0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (137 trang)

Thực trạng phân phối kết quả tài chính trong năm

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) TĂNG CƯỜNG TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ (Trang 92 -93 )

6. Kết cấu của luận văn

3.2.5. Thực trạng phân phối kết quả tài chính trong năm

Căn cứ nguồn tài chính được cấp, nguồn thu sự nghiệp của đơn vị được để lại theo qui định và các quỹ của đơn vị. Sau khi trang trải toàn bộ chi phí hoạt động và thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước theo qui định của pháp luật trích lập và sử dụng quỹ:

3.2.5.1. Lập quỹ

- Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp tối thiểu 15%;

- Quỹ bổ sung thu nhập: tối đa không quá 2 lần quỹ tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp lương.

- Quỹ khen thưởng và phúc lợi (múc trích hai qũy không vượt quá 2 tháng tiền lương, tiền công thực hiện trong năm). Phần chênh lệch thu lớn hơn chi còn lại sau khi đã trích lập các quỹ theo quy định được bổ sung vào quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

- Phụ cấp quản lý thu chi quỹ học phí: Tỷ lệ học phí dành cho hỗ trợ công tác quản lý và điều tiết chung được trích là 1% tổng số tiền thu được.

3.2.5.2. Sử dụng quỹ

a) Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp: Để đầu tư phát triển nâng cao hoạt động sự nghiệp, bổ sung vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc, chi áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ, trợ giúp thêm đào tạo, huấn luyện nâng cao tay nghề năng lực công tác cho cán bộ, viên chức nhà trường, được sử dụng góp vốn liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để tổ chức hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và khả năng của nhà trường và theo quy định của Pháp luật. Việc sử dụng quỹ do Hiệu trưởng quyết định.

b) Quỹ Khen thưởng: Để thưởng định kỳ, đột xuất cho tập thể, cá nhân trong và ngoài nhà trường theo hiệu quả công việc và thành tích đóng góp vào hoạt động của nhà trường, tuỳ theo điều kiện thực tế và khả năng tài chính của nhà trường Hiệu trưởng có thể quyết định mức thưởng nhưng không vượt quá quy định của nhà nước.

c) Quỹ Phúc lợi: Để xây dựng, sửa chữa các công trình phúc lợi, chi cho các hoạt động phúc lợi tập thể của người lao động trong nhà trường, trợ cấp khó khăn đột xuất cho người lao động, kể cả trường hợp nghỉ hưu, nghỉ mất sức, chi thêm cho người lao động trong biên chế thực hiện tinh giản biên chế. Hiệu trưởng quyết định việc sử dụng quỹ theo Quy chế chi tiêu nội bộ.

d) Quỹ bổ sung thu nhập: Để chi bổ sung thu nhập cho người lao động trong năm và dự phòng chi bổ sung thu nhập cho người lao động năm sau trong trường hợp nguồn thu bị giảm.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) TĂNG CƯỜNG TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ (Trang 92 -93 )

×