0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (137 trang)

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) TĂNG CƯỜNG TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ (Trang 124 -125 )

6. Kết cấu của luận văn

4.2.6. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ

Kiểm tra, kiểm soát tài chính tại các trường ĐHCL được thực hiện qua nhiều cách: Kiểm toán độc lập các báo cáo năm và kế toán, thanh tra hoạt động qua kiểm toán nhà nước; thiết lập cơ chế, quy trình đánh giá chất lượng giảng dạy... Tuy nhiên, xu hướng chung của kiểm soát tài chính đối với nguồn lực công là công khai, minh bạch, đảm bảo sự tham gia của các bên liên quan đến trường đại học.

Công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ là công việc không thể thiếu của công tác kế toán tài chính hàng năm, công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ giúp đơn vị phát hiện những sai sót trong công tác kế toán, từ khi lập dự toán đến khi thực hiện dự toán, kiểm soát toàn bộ hoạt động thu - chi của đơn vị đúng chế độ quy định hay không, Quá trình kiểm tra, kiểm soát nội bộ theo suốt quy trình kế toán. Do vậy để hoạt động kiểm toán nội bộ đạt hiệu quả cần:

- Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ cụ thể chi tiết, và thường xuyên được bổ xung sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế và quy định của nhà nước. Đồng thời quy chế phải được xây dựng công khai dân chủ, đảm bảo hài hòa lợi ích của cán bộ, giảng viên, công nhân viên trong toàn đơn vị

- Cần bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, các kỹ năng kiểm tra kiểm soát tài chính đối với đội ngũ cán bộ kế toán tài chính. Thường xuyên tạo điều kiện đội ngũ kế toán cập nhập kịp thời những chính sách chế độ tài chính kế toán mới.

- Cần thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ, bộ phận kiểm toán nội bộ sẽ thực hiện kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán báo cáo tài chính. Đánh giá tính chính xác, hữu hiệu, hiệu quả của công tác kê toán tài chính, công tác quản lý sử dụng nguồn tài chính, công tác quản lý sử dụng tài sản của đơn vi, việc chấp hành các quy định của chê độ tài chính và nội quy quy chế của đơn vị. Bên cạnh việc kiểm toán nội bộ, hằng năm trường cần thuê kiểm toán độc lập về kiểm toán báo cáo tài chính. Nêu thực hiện được như vậy thì công tác kê toán nói chung, báo cáo tài chính nói riêng và công tác kiểm tra kiểm soát tài chính của trường thực sự hiệu quả, thông tin tài chính được cung cấp đảm bảo chính xác đầy đủ kịp thời và có tính pháp lý cao.

- Thực hiện công khai tài chính giúp cán bộ giảng viên nắm được tình hình tài chính của nhà trường, góp phần vào công tác quản lý tài chính, đảm bảo quyền lợi cho người lao động, tạo động lực làm việc đạt hiệu quả cao.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) TĂNG CƯỜNG TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ (Trang 124 -125 )

×