chi Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Công tác quản lý thu chi Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)
 • 156
Quản lý thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)

Quản lý thu bảo hiểm hội tại Bảo hiểm hội huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)

Quản lý thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)Quản lý thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)Quản lý thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)Quản lý thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)Quản lý thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)Quản lý thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)Quản lý thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)Quản lý thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)Quản lý thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)Quản lý thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)
 • 106
Tăng cường công tác thu bảo hiểm xã hội của bảo hiểm xã hội Huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)

Tăng cường công tác thu bảo hiểm hội của bảo hiểm hội Huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)

Tăng cường công tác thu bảo hiểm xã hội của bảo hiểm xã hội Huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Tăng cường công tác thu bảo hiểm xã hội của bảo hiểm xã hội Huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Tăng cường công tác thu bảo hiểm xã hội của bảo hiểm xã hội Huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Tăng cường công tác thu bảo hiểm xã hội của bảo hiểm xã hội Huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Tăng cường công tác thu bảo hiểm xã hội của bảo hiểm xã hội Huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Tăng cường công tác thu bảo hiểm xã hội của bảo hiểm xã hội Huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Tăng cường công tác thu bảo hiểm xã hội của bảo hiểm xã hội Huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Tăng cường công tác thu bảo hiểm xã hội của bảo hiểm xã hội Huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Tăng cường công tác thu bảo hiểm xã hội của bảo hiểm xã hội Huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)
 • 144
File - 41017

File - 41017

a) Từ đủ 20 năm đến dưới 25 năm đóng bảo hiểm xã hội được nghỉ 09 tháng; b) Từ đủ 25 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được nghỉ 12 tháng. 2. Trong thời gian nghỉ chuẩn bị hưu, nếu mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh cần chữa trị dài ngày, bệnh tâm thần thực hiện theo Thông tư số 157/2013/TT-BQP ngày 26 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về quản lý, điều trị, chăm sóc, giải quyết chính sách đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, người làm việc trong tổ chức cơ yếu do quân đội quản lý bị bệnh hiểm nghèo, bệnh cần chữa trị dài ngày, bệnh tâm thần và Thông tư số
 • 5
Hai phương án tuổi nghỉ hưu

Hai phương án tuổi nghỉ hưu

Ông Trần Đình Liệu, Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam phân tích, hiện nay tuổi thọ bình quân của người Việt là 73, thời gian bình quân đóng BHXH khoảng 25 năm, bình quân tuổi nghỉ hư[r]
 • 2
CÂU HỎI THI TRẮC NGHIỆM

CÂU HỎI THI TRẮC NGHIỆM

HƯỚNG DẪN SỐ 258/HD-TLĐ NGÀY 7/3/2014 CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM QUY ĐỊNH ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN LÀ NỮ, NGHỈ THAI SẢN THEO QUY ĐỊNH ĐƯỢC HƯỞNG TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI, TRONG THỜI [r]
 • 18
Quản lý tài chính tại bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội (tt)

Quản lý tài chính tại bảo hiểm hội thành phố Hà Nội (tt)

Quản lý tài chính tại bảo hiểm xã hội thành phố Hà NộiQuản lý tài chính tại bảo hiểm xã hội thành phố Hà NộiQuản lý tài chính tại bảo hiểm xã hội thành phố Hà NộiQuản lý tài chính tại bảo hiểm xã hội thành phố Hà NộiQuản lý tài chính tại bảo hiểm xã hội thành phố Hà NộiQuản lý tài chính tại bảo hiểm xã hội thành phố Hà NộiQuản lý tài chính tại bảo hiểm xã hội thành phố Hà NộiQuản lý tài chính tại bảo hiểm xã hội thành phố Hà NộiQuản lý tài chính tại bảo hiểm xã hội thành phố Hà NộiQuản lý tài chính tại bảo hiểm xã hội thành phố Hà NộiQuản lý tài chính tại bảo hiểm xã hội thành phố Hà NộiQuản lý tài chính tại bảo hiểm xã hội thành phố Hà NộiQuản lý tài chính tại bảo hiểm xã hội thành phố Hà NộiQuản lý tài chính tại bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội
 • 23
Thuật ngữ về lĩnh vực Bảo hiểm

Thuật ngữ về lĩnh vực Bảo hiểm

Tài liệu cung cấp các thuật ngữ về lĩnh vực bảo hiểm như: bảo hiểm xã hội; bảo hiểm thất nghiệp; bảo hiểm mua hàng; bảo hiểm bổ sung; bảo hiểm xã hội bắt buộc; bảo hiểm xã hội tự nguyện; mô hình bảo hiểm dựa vào cộng đồng; mức đóng bảo hiểm...
 • 8
BÀI GIẢNG LUẬT AN SINH XÃ HỘI: BÀI 3 - TS. ĐỖ THỊ DUNG

BÀI GIẢNG LUẬT AN SINH HỘI: BÀI 3 - TS. ĐỖ THỊ DUNG

Bài giảng Luật An sinh xã hội - Bài 3: Bảo hiểm xã hội trình bày khái niệm, các cách phân loại, nguyên tắc của bảo hiểm xã hội; 5 chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc; các chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện; chế độ bảo hiểm thất nghiệp; chế độ bảo hiểm xã hội cho đối tượng hưởng trong tình huống cụ thể.
 • 45
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI NGUỒN HÌNH THÀNH VÀ SỬ DỤNG QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP QUỸ BẢO HIỂM HỘI NGUỒN HÌNH THÀNH VÀ SỬ DỤNG QUỸ BẢO HIỂM HỘI

Luận văn tốt nghiệp Quỹ bảo hiểm xã hội, nguồn hình thành và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội gồm các nội dung chính như: Lý luận chung về bảo hiểm xã hội và quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm xã hội việt nam thực trạng và giải pháp.
 • 32
QUY ĐỊNH CHỐT SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI KHI NGHỈ VIỆC

QUY ĐỊNH CHỐT SỔ BẢO HIỂM HỘI KHI NGHỈ VIỆC

Và đến ngày 15/4/2015 em đươc công ty quyết định cho nghỉ đúng quy định và đến nay đã 4 tháng em chưa được công ty trả sổ bảo hiểm xã hội. Em đến công ty nhiều lần thì công ty thông báo [r]
 • 2
MẪU QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI POTX

MẪU QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM HỘI POTX

TRANG 1 Mẫu: QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI ...[r]
 • 2
Doanh nghiệp đơn phương quyết định cho người lao động nghỉ hưu

Doanh nghiệp đơn phương quyết định cho người lao động nghỉ hưu

Doanh nghiệp đơn phương quyết định cho người lao động nghỉ hưu. Doanh nghiệp đơn phương quyết định cho người lao động nghỉ hưởng chế độ hưu trí đối với người lao động trên 50 tuổi có trên 15 năm làm công việc khai thác trong hầm lò; và trên 20 năm đóng bảo hiểm xã hội thì có trái quy định nào không nếu người lao động chưa muốn nghỉ hưu, và vẫn có nhu cầu tiếp tục làm việc? Trả lời có tính chất tham khảo Chào bạn. Nguyên tắc xuyên suốt của các bộ luật lao động:khuyến khích thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật lao độngĐối với quan điểm cho là: Doanh nghiệp đơn phương quyết định cho người lao động nghỉ hưởng chế độ hưu trí đối với người lao động trên 50 tuổi có trên 15 năm làm công việc khai thác trong hầm lò; và trên 20 năm đóng bảo hiểm xã hội thì KHÔNG có trái quy định vì người lao động đã đủ điều kiện nghỉ hưu.Tuy nhiên, theo quy định hiện hành:Điểm c khoản 1 điều 54 luật BHXH 2014 quy định điều kiện hưởng lương hưu:c) Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;Khoản 1 điều 6 nghị định 1152015 quy định:1. Người lao động từ đủ 50 tuổi trở lên khi nghỉ việc và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò được hưởng lương hưu theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội. Công việc khai thác than trong hầm lò do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định.Khoản 1 điều 15 Thông tư 592015TTBLĐTBXH quy định:1. Người lao động từ đủ 50 tuổi trở lên khi nghỉ việc được hưởng lương hưu nếu có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.Như vậy, pháp luật về lao động đã quy định rất rõ: KHI NGHỈ VIỆC và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò được hưởng lương hưu Như vậy, việc cho là có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò được hưởng lương hưu thì PHẢI NGHỈ VIỆC là không đúng logic.A ==> B khác vớiB ==> AHơn nữa, giả sử tho cách hiểu của doanh nghiệp thì: Có người 50 tuổi nghỉ, Có người 51 tuổi nghỉ, Có người 52 tuổi nghỉ, Có người 53 tuổi nghỉ,...Có người 55 tuổi nghỉ, như vậy là bắt buộc 50, 51 ...hay 55 tuổi phải nghỉ? đồng thời, hiểu là phải nghỉ thì chữ có thể là dư rồi.Theo tôi cần phải hiểu quy định trên như sau:Người lao động khi đã trên 50 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò được hưởng lương hưu, khi nghỉ việc thì : có quyền hưởng lương hưu (nếu muốn); Tìm việc làm khác (nếu muốn).Đây là quyền và NLĐ được quyền lựa chọn chứ không bắt buộc. Nếu bắt buộc thì không có từ có thể làm chi.Tóm lại, chấm dứt HĐLĐ với lý do trên mà không thoả thuận với người lao động là không đúng. TƯ VẤN PHÁP LUẬT VIỆT NAM
 • 2
Luận văn: Thực trạng và giải pháp nhằm cân đối quỹ Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Luận văn: Thực trạng và giải pháp nhằm cân đối quỹ Bảo hiểm hội Việt Nam

Luận văn Thực trạng và giải pháp nhằm cân đối quỹ Bảo hiểm xã hội Việt Nam với các nội dung chính như sau: Lý luận chung về bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm xã hội, nguồn hình thành và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm xã hội Việt Nam - thực trạng và giải pháp
 • 34
MẪU TỜ TRÌNH CỦA GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ppsx

MẪU TỜ TRÌNH CỦA GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM HỘI TỈNH ppsx

TRANG 1 Mẫu: TỜ TRÌNH CỦA GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI …………..[r]
 • 2
NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI VỚI VẤN ĐỀ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ CHỐNG THẤT THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM HỘI VỚI VẤN ĐỀ THU BẢO HIỂM HỘI VÀ CHỐNG THẤT THU BẢO HIỂM HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

Nghiên cứu chính sách bảo hiểm xã hội với vấn đề thu Bảo hiểm xã hội và chống thất thu Bảo hiểm xã hội Trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 • 64
Quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (tt)

Quản lý nhà nước về bảo hiểm hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (tt)

Quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (tt)Quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (tt)Quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (tt)Quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (tt)Quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (tt)Quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (tt)Quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (tt)Quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (tt)Quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (tt)Quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (tt)Quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (tt)Quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (tt)Quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (tt)Quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (tt)Quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (tt)
 • 26
THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN

Lương theo doanh thu = 22% trên tổng doanh thu Hình thức trả lương theo thời gian là hình thức trả lương căn cứ vào thời gian làm việc của công nhân viên. Có nghĩa là căn cứ vào số lượng làm việc, ngày công, giờ công và tiêu chuẩn thang lương theo cấp bậc của nhà nước quy định hoặc công ty quy định để thanh toán lương trả lương theo thời gian làm việc trong tháng bảng chấm công do cán bộ phụ trách hoặc do các trưởng phòng ghi theo quyết định về chấm công cuối tháng căn cứ vào thời gian làm việc thực tế quy ra công và những ngày nghỉ được hưỏng theo chế độ để tính lương phải trả.
 • 37
NGHỊ ĐỊNH 117CP : ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU & TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI

NGHỊ ĐỊNH 117CP : ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU & TRỢ CẤP BẢO HIỂM HỘI

3. Đối với ngời nghỉ chờ đủ tuổi đời và đủ điều kiện hởng chế độ hu trí trong thời gian từ ngày 01 tháng 10 năm 2005 đến trớc ngày 01 tháng 10 năm 2006 : a) Mức bình quân tiền lơng tháng đóng bảo hiểm xã hội để làm cơ sở tính lơng hu theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định này;
 • 5
THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI THÀNH PHỐ VINH TỈNH NGHỆ AN

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM HỘI TẠI THÀNH PHỐ VINH TỈNH NGHỆ AN

Chơng I: Lý luận chung về BHXH I. bhxh và sự cần thiết khách quan của bhxh 1. Sự cần thiết Con ngời muốn tồn tại và phát triển đợc trớc hết phải ăn, mặc, ở và đi lại v..v...Để thoả mãn những nhu cầu tối thiểu đó, ngời ta phải lao động để làm ra những sản phẩm cần thiết. Khi sản phẩm tạo ra ngày càng nhiều thì đời sống con ngời ngày càng đầy đủ và hoàn thiện, xã hội ngày càng văn minh hơn. Nh vậy, việc thoả mãn những nhu cầu sinh sống và phát triển của con ngời phụ thuộc vào chính khả năng lao động của họ. Nhng trong thực tế, con ngời không chỉ lúc nào cũng gặp thuận lợi, có đầy đủ thu nhập và mọi điều kiện sinh sống bình th- ờng. Trái lại, có rất nhiều trờng hợp khó khăn bất lợi, ít nhiều ngẫu nhiên phát sinh làm cho ngời ta bị giảm hoặc mất thu nhập hoặc các điều kiện sinh sống khác. Chẳng hạn, bất ngờ bị ốm đau hoặc bị tai nạn trong lao động, mất việc làm hay khi tuổi già khả năng lao động hay khả năng tự phục vụ bị suy giảm v..v...Khi rơi vào những trờng hợp này, các nhu cầu cần thiết trong cuộc sống không vì thế mà mất đi, trái lại có cái còn tăng lên, thậm chí còn xuất hiện thêm một số nhu cầu mới mh: cần đợc khám và điều trị khi ốm đau; tai nạn thơng tật nặng cần phải có ngời chăm sóc nuôi dỡng v..v...Bởi vậy, muốn tồn tại và ổn định cuộc sống, con ngời và xã hội loài ngời phải tìm ra và thực tế đã tìm ra nhiều cách giải quyết khác nhau nh: san sẻ, đùm bọc lẫn nhau trong một nội bộ cộng đồng; đi vay, đi mợn hoặc dựa vào sự cứu trợ của Nhà nớc v..v... Rõ ràng, những cách đó là hoàn toàn thụ động và không chắc chắn.
 • 69
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ & VLXD ĐỨC ANH

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ & VLXD ĐỨC ANH

+ Hạch toán thời gian lao động là theo dõi số lợng lao động, từng loại lao động, từng bộ phận sản xuất làm cơ sở để tính lơng cho bộ phận hởng lơng thời gian. + Hạch toán kết quả lao động là phản ánh ghi chép đúng kết quả lao động của công nhân viên, biểu hiện bằng số lợng sản phẩm công việc đã hoàn thành của từng ngời hay từng tổ, nhóm lao động. Chứng từ sử dụng thờng là phiếu xác nhận công việc hay biên bản nghiệm thu công trình hoàn thành. Vậy hạch toán kết quả lao động cho từng ngời hay cá nhân lao động là cơ sở để tính tiền lơng cho từng ngời, cho cán bộ hởng lơng sản phẩm. Để hạch toán về số lợng, thời gian và kết quả lao động ta căn cứ vào các tài liệu sau:
 • 33
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ KHAI QUỐC

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ KHAI QUỐC

Để tiến hành hạch toán, kế toán trong các DN phải sử dụng đầy đủ các chứng từ kế toán quy định bao gồm: Mẫu số 01 – LĐTL: Bảng chấm công TRANG 16 Mẫu số 03 – LĐTL: Phiếu nghỉ hởng BHXH M[r]
 • 36
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN TẠI XNDPTW2

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN TẠI XNDPTW2

- Về vấn đề hạch toán chi phí NVL Hiện nay kế toán xí nghiệp đang sử dụng phơng pháp giá bình quân gia quyền để đánh giá giá trị NVL xuất dùng. Mà trong thực tế hiện nay việc xuất, nhập kho NVL diễn ra hàng ngày, NVL chủ yếu nhập từ nớc ngoài và thờng xuyên biến động, do đó xí nghiệp áp dụng đơn giá bình quân gia quyền để đánh giá NVL xuất dùng tuy có giản đơn nhng độ chính xác không cao và không đảm bảo tính kịp thời của thông tin cần cung cấp. Điều này sẽ ảnh hởng trực tiếp đến việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, cũng nh ảnh hởng đến quyết định và phơng án kinh doanh
 • 41
TTHC_37/THU_H: Người tham gia BHXH tự nguyện nghỉ hưởng chế độ BHXH potx

TTHC_37/THU_H: Người tham gia BHXH tự nguyện nghỉ hưởng chế độ BHXH potx

TRANG 1 TTHC_37/THU_H: NGƯỜI THAM GIA BHXH TỰ NGUYỆN NGHỈ HƯỞNG CHẾ ĐỘ BHXH THÔNG TIN Lĩnh vực thống kê: Bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện Cơ quan có thẩm quyền quyết[r]
 • 4
CẤP LẠI PHIẾU KHÁM CHỮA BỆNH, BẢO HIỂM Y TẾ NGƯỜI NGHÈO DOCX

CẤP LẠI PHIẾU KHÁM CHỮA BỆNH, BẢO HIỂM Y TẾ NGƯỜI NGHÈO DOCX

Tên bước Mô tả bước 1. Công dân chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ về Phòng Lao động – TB&XH cấp huyện, Phòng Lao động – TB&XH cấp huyện tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, lập sanh sách và chuyển đến Bảo hiểm xã hội huyện giải quyết.
 • 3
Trường hợp con bị ốm thì cha mẹ được nghỉ mấy ngày

Trường hợp con bị ốm thì cha mẹ được nghỉ mấy ngày

Trường hợp con bị ốm thì cha, mẹ được nghỉ mấy ngày?Theo quy định hiện nay khi con bị ốm đau, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội sẽ được nghỉ một số ngày nhất định để chăm sóc con. Theo Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định người lao động phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền thì được hưởng chế độ ốm đau. Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau: Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm cho mỗi con được tính theo số ngày chăm sóc con tối đa là 20 ngày làm việc nếu con dưới 03 tuổi; tối đa là 15 ngày làm việc nếu con từ đủ 03 tuổi đến dưới 07 tuổi. Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội thì thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau của mỗi người cha hoặc người mẹ theo quy định trên. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ khi con ốm đau quy định tại Điều này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Mức hưởng chế độ khi con ốm đau: Theo Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người lao động nghỉ làm để chăm con ốm theo quy định nêu trên thì mức hưởng tính theo tháng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Như vậy, trong thời gian con ốm, người lao động nghỉ làm thì tiền lương của người lao động không phải do doanh nghiệp trả mà do cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả. Mức trả bằng 75% tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.
 • 1
CÁCH TÍNH MỨC HƯỞNG CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU NGẮN NGÀY

CÁCH TÍNH MỨC HƯỞNG CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU NGẮN NGÀY

Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm quy định tại khoản 1 Điều 26 của Luật bảo hiểm xã hội được tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, nghỉ hằng tuần theo[r]
 • 3
TIỂU LUẬN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG TRONG CÔNG TÁC BẢO HIỂM XÃ HỘI

TIỂU LUẬN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG TRONG CÔNG TÁC BẢO HIỂM HỘI

Những năm gần đây, Thực hiện chủ trơng đổi mới của Đảng : Chuyển nền kinh tế từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa, với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế . Chính sách Bảo hiểm xã hội cũng từng bớc đợc đổi mới và đã có những đóng góp to lớn cho sự phát triển của đất nớc. Ngày 26/ 01/ 1995 Chính phủ ban hành Nghị định 12/ CP/1995 Về việc Ban hành Điều lệ Bảo hiểm xã hội. Nhằm đảm bảo tốt hơn đời sống của ngời lao động, góp phần tích cực vào việc ổn định, an toàn xã hội và sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội. Trải qua hơn 60 năm thực hiện, chế độ chính sách Bảo hiểm xã hội luôn luôn đợc đổi mới cho phù hợp với thực tiễn, với đờng lối đổi mới về kinh tế, chính trị của Đảng và Nhà nớc ta.
 • 24
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ: QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN CẨM LỆ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ: QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM HỘI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN CẨM LỆ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Luận văn hệ thống hóa những vấn đề lý luận về quản lý thu Bảo hiểm xã hội, đánh giá thực trạng quản lý thu Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội quận Cẩm Lệ, đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý thu Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội quận Cẩm Lệ trong thời gian tới.
 • 26

Xem thêm

Từ khóa: hạch toán tiền lương tại công ty bdcmột số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác quản lý hạch toán tiền lương tại công ty cổ phần công nghệ viễn thông vitecohạch toán tiền lương tại công ty cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 10 urenco 10hoàn thiện công tác tiền lương tại công ty điện lực thành phố hà nộicông nghệ bưu chính viễn thông hà nộicao đẳng công nghệ bưu chính viễn thông hà nộitrường công nghệ bưu chính viễn thông hà nộihv công nghệ bưu chính viễn thông hà nộithực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương và các khoản trích theo lương tại công ty và công tác kế toán tiền lương tại công ty xdcp công trình minh sơnkế toán tiền lương tại công ty sản xuấtkế toán tiền lương tại công ty cổ phầnbáo cáo thực tập kế toán tiền lương tại công ty xây dựngkế toán tiền lương tại công ty thương mạikế toán tiền lương tại công ty xây dựngke toan tien luong tại cong ty co phan tu van xay dung va thuong mai hai phongBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)