0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (137 trang)

Phương pháp phân tích thông tin

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) TĂNG CƯỜNG TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ (Trang 49 -50 )

6. Kết cấu của luận văn

2.2.3. Phương pháp phân tích thông tin

Phương pháp thống kê mô tả

Số liệu sau khi được thu thập từ các báo cáo tài chính, sẽ được lập bảng và phân tích nhằm phản ánh hoạt động tài chính cũng như tự chủ tài chính của Đại học Công nghiệp Việt Trì.

Các chỉ tiêu thống kê sẽ được tính toán để mô tả và phản ánh một cách đầy đủ và khách quan thực trạng việc công tác tự chủ tài chính (thu, chi, quyết toán...) của Đại học Công nghiệp Việt Trì một cách khoa học.

Phương pháp so sánh

Để áp dụng được phương pháp này cần phải đảm bảo các điều kiện có thể so sánh được của các chỉ tiêu (phải thống nhất về nội dung, phương pháp, thời gian và đơn vị tính toán của các chỉ tiêu so sánh) và theo mục đính phân tích mà xác định gốc so sánh. Gốc so sánh có thể chọn là gốc về mặt thời gian hoặc không gian. Kỳ (điểm) được chọn để phân tích gọi là kỳ phân tích (hoặc điểm phân tích). Các trị số của chỉ tiêu tính ra ở từng kỳ tương ứng gọi là trị số chỉ tiêu kỳ gốc, kỳ phân tích. Và để phục vụ mục đích phân tích người ta có thể so sánh bằng các cách: so sánh bằng số tuyệt đối, so sánh bằng số tương đối, so sánh bằng số bình quân.

Phương pháp so sánh sử dụng trong kỳ phân tích tài chính là:

- So sánh giữa số thực hiện kỳ này với số thực hiện kỳ trước để thấy rõ xu hướng thay đổi về tài chính của đơn vị, thấy được sự cải thiện hay xấu đi như thế nào để có biện pháp khắc phục trong kỳ tới.

- So sánh giữa số thực hiện với số kế hoạch để thấy mức độ phấn đấu của đơn vị.

- So sánh giữa số thực hiện kỳ này với mức trung bình của ngành để thấy được tình hình tài chính của đơn vị đang ở tình trạng tốt hay xấu, được hay chưa được so với các đơn vị khác cùng ngành.

- So sánh theo chiều dọc để thấy được tỷ trọng của từng loại trong tổng hợp ở mỗi bản báo cáo. So sánh theo chiều ngang để thấy được sự biến đổi cả về số tương đối và số tuyệt đối của một khoản mục nào đó qua niên độ kế toán liên tiếp.

Phương pháp ma trận SWOT

Mô hình SWOT là viết tắt của 4 chữ: Điểm mạnh (Strengths), Điểm yếu (Weaknesses), Cơ hội (Opportunities), Thách thức (Threats).

- Nghiên cứu và tìm ra những điểm mạnh, điểm yếu, những cơ hội và thách thức của trường Đại học công nghiệp Việt Trì trong việc xây những cơ chế tự chủ tài chính.

- Dùng ma trận SWOT để phân tích những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của trường Đại học công nghiệp Việt Trì.

- Dùng chiến lược SWOT để tìm ra những giải pháp hoàn thiện việc xây dựng cơ chế tự chủ tài chính của trường Đại học công nghiệp Việt Trì.

+ Tận dụng điểm mạnh và cơ hội. + Vượt qua điểm yếu, tận dụng cơ hội.

+ Tận dụng điểm mạnh để vượt qua thách thức. + Vượt qua điểm yếu để tránh những thách thức

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) TĂNG CƯỜNG TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ (Trang 49 -50 )

×