0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (113 trang)

Các giải pháp hoàn thiện thu hút nguồn NhânLực

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH NAM LONG ĐẾN NĂM 2020​ (Trang 86 -89 )

5. Kết cấu của đề tài

3.3.1. Các giải pháp hoàn thiện thu hút nguồn NhânLực

Thực hiện tốt công tác hoạch định nguồn nhân lực trước hết phải làm tốt khâu dự báo nhu cầu nguồn nhân lực. Việc dự báo này phải dựa vào các căn cứ sau:

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như mục tiêu chiến lược phát triển của Công ty trong giai đoạn sắp tới để xác định khối lượng công việc cần được thực hiện. Đánh giá trình độ kỹ thuật, khả năng thay đổi công nghệ và các nâng cấp các hành chính làm nâng cao năng suất lao động;

Cơ cấu lao động theo công việc;

Khả năng nâng cao chất lượng nhân viên;

Tỷ lệ nhân viên nghỉ việc;

Khả năng tài chính của Công ty cho công tác nguồn nhân lực.

Trong quy chuẩn tuyển chọn nhân viên phải gắn với định hướng giá trị của công ty. Tức là trong tuyển chọn, không chỉ căn cứ vào kiến thức, kỹ năng phù hợp với công việc mà còn phải xét đến sự phù hợp giữa tính cách, quan điểm sống và làm việc của nhân viên với những định hướng giá trị của công ty. Đây là cửa ngõ giao tiếp đầu tiên giữa công ty với ứng viên, những người lao động tương lai của công ty.

Với việc tuyển dụng nhóm quản trị tuyến đầu cấp giám sát công ty cần:

 Xem xét đánh giá lại các yêu cầu của vị trí này và tách các yêu cầu tuyển dụng ra thành hai phần

a. Phần yêu cầu bắt buộc đối với ứng viển như:

 Trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí tuyển dụng

 Trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh ) lưu loát

 Có kinh nghiệm làm việc từ 2-3 năm tại vị trí tương tự b. Phần yêu cầu đế phát triển, đào tạo trong thòi gian thử việc:

 Các kỹ năng đặc biệư chuyên biệt trong ngành hàng như kỹ năng vượt qua sự phản đối, kỹ năng thương thuyết, kỹ năng tư duy logic

 Các kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp, đàm phát

Như vậy, công ty sẽ mở rộng được nguồn ứng viên phù hợp cho vị trí quản ly cấp giám sát.

Trong chiến lược của công ty trong việc phát triển nguồn nhân lực cho đến năm 2020 là rất thử thách nên công ty cần có những biện pháp cụ thể hơn để nâng cao việc thu hút tuyển dụng được nguồn nhân lực giỏi, đặc biệt là nguồn nhân lực cấp giám sát. Công ty có thể hoàn thiện công tác tuyển dụng thông qua việc mở rộng khai thác nhân lực từ nguồn Quản Trị Viên Tập Sự của công ty và nguồn nhân lực nội bộ.

Khai thác nhân lực từ nguồn Quản Trị Viên Tập Sự:

Ngoài ra nguồn nhân lực tuyển dụng bên ngoài, công ty có thể sử dụng nguồn lực Quản Trị Viên Tập cho việc tái tuyển dụng vào các vị trí tương tự. Quản trị viên tập sự của công ty được tuyển dụng từ chương trình Quản Trị Viên Tập Sự, một trong các chương trình thiện nguyện của công ty cho xã hội. Nguồn lực từ chương trình này thường có trình độ tốt và có tố chất của cấp quản trị. Sau thời gian học tập và làm việc tại công ty, Quản Trị Viên Tập Sự có thể rời công ty và tham gia vào các công ty khác với các vị trí quản lý chuyên viên cao cấp. Một sổ ưu nhược điểm của quản trị viên tập sự như sau:

 Ưu điếm của nhóm quản trị tập sự là: giỏi chuyên môn, có khả năng lãnh đạo, các kỹ năng hỗ trợ công việc được huấn luyện bài bản tại công ty.

 Nhược điểm: không có nhiều kinh nghiệm làm việc.

Công ty có thể tìm kiếm nguồn nhân lực quản trị cấp trung trong nhóm này, tạo điều kiện cho nhóm Quản Trị Tập Sự trài nghiệm nhiều hơn với công việc chuyên môn và đưa nhóm Quản Trị Viên Tập Sự vào hoạch định nhân lực lâu dài của công ty.

Vậy để sự dụng nguồn Quản Trị Viên Tập Sự, Công ty có thể tái xây dựng chương trình hội nhập đào tạo và đánh giá với các đối tượng này như sau:

Bảng 3.1: Bảng kiến nghị điều chỉnh thời gian đào tạo cho QTVTS

Kế hoạch đào tạo hiện tại

Hội nhập (tháng) Làm việc với phòng ban (tháng) Chuyên Môn (tháng) Xem xét đánh giá (tháng) 1 8 6 1

Kế hoạch đào tạo và tuyển dụng kiến nghị

Hội nhập (tháng) Làm việc với phòng ban (tháng) Chuyên Môn (tháng) Xem xét đánh giá (tháng) Tuyển dụng & thử việc cho vị trí giám sát (tháng) 0.5 4 10 0.5 1

Với việc giảm thời gian hội nhập từ 1 tháng về 2 tuần và để nhân viên hòa nhập trong công việc với phòng ban. Việc xem xét đánh giá cũng nên rút gọn thành 2 tuần. Công ty nên cân đối thời gian làm việc chuyên môn nhiều hơn để Quản Trị Viên Tập Sự có đủ thời gian làm quen với công việc chuyên môn để phát triển năng lực và tích lũy thêm kinh nghiệm trong công việc chuyên môn. Công ty có thể sử dụng thời gian dôi dư 1 tháng để các quản trị viên tập sự được lựa chọn làm quen với công việc ở cấp giám sát. Công tác quản trị nhân sự Công ty TNHH Nam Long phải tiếp tục hoàn thiện cơ chế tuyển dụng lao động - mở rộng nguồn tuyển dụng từ bên ngoài, bố trí phân công một cách hợp lý, đảm bảo tính công bàng và hiệu quả cho công việc.

Khai thác nguồn nhân lực trong nội bộ công ty.

Công ty có nguồn lực hiện tại gồm những nhân viên giỏi và tiềm năng. Do đó, công ty có thể đẩy mạnh chương trình tuyển dụng nội bộ với nhóm

nhân viên thừa hành để mở rộng ứng viên cho nhóm quản trị tuyến đầu. Công ty có thể sử dụng các kênh thông tin nội bộ để hướng nghiệp cho chính các nhân viên trong nội bộ công ty. Thông qua đó, công ty có thể hoàn thiện bộ máy nhân lực phù hợp với công việc và vừa mang tính động viên nhân viên tại công ty, tạo môi trường làm việc năng động. Việc thuyên chuyển được áp dụng hiệu quả (dành cho nhân viên giỏi và tiềm năng phát triển) sẽ cải thiện việc tuyển dụng nhân lực cho công ty.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH NAM LONG ĐẾN NĂM 2020​ (Trang 86 -89 )

×