0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (137 trang)

Bài học đối với Đại học công nghiệp Việt Trì

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) TĂNG CƯỜNG TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ (Trang 45 -45 )

6. Kết cấu của luận văn

1.2.3. Bài học đối với Đại học công nghiệp Việt Trì

Trên cơ sở kinh nghiệm xây dựng cơ chế tự chủ tài chính của một số trường trên thế giới và ở Việt Nam. Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm để xây dựng cơ chế tự chủ tài chính cho trường ĐH CN Việt Trì như sau:

Khi được giao quyền tự chủ, kinh phí hoạt động sẽ được thu từ người học thay vì được ngân sách hỗ trợ, chính những người được hưởng dịch vụ sẽ phải trả

kinh phí cho dịch vụ mình được hưởng thay vì sự đóng góp của toàn xã hội, từ đó tạo môi trường cạnh tranh về chất lượng để thu hút người học, phải xây dựng cơ chế hoạt động hiệu quả, nâng cao chất lượng đào tạo từ đó thu hút người học.

Năng động hơn trong các hoạt động của mình, đặc biệt là trong công tác sử dụng nguồn vốn để tạo ra sự đột phá về chất lượng. Khi đó chất lượng đào tạo sẽ gắn liền với sự sinh tồn của nhà trường, của đội ngũ cán bộ giảng viên.

- Thực hiện đúng chủ chương chính sách của nhà nước

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối với lãnh đạo, cán bộ, giảng viên về xây dựng cơ chế tự chủ tài chính.

- Huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng CSHT.

- Sự chủ động của các trường đại học trong việc đa dạng nguồn thu ngoài nguồn kinh phí của NSNN, việc tìm kiếm những cách thức bù đắp chi phí và tạo ra thu nhập không ngừng diễn ra.

- Sự thay đổi tích cực trong cách quản lý tài chính các trường trên 2 nội dung: phân bổ kinh phí và cách thực hiện kiểm soát và giám sát.

- Việc tạo ra thu nhập: Các trường học giờ đây có động lực để khích lệ việc tạo ra nguồn thu từ con người và tài sản của nhà trường. Lợi nhuận tạo ra không cần phải nộp lại cho nhà nước; khoản tiền dư thừa có thể tích lũy và việc sắp xếp do lãnh đạo nhà trường quyết định.

- Tăng cường nguồn thu của đơn vị thông qua đẩy mạnh xã hội hóa, liên doanh liên kết, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học;

- Mạnh dạn xây dựng và đổi mới cơ chế hoạt động của trường, gắn lợi ích vật chất với hiệu quả hoạt động,...

Chương 2

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. Câu hỏi nghiên cứu

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu của luận văn đề tài mong muốn trả lời cho một số câu hỏi nghiên cứu như sau:

(1) Thực trạng công tác tự chủ tài chính tại Đại học Công nghiệp Việt Trì hiện nay như thế nào?

(2) Những nhân tố nào ảnh hưởng tới công tác tự chủ tài chính tại Đại học Công nghiệp Việt Trì ?

(3) Phân tích thái độ, hành vi của cán bộ viên chức nhà trường với định hướng tự chủ về tài chính?

(4) Các giải pháp nào góp phần xây dựng cơ chế tự chủ tài chính tại Đại học Công nghiệp Việt Trì?

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu

2.2.1.1.Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp

Thu thập các thông tin số liệu có liên quan, cụ thể là: Các công trình nghiên cứu, bài báo của các tác giả có liên quan đến công tác tự chủ tại chính tại các cơ sở giáo dục; các báo cáo, số liệu liên quan đến tình hình thực hiện kế hoạch, kết quả thực hiện tự chủ tài chính của trường Đại học Công nghiệp Việt Trì qua 3 năm 2015 - 2017.

2.2.1.2. Phương pháp thu thập thông tin sơ cấp

Đề tài thu thập thông tin sơ cấp thông qua phương pháp điều tra dùng bảng hỏi đã chuẩn bị sẵn.

Đối tượng điều tra: Bao gồm cán bộ, nhân viên, giảng viên đang làm việc tại Đại học công nghiệp Việt Trì .

Mục đích điều tra: Đánh giá công tác xây dựng cơ chế tự chủ tài chính

Cỡ mẫu điều tra:

Đề tài sử dụng phương pháp chọn mẫu và cách thức phân tổ mẫu ngẫu nhiên.

Quy mô mẫu theo công thức tính quy mô mẫu của Slovin:

) * 1 ( N e2 N n Trong đó:

n: quy mô mẫu

N: kích thước của tổng thể. N = 310 (tổng số cán bộ giảng viên của trường). Chọn khoảng tin cậy là 95%, nên mức độ sai lệch e = 0,05

Ta có: n = 310/ (1 + 310 * 0,052) = 174,64. Như vậy, quy mô mẫu đảm bảo tính đại diện là 175 mẫu.

Cụ thể: - Cán bộ Quản lý: 45

- Khối phục vụ (cán bộ phòng ban, trung tâm): 45 - Giảng viên: 85

Nội dung phiếu điều tra bao gồm có 2 phần:

- Phần 1 thu thập thông tin cá nhân của đối tượng điều tra.

- Phần 2 của phiếu điều tra sẽ thu thập thông tin đánh giá về công tác tự chủ tài chính của trường Đại học công nghiệp Việt Trì.

Nội dung đánh giá dựa trên thang đo Likert được thống kê theo bảng sau:

Mức Khoảng Lựa chọn Mức đánh giá

5 4,20 - 5,00 Hoàn toàn dồng ý Tốt

4 3,40 - 4,19 Đồng ý Khá

3 2,60 - 3,39

Không đồng ý và không

phản đối (trung bình) Trung bình

2 1,80 - 2,59 Không đồng ý Yếu

2.2.2. Phương pháp tổng hợp thông tin

Thông tin được tổng hợp trên bộ công cụ Excel và phần mềm xử lý số liệu thống kê các thông tin định tính sẽ được nhập theo các cấp độ số học được mã hóa trước khi nhập.

2.2.3. Phương pháp phân tích thông tin

Phương pháp thống kê mô tả

Số liệu sau khi được thu thập từ các báo cáo tài chính, sẽ được lập bảng và phân tích nhằm phản ánh hoạt động tài chính cũng như tự chủ tài chính của Đại học Công nghiệp Việt Trì.

Các chỉ tiêu thống kê sẽ được tính toán để mô tả và phản ánh một cách đầy đủ và khách quan thực trạng việc công tác tự chủ tài chính (thu, chi, quyết toán...) của Đại học Công nghiệp Việt Trì một cách khoa học.

Phương pháp so sánh

Để áp dụng được phương pháp này cần phải đảm bảo các điều kiện có thể so sánh được của các chỉ tiêu (phải thống nhất về nội dung, phương pháp, thời gian và đơn vị tính toán của các chỉ tiêu so sánh) và theo mục đính phân tích mà xác định gốc so sánh. Gốc so sánh có thể chọn là gốc về mặt thời gian hoặc không gian. Kỳ (điểm) được chọn để phân tích gọi là kỳ phân tích (hoặc điểm phân tích). Các trị số của chỉ tiêu tính ra ở từng kỳ tương ứng gọi là trị số chỉ tiêu kỳ gốc, kỳ phân tích. Và để phục vụ mục đích phân tích người ta có thể so sánh bằng các cách: so sánh bằng số tuyệt đối, so sánh bằng số tương đối, so sánh bằng số bình quân.

Phương pháp so sánh sử dụng trong kỳ phân tích tài chính là:

- So sánh giữa số thực hiện kỳ này với số thực hiện kỳ trước để thấy rõ xu hướng thay đổi về tài chính của đơn vị, thấy được sự cải thiện hay xấu đi như thế nào để có biện pháp khắc phục trong kỳ tới.

- So sánh giữa số thực hiện với số kế hoạch để thấy mức độ phấn đấu của đơn vị.

- So sánh giữa số thực hiện kỳ này với mức trung bình của ngành để thấy được tình hình tài chính của đơn vị đang ở tình trạng tốt hay xấu, được hay chưa được so với các đơn vị khác cùng ngành.

- So sánh theo chiều dọc để thấy được tỷ trọng của từng loại trong tổng hợp ở mỗi bản báo cáo. So sánh theo chiều ngang để thấy được sự biến đổi cả về số tương đối và số tuyệt đối của một khoản mục nào đó qua niên độ kế toán liên tiếp.

Phương pháp ma trận SWOT

Mô hình SWOT là viết tắt của 4 chữ: Điểm mạnh (Strengths), Điểm yếu (Weaknesses), Cơ hội (Opportunities), Thách thức (Threats).

- Nghiên cứu và tìm ra những điểm mạnh, điểm yếu, những cơ hội và thách thức của trường Đại học công nghiệp Việt Trì trong việc xây những cơ chế tự chủ tài chính.

- Dùng ma trận SWOT để phân tích những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của trường Đại học công nghiệp Việt Trì.

- Dùng chiến lược SWOT để tìm ra những giải pháp hoàn thiện việc xây dựng cơ chế tự chủ tài chính của trường Đại học công nghiệp Việt Trì.

+ Tận dụng điểm mạnh và cơ hội. + Vượt qua điểm yếu, tận dụng cơ hội.

+ Tận dụng điểm mạnh để vượt qua thách thức. + Vượt qua điểm yếu để tránh những thách thức

2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu

* Nhóm chỉ tiêu phản ánh sự tự chủ về tài chính:

- Chỉ tiêu mức tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên: Mức tự bảo đảm chi

phí hoạt động thường xuyên của đơn vị (%)

=

Tổng số nguồn thu sự nghiệp

x 100 Tổng số chi hoạt động thường xuyên

1. Đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi phí hoạt động, gồm:

+ Đơn vị sự nghiệp có mức tự bảo đảm chi phí hoạt động thường xuyên xác định theo công thức trên, bằng hoặc lớn hơn 100%.

+ Đơn vị sự nghiệp đã tự bảo đảm chi phí hoạt động từ nguồn thu sự nghiệp, từ nguồn ngân sách nhà nước do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước đặt hàng.

2. Đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động: Là đơn vị sự nghiệp có mức tự bảo đảm chi phí hoạt động thường xuyên xác định theo công thức trên, từ trên 10% đến dưới 100%.

3. Đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động, gồm:

+ Đơn vị sự nghiệp có mức tự bảo đảm chi phí hoạt động thường xuyên xác định theo công thức trên, từ 10% trở xuống.

+ Đơn vị sự nghiệp không có nguồn thu. - Chỉ tiêu tổng thu thường xuyên:

+ Kinh phí ngân sách cấp

+ Thu sự nghiệp: Thu học phí, Lệ phí tuyển sinh, Thu hoạt động dịch vụ, Thu sự nghiệp khác

- Chỉ tiêu tổng chi thường xuyên: + Chi sự nghiệp GD-ĐT

+ Chi hoạt động dịch vụ

- Chi tiêu chi không thường xuyên: + Chi nghiên cứu khoa học

+ Chi chương trình mục tiêu

*Nhóm chỉ tiêu phản ánh cơ cấu nguồn nhân lực, trình độ học vấn:

+ Số lượng và cơ cấu nguồn nhân lực qua các năm. + Trình độ học vấn.

*Chỉ tiêu phản ánh tổng quỹ lương, quy đổi tiêu chuẩn giờ giảng, coi thi, chấm thi, chế độ học tập:

+ Tổng quỹ lương. + Tiêu chuẩn giờ giảng. + Định mức coi thi chấm thi.

Chương 3

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ 3.1. Giới thiệu chung về Đại học Công nghiệp Việt Trì

3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Công Thương, được thành lập ngày 20 tháng 01 năm 2011 theo Quyết định số 126/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Hóa chất, tiền thân là Trường Kỹ thuật Trung cấp II thành lập ngày 25 tháng 06 năm 1956.

Nhà trường có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ đại học, sau đại học và các trình độ thấp hơn theo quy định của pháp luật; đồng thời là trung tâm nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học - công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, đạt trình độ tiên tiến trong hệ thống giáo dục quốc dân, đáp ứng nhu cầu kinh tế xã hội của đất nước.

Trải qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển, Nhà trường đã đào tạo được trên 90 ngàn cán bộ kỹ thuật bậc cử nhân, kỹ thuật viên và công nhân lành nghề phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Nhà trường luôn giữ vững là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao và có uy tín với các doanh nghiệp sản xuất cũng như các cơ quan sử dụng lao động trong nước.

Để định hướng phát triển Nhà trường, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội, cuối năm 2016, Nhà trường đã thành lập Ban xây dựng chiến lược phát triển trường Đại học Công nghiệp Việt Trì giai đoạn 2016- 2020, định hướng phát triển đến năm 2025 và tiến hành soạn thảo, thảo luận chi tiết và sau đó tổ chức lấy ý kiến của các nhà giáo, nhà khoa học của Hội đồng Khoa học - Đào tạo Trường để hoàn chỉnh kế hoạch chiến lược.

3.1.2. Tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu phát triển

3.1.2.1. Tầm nhìn

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì sẽ trở thành trường đại học đa ngành, định hướng ứng dụng, có uy tín và chất lượng ngang tầm các trường đại học tiên tiến trong nước và khu vực.

3.1.2.2. Sứ mạng

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, các dịch vụ giáo dục và sản phẩm khoa học công nghệ đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

3.1.2.3. Mục tiêu phát triển a. Mục tiêu chung

Giữ vững, nâng cao chất lượng đào tạo và các điều kiện phục vụ; Hướng tới xây dựng trường Đại học Công nghiệp Việt Trì trở thành trường đại học đạt chuẩn chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đạt các tiêu chí hội nhập khu vực.

b. Mục tiêu cụ thể

1. Xây dựng nội dung chương trình đào tạo phù hợp với sự phát triển của khoa học và công nghệ, tiếp cận trình độ tiến tiến của các nước trong khu vực và trên thế giới, đồng thời đáp ứng với nguồn nhân lực có trình độ Đại học và sau Đại học.

2. Xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, đủ về số lượng, chuẩn về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo và hội nhập.

3. Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hiện đại hóa các trang thiết bị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập và thực hành thực tập.

4. Mở rộng hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học với các trường, viện nghiên cứu và cơ sở sản xuất ở cả trong và ngoài nước nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo.

5. Cung cấp các cơ hội học tập tốt, đa dạng, đáp ứng nhu cầu học tập của xã hội ở bậc Đại học và sau Đại học.

3.1.3. Cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ, viên chức

3.1.3.1. Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của trường Đại học Công nghiệp Việt Trì thường xuyên được rà soát, sắp xếp lại cho phù hợp với điều kiện thực tế, đảm phù hợp với tiêu chuẩn qui định hiện hành theo Điều lệ của trường Đại học.

Cơ cấu tổ chức của Nhà trường thời điểm năm 2010 gồm có 20 đơn vị trực thuộc, gồm: 08 phòng, 09 khoa, 02 trung tâm và 01 trạm. Đến thời điểm năm 2017, có 26 đơn vị trực thuộc, gồm: 09 phòng, 09 khoa, 02 ban, 04 trung tâm, 01 bộ môn và 01 trạm.

Sơ đồ 3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy của trường ĐH Công nghiệp Việt Trì

BAN GIÁM HIỆU

CÁC PHÒNG, BAN CÁC KHOA, BM CÁC TRUNG TÂM,

TRẠM

Phòng Đào tạo Khoa CN Hóa học TT ƯDKT Phân tích

Phòng TC-HC Phòng KH-CN Phòng TC-KT Phòng TT &ĐBCLĐT Phòng TS & QHVDN Phòng Quản trị Phòng Khảo thí Phòng CTCT&QLSV Phòng Đào tạo Khoa KT Phân tích

Khoa CN Môi trường

Khoa Cơ khí

Khoa Điện

Khoa Kinh tế

Khoa CN Thông tin

Khoa Ngoại ngữ

Khoa KH Cơ bản

BM Lý luận chính trị

TT Thông tin thư viện

TT Ngoại ngữ - Tin học

TT Dịch vụ và PVSV

Trạm Y tế

Ban QL Dự án

3.1.3.2. Về đội ngũ cán bộ, viên chức

Nhà trường có đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, chuyên viên nhiều kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao. Tổng số cán bộ, viên chức của Trường đến năm 2017 là 338 người, trong đó có 32 tiến sĩ, 230 thạc sỹ. Đội ngũ giảng viên có 282 người, trong đó tỷ lệ giảng viên có trình độ sau đại học

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) TĂNG CƯỜNG TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ (Trang 45 -45 )

×