0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (137 trang)

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ tài chính và cán bộ quản lý tạ

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) TĂNG CƯỜNG TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ (Trang 118 -119 )

6. Kết cấu của luận văn

4.2.2. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ tài chính và cán bộ quản lý tạ

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì nói riêng thì đội ngũ CBVC và người lao động cần thiết phải năm được lợi ích của cơ chế mới cũng như tác động của nó tới bản thân người lao động. Từ đó tạo môi trường và động lực khuyến khích CBVC nhà trường phát huy hết tài năng trí tuệ của mình cho sự nghiệp GD-ĐT nhằm đưa chất lượng giáo dục ngày càng cao. Vì vậy, đối với đội ngũ cán bộ của Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì, đặc biệt là cán bộ quản lý tài chính cần thống nhất nhận thức về đổi mới cơ chế quản lý tài chính thông qua công tác tập huấn, hội thảo, tuyên truyền về cơ chế tự chủ tài chính.

4.2.2. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ tài chính và cán bộ quản lý tại các đơn vị đơn vị

Đội ngũ cán bộ tài chính kế là một trong những nhân tố ảnh hưởng đến tự chủ tài chính tại đơn vị, là bộ phận quan trọng và không thể thiếu của bộ máy kế toán tài chính nói riêng và công tác quản lý tài chính nói chung. Năng lực làm việc của đội ngũ cán bộ kế toán tài chính sẽ quyết định chất lượng, hiệu quả công tác hạch toán kế toán và quản lý tài chính. Vì vậy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ tài chính là yêu cầu khách quan đối với bất kỳ đơn vị nào trước yêu cầu của cơ chế tự chủ tài chính. Đồng thời đội ngũ cán bộ quản lý từ phòng, khoa, trung tâm cũng phải nắm được các yêu cầu cơ bản trong thực hiện và quản lý tài chính, để phối hợp với cán bộ tài chính chuyên trách thực hiện đúng các nguyên tắc về tài chính. Để thực hiện được mục tiêu nâng cao năng lực đội ngũ cán tài chính và cán bộ quản lý, cần có kế hoạch tổng thể lâu dài với nhiều phương thức thích hợp để tuyển chọn, sử dụng, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ. Theo hướng đó, các giải pháp cần thực hiện là:

Tích cực cho cán bộ trẻ làm công tác kế toán tài chính được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ ở trong và ngoài nước, tham gia các chương trình liên kết đào tạo của đơn vị trong và ngoài nước.

Thường xuyên mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng các chế độ, chính sách mới về quản lý tài chính, nhất là các văn bản mới liên quan đến tự chủ tài

chính giúp cán bộ được cập nhật và nghiên cứu thực hiện đúng, hiệu quả các văn bản quản lý của Nhà nước.

Đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ về ngoại ngữ, tin học là những kỹ năng cần thiết trong thời đại hội nhập nhằm phục vụ tốt công tác chuyên môn.

Xây dựng tiêu chuẩn cán bộ, tiêu chuẩn nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ kế toán tài chính. Từ đó làm căn cứ tuyển dụng cán bộ mới. Tạo điều kiện cho cán bộ trẻ được làm việc theo đúng chuyên môn đào tạo, vị trí được tuyển dụng nhằm phát huy năng lực cán bộ, nâng cao kinh nghiệm và chuyên môn công tác.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) TĂNG CƯỜNG TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ (Trang 118 -119 )

×