0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (137 trang)

Hệ thống kiểm tra, kiểm soát tài chính

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) TĂNG CƯỜNG TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ (Trang 101 -102 )

6. Kết cấu của luận văn

3.3.4. Hệ thống kiểm tra, kiểm soát tài chính

Bảng 3.15. Đánh giá về công tác kiểm tra tài chính

Chỉ tiêu

Tần suất đánh giá Điểm bình quân

Mức

1 2 3 4 5

Công tác lập báo cáo, thẩm tra, kiểm

tra tài chính và quyết toán 80 48 24 15 0 1,76

Trung bình Nhà trường đã thực hiện tốt công tác

hạch toán, quyêt toán hàng năm? 41 71 47 16 0 2,22

Trung bình Việc lập báo cáo, phân tích BCTC của

đơn vị đảm bảo đúng quy định của Nhà nước đáp ứng yêu cầu quản lý nhằm mục tiêu đưa ra hướng phát triển và hoàn thiện hơn cơ chế tự chủ trong lĩnh vực tài chính

56 71 40 8 0 2,00 Trung

bình

Công khai tài chính của nhà trường đảm bảo đúng nội dung, hình thức và thời điểm công khai

65 72 23 15 0 1,93 Trung

bình Công tác thẩm tra quyêt toán hàng

quý, năm của nhà trường đã chấn chỉnh kịp thời những sai sót, nâng cao hiệu quả công tác tài chính trên cơ sở tự chủ

57 55 39 24 0 2,17 Trung

bình

Nhà trường đã thực hiện tốt công tác

tự kiểm tra tài chính hàng năm 66 61 40 8 0 1,94

Trung bình

Trung bình 60,8 63 35,5 14,3 0 2,13 Trung

bình

(Nguồn: Kết quả điều tra của tác giả năm 2017)

Kết quả đánh giá về công tác kiểm tra tài chính là 3,14 (mức trung bình). Điều này là do trong những năm qua Nhà trường đã ít chú trọng đên công tác kiểm tra và công khai tài chính trước toàn thể cán bộ công viên chức và giảng viên trong trường. Các công tác về hạch toán, quyết toán hàng năm và công tác tự kiểm tra tài chính hàng năm chỉ được đánh giá ở mức trung bình. Nguyên nhân là do quy chế chi tiêu nội bộ chưa bao quát đầy đủ các nội

dung chi, gây khó khăn trong công tác kiểm tra, kiểm soát tài chính. Ví dụ như các khoản chi tiếp khách, chi phí thuê mướn,... vẫn chưa có quy định cụ thể về định mức chi. Tình trạng này dẫn tới việc thực hiện chi cho các mục chi chưa có quy định cụ thể, không có tính ổn định, khoa học mà phụ thuộc nhiều vào yếu tố chủ quan, như vậy rất khó kiểm soát.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) TĂNG CƯỜNG TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ (Trang 101 -102 )

×