0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (137 trang)

Cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ, viên chức

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) TĂNG CƯỜNG TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ (Trang 54 -57 )

6. Kết cấu của luận văn

3.1.3. Cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ, viên chức

3.1.3.1. Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của trường Đại học Công nghiệp Việt Trì thường xuyên được rà soát, sắp xếp lại cho phù hợp với điều kiện thực tế, đảm phù hợp với tiêu chuẩn qui định hiện hành theo Điều lệ của trường Đại học.

Cơ cấu tổ chức của Nhà trường thời điểm năm 2010 gồm có 20 đơn vị trực thuộc, gồm: 08 phòng, 09 khoa, 02 trung tâm và 01 trạm. Đến thời điểm năm 2017, có 26 đơn vị trực thuộc, gồm: 09 phòng, 09 khoa, 02 ban, 04 trung tâm, 01 bộ môn và 01 trạm.

Sơ đồ 3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy của trường ĐH Công nghiệp Việt Trì

BAN GIÁM HIỆU

CÁC PHÒNG, BAN CÁC KHOA, BM CÁC TRUNG TÂM,

TRẠM

Phòng Đào tạo Khoa CN Hóa học TT ƯDKT Phân tích

Phòng TC-HC Phòng KH-CN Phòng TC-KT Phòng TT &ĐBCLĐT Phòng TS & QHVDN Phòng Quản trị Phòng Khảo thí Phòng CTCT&QLSV Phòng Đào tạo Khoa KT Phân tích

Khoa CN Môi trường

Khoa Cơ khí

Khoa Điện

Khoa Kinh tế

Khoa CN Thông tin

Khoa Ngoại ngữ

Khoa KH Cơ bản

BM Lý luận chính trị

TT Thông tin thư viện

TT Ngoại ngữ - Tin học

TT Dịch vụ và PVSV

Trạm Y tế

Ban QL Dự án

3.1.3.2. Về đội ngũ cán bộ, viên chức

Nhà trường có đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, chuyên viên nhiều kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao. Tổng số cán bộ, viên chức của Trường đến năm 2017 là 338 người, trong đó có 32 tiến sĩ, 230 thạc sỹ. Đội ngũ giảng viên có 282 người, trong đó tỷ lệ giảng viên có trình độ sau đại học chiếm 92,9%.

Mặc dù Nhà trường còn gặp nhiều khó khăn về tài chính, song để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đào tạo, lãnh đạo Nhà trường đã tập trung chỉ đạo ưu tiên kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đặc biệt là giảng viên; xây dựng các chế độ chính sách khuyến khích, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giảng viên tham gia học tập nâng cao trình độ. Hiện nay, Trường đang có 41 giảng viên đang làm nghiên cứu sinh (NCS), 20 người đang học cao học trong và ngoài nước. Số lượng cán bộ, giảng viên học tập nâng cao trình độ có xu hướng tăng trong những năm gần đây:

Bảng 3.1. Thống kê cán bộ, giảng viên đi làm NCS, học cao học

ĐVT: người

Năm học Số CB, GV đi làm NCS, học cao học Ghi chú

Cao học NCS 2012 - 2013 26 2 2013 - 2014 22 2 2014 - 2015 16 3 2015 - 2016 13 3 2016 - 2017 22 4 2017 - 2018 27 5

(Nguồn: Phòng Tổ chức hành chính, ĐH Công nghiệp Việt Trì)

Đồng thời, để nâng cao chất lượng đào tạo, Nhà trường còn mời các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sỹ các trường Đại học, Học viện có uy tín tham gia giảng dạy. Ngoài ra, Trường còn cử nhiều lượt cán bộ, giảng viên đi khảo

sát thực tế, trao đổi học hỏi kinh nghiệm, tiếp thu công nghệ tiên tiến tại các cơ sở sản xuất trong nước và ngoài nước; thường xuyên quan tâm đến công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên qua các khoá đào tạo nghiệp vụ ngắn hạn như: Phương pháp giảng dạy đại học, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, ngoại ngữ, tin học,... Đến nay, cơ bản cán bộ, giảng viên đạt chuẩn theo quy định.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) TĂNG CƯỜNG TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ (Trang 54 -57 )

×