0

Các giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triễn

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH NAM LONG ĐẾN NĂM 2020​ (Trang 89-90 )

5. Kết cấu của đề tài

3.3.2. Các giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triễn

Công ty có hệ thống đào tạo theo quy chuẩn của tập đoàn nên việc đào tạo được nghiên cứu và sắp xếp theo hệ thống và được lên kế hoạch hàng năm. Chương trình đào tạo được đầu tư nhiều kinh phí. Tuy nhiên, việc đào tạo trong công việc chưa được thực hiện không đúng lịch trình đào tạo bởi cấp giám sát dành cho nhân viên cấp dưới do áp lực thời gian. Đồng thời việc đào tạo trong công việc cũng không thỏa mãn nhiều nhân viên. Theo phân tích các yểu tố môi trường bên trong như sự cạnh tranh khốc liệt của các đổi thủ cùng ngành trên thị trường, việc đào tạo trong công việc là rất cần thiết để trang bị những kỳ năng cần thiết cho nhân viên để thực hiện các chiến dịch kinh doanh của công ty. Do đó, việc đào tạo trong công việc cần được cải thiện. Công ty phải xác định các mục tiêu, chiến lược phát triển rõ ràng và đánh giá đúng thực trạng cán bộ công nhân viên hiện tại (trình độ chuyên môn, năng lực, cơ cấu...) để tạo cơ sở cho việc lặp quy hoạch và kế hoạch đào tạo. Căn cứ vào nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực, Công ty giao cho các đơn vị phòng, ban và phân xưởng xây dựng hoàn chỉnh quy hoạch chi tiết (kể hoạch ngắn hạn, kế hoạch dài hạn) trong đó phân loại từng đối tượng theo từng hình thức và nội dung đào tạo cụ thể (đào tạo lại, đào tạo chuyên sâu, đào tạo ngắn hạn, đào tạo dài hạn...) trên cơ sở tiêu chuẩn các chức danh, linh hoạt theo quy hoạch, kế hoạch và yêu cầu của sản xuất kinh doanh của từng đơn vị. Nội dung bảng quy hoạch phải thể hiện đầy đủ các tiêu chí và cơ cấu đảm bảo theo nguyên tắc:

-Về nhân lực: Nguồn nhân lực phải hoàn toàn có đủ năng lực để hoàn thành công việc, có chuyên môn phù họp với nội dung cần đào tạo, có nhiệt huyết cống hiến và gắn bó lâu dài với công ty;

-Nội dung cần đào tạo: Nội dung đào tạo tại Công ty cần đúng với chuyên môn, yêu câu của công việc, đào tạo phải đáp ứng tối đa nhu cầu phát triển của từng giai đoạn, tập trung theo hướng đào tạo nâng cao và bồi dưỡng kiến thức, tránh đào tạo không kế hoạch, không có đánh giá để định hướng và gây lãng phí. Việc đảm bảo lợi ích của người đi đào tạo và lợi ích của công ty. Phải có các chương trình huấn luyện và phụ cấp phúc lợi cho các nhân viên cấp giám sát đảm nhiệm việc huấn luyện.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH NAM LONG ĐẾN NĂM 2020​ (Trang 89 -90 )

×