0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (137 trang)

Sự hình thành cơ chế tự chủ tài chính tại trường ĐH Công nghiệp

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) TĂNG CƯỜNG TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ (Trang 57 -58 )

6. Kết cấu của luận văn

3.2.1. Sự hình thành cơ chế tự chủ tài chính tại trường ĐH Công nghiệp

nghiệp Việt Trì

3.2.1. Sự hình thành cơ chế tự chủ tài chính tại trường ĐH Công nghiệp Việt Trì Việt Trì

Trường ĐH Công nghiệp Việt Trì thuộc Bộ Công Thương, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ Bộ Công Thương giao, nhà trường đã thực hiện tự chủ tài chính theo luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành luật ngân sách nhà nước, quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 và nay thay thế bằng nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, đây là cơ sở để thực hiện công tác tự chủ tài chính theo đặc điểm của đơn vị là một đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động chi thường xuyên.

Khi thực hiện tự chủ tài chính, nhà trường xây dựng phương án tự chủ tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tài chính gửi Bộ Công Thương phê duyệt. Trên cơ sở phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của các trường trong Bộ, Bộ Công Thương tổng hợp dự toán thu-chi ngân sách nhà nước gửi Bộ Tài Chính. Sau khi Bộ Tài chính xem xét và có ý kiến chính thức bằng văn bản về việc phân loại đơn vị sự nghiệp và mức phí ngân sách nhà

nước bảo đảm hoạt động thường xuyên. Bộ Công Thương ra quyết định giao quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các trường trong Bộ.

Căn cứ vào phân loại đơn vị sự nghiệp và kinh phí ngân sách nhà nước cấp đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên. Hiệu trưởng trường ĐH Công nghiệp Việt Trì có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm về tài chính theo quy định tại nghị định,...

Đối với trường ĐH Công nghiệp Việt Trì, Bộ Công Thương cũng đã ban hành một số văn bản quy định hướng dẫn thực hiện công tác tự chủ tài chính như quyết định 4371/QĐ-BCT ngay 06/08/2008 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương về ban hành quy chế quản lý tài chính trong các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Bộ Công Thương.

Căn cứ vào phân loại đơn vị sự nghiệp và kinh phí ngân sách nhà nước cấp đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo các quy định sau đây:

(1)Quy định về nguồn tài chính và quyền tự chủ về các khoản thu, mức thu (2) Quy định về nội dung chi và quyền tự chủ về sử dụng nguồn tài chính (3) Quy định về tự chủ tiền lương, tiền công và thu nhập

(4) Quy định tự chủ về sử dụng kết quả hoạt động tài chính trong năm (5) Quy định quyền tự chủ về sử dụng các quỹ

(6) Quy định quyền tự chủ huy động vốn (7) Quy định quyền quản lý và sử dụng tài sản

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) TĂNG CƯỜNG TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ (Trang 57 -58 )

×