0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (137 trang)

Quy trình quản lý tài chính tại trường ĐH Công nghiệp Việt Trì

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) TĂNG CƯỜNG TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ (Trang 58 -61 )

6. Kết cấu của luận văn

3.2.2. Quy trình quản lý tài chính tại trường ĐH Công nghiệp Việt Trì

* Quản lý tài chính theo phương thức tự chủ, tự chịu trách nhiệm:

Theo phương thức này, các đơn vị sự nghiệp có thu căn cứ vào nguồn thu từ NSNN cấp, một phần nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp và các nguồn thu khác để lập dự toán thu, chi cho đơn vị mình. Theo phương thức tự chủ, tự chịu trách nhiệm được các đơn vị sự nghiệp có thu được chủ động về tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự, tài chính về nội dung:

- Được chủ động bố trí số kinh phí được giao và được quyết định khi có nhu cầu điều chỉnh kinh phí thực hiện nhiệm vụ này sang thực hiện nhiệm vụ khác để hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời phải xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ nhưng không được vượt mức chi, chế độ chi đã quy định.

- Kinh phí tiết kiệm được bổ sung cho cán bộ công chức.

- Kinh phí được giao tự chủ cuối năm chưa sử dụng hết được chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng.

Như vậy, dù theo phương thức quản lý tài chính khoán chi NSNN hay phương thức tự chủ, tự chịu trách nhiệm thì các đơn vị sự nghiệp có thu đều phải thực hiện đúng theo quy trình quản lý tài chính: Lập dự toán; Tổ chức thực hiện dự toán và quyết toán thu, chi

Sơ đồ 3.2. Quy trình quản lý tài chính tại đơn vị sự nghiệp có thu

(Nguồn: Tổng hợp của tác giả)

Đối với các đơn vị sự nghiệp có thu thì nguồn tài chính của đơn vị sẽ dựa trên hai nguồn: nguồn NSNN cấp và nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp, nguồn thu khác đảm bảo được một phần chi phí hoạt động thường xuyên. Dựa

Lập dự toán thu, chi

Tổ chức thực hiện dự toán thu, chi

Quyết toán thu, chi Kinh phí từ ngân sách

Nhà nước

vào nguồn tài chính trên các đơn vị sự nghiệp có thu sẽ thực hiện phương thức quản lý tài chính các bước: lập dự toán thu chi, tổ chức thực hiện dự toán thu chi và quyết toán thu chi.

a) Lập dự toán thu chi

Lập dự toán thu chi là quá trình phân tích, đánh giá giữa khả năng và thu cầu các nguồn tài chính để xây dựng các chỉ tiêu thu chi ngân sách hàng năm một cách đúng đắn, có căn cứ khoa học và thực tiễn.

Lập dự toán thu chi các nguồn kinh phí của nhà trường là thông qua các nghiệp vụ tài chính cụ thể để cụ thể hóa định hướng phát triển, kế hoạch hoạt động ngắn hạn của nhà trường, trên cơ sở tăng nguồn thu hợp pháp và vững chắc, đảm bảo được hoạt động thường xuyên của đơn vị, đồng thời từng bước củng cố và nâng cấp cơ sở vật chất của nhà trường, tập trung đầu tư đúng mục tiêu ưu tiên nhằm đạt hiệu quả cao, hạn chế tối đa lãng phí và tiêu cực, đảm bảo tính công bằng trong sử dụng các nguồn đầu tư cho nhà trường.

b) Tổ chức thực hiện dự toán thu chi: chính là quá trình chấp hành dự

toán là quá trình sử dụng tổng hợp các biện pháp kinh tế tài chính, hành chính nhằm biến các chỉ tiêu thu chi ghi trong dự toán ngân sách của đơn vị thành hiện thực. Thực hiện dự toán đúng đắn là tiền đề quan trọng để thực hiện các chỉ tiêu phát triển nhà trường. Việc thực hiện dự toán diễn ra trong một niên độ ngân sách (ở nước ta là 1 năm, từ 01/01 đến 31/12 hàng năm).

Căn cứ thực hiện dự toán:

Dựa trên hai nguồn thu từ NSNN cấp và nguồn mà đơn vị thu thì các đơn vị sự nghiệp được tự chủ thực hiện nhiệm vụ thu đúng, thu đủ theo mức thu và đối tượng theo quy định. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định khung mức thu, đơn vị căn cứ nhu cầu chi phục vụ cho hoạt động, khả năng đóng góp của xã hội để quyết định mức thu cụ thể cho phù hợp với từng loại hoạt động, từng đối tượng, nhưng không được vượt quá khung mức thu do cơ quan có thẩm quyền quy định. Dự toán thu chi của trường ĐH Công

nghiệp Việt Trì đã được Bộ Tài Chính, Bộ Công Thương phê duyệt, việc chấp hành dự toán thu chi ngày càng được luật hóa cao, tạo điều kiện cho đơn vị chủ động thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mình.

c) Quyết toán thu chi: là công việc cuối cùng trong phương thức quản

lý tài chính. Để có thể tiến hành quyết toán thu chi, các đơn vị phải hoàn tất hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán ngân sách.

Đây là quá trình kiểm tra, tổng hợp số liệu về tình hình chấp hành dự toán trong kỳ và là cơ sở để phân tích, đánh giá kết quả chấp hành dự toán . Trên cơ sở các số liệu báo cáo quyết toán có thể đánh giá hiệu quả hoạt động của nhà trường, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho các chu kỳ quản lý tài chính tiếp theo và làm cơ sở cho việc lập kế hoạch của năm sau.

d) Thanh tra, kiểm tra, đánh giá

Cùng với việc thanh tra, kiểm tra, công tác đánh giá rất được coi trọng trong công tác quản lý tài chính. Đánh giá để xem việc gì đạt hiệu quả, những việc gì không đạt, gây lãng phí, để có biện pháp động viên kịp thời cũng như rút kinh nghiệm quản lý. Tuy nhiên các tiêu chí đánh giá hiện nay chưa thống nhất và còn nhiều tranh luận,…

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) TĂNG CƯỜNG TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ (Trang 58 -61 )

×