0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (137 trang)

Phương pháp thu thập số liệu

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) TĂNG CƯỜNG TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ (Trang 47 -49 )

6. Kết cấu của luận văn

2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu

2.2.1.1.Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp

Thu thập các thông tin số liệu có liên quan, cụ thể là: Các công trình nghiên cứu, bài báo của các tác giả có liên quan đến công tác tự chủ tại chính tại các cơ sở giáo dục; các báo cáo, số liệu liên quan đến tình hình thực hiện kế hoạch, kết quả thực hiện tự chủ tài chính của trường Đại học Công nghiệp Việt Trì qua 3 năm 2015 - 2017.

2.2.1.2. Phương pháp thu thập thông tin sơ cấp

Đề tài thu thập thông tin sơ cấp thông qua phương pháp điều tra dùng bảng hỏi đã chuẩn bị sẵn.

Đối tượng điều tra: Bao gồm cán bộ, nhân viên, giảng viên đang làm việc tại Đại học công nghiệp Việt Trì .

Mục đích điều tra: Đánh giá công tác xây dựng cơ chế tự chủ tài chính

Cỡ mẫu điều tra:

Đề tài sử dụng phương pháp chọn mẫu và cách thức phân tổ mẫu ngẫu nhiên.

Quy mô mẫu theo công thức tính quy mô mẫu của Slovin:

) * 1 ( N e2 N n Trong đó:

n: quy mô mẫu

N: kích thước của tổng thể. N = 310 (tổng số cán bộ giảng viên của trường). Chọn khoảng tin cậy là 95%, nên mức độ sai lệch e = 0,05

Ta có: n = 310/ (1 + 310 * 0,052) = 174,64. Như vậy, quy mô mẫu đảm bảo tính đại diện là 175 mẫu.

Cụ thể: - Cán bộ Quản lý: 45

- Khối phục vụ (cán bộ phòng ban, trung tâm): 45 - Giảng viên: 85

Nội dung phiếu điều tra bao gồm có 2 phần:

- Phần 1 thu thập thông tin cá nhân của đối tượng điều tra.

- Phần 2 của phiếu điều tra sẽ thu thập thông tin đánh giá về công tác tự chủ tài chính của trường Đại học công nghiệp Việt Trì.

Nội dung đánh giá dựa trên thang đo Likert được thống kê theo bảng sau:

Mức Khoảng Lựa chọn Mức đánh giá

5 4,20 - 5,00 Hoàn toàn dồng ý Tốt

4 3,40 - 4,19 Đồng ý Khá

3 2,60 - 3,39

Không đồng ý và không

phản đối (trung bình) Trung bình

2 1,80 - 2,59 Không đồng ý Yếu

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) TĂNG CƯỜNG TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ (Trang 47 -49 )

×