0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (113 trang)

Quan hệ lao động tại công ty

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH NAM LONG ĐẾN NĂM 2020​ (Trang 77 -78 )

5. Kết cấu của đề tài

2.5.3. Quan hệ lao động tại công ty

Công ty luôn khuyến khích và yêu cầu (trong các mục tiêu về con người của nhân viên) các nhân viên tạo mối quan hệ tốt với các đồng nghiệp, các phòng ban liên quan, giúp đỡ các đồng nghiệp mới hội nhập với công ty

Stt

Nôi dung câu hỏi Mức độ thỏa mãn

1 2 3 4 5 06 Anh /Chị hiểu và nắm rõ điều kiện 2 8 33 29 28 07 Anh/Chị có nhiều cơ hội thăng tiến

1 21 35 31 12 08 Vị trí công việc có cơ hội phát triển

1 5 20 34 40 09 Chính sách thăng tiến của công ty có 4 30 45 21 10 Anh/Chị được quan tâm đến thăng tiến

2 24 38 21 15 11 Anh/Chị được khích lệ trong công việc 1 20 49 30

nhanh chóng. Mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới cũng được công ty khích lệ và đưa vào các mục tiêu về tạo dựng đội ngũ, xây dựng nhân viên, thân thiện và hòa nhập thông qua các mục tiêu về Con người của cấp quản lý. Nhân viên cũng đánh giá cấp quản lý vào giữa năm và gởi về cho phòng Nhân Sự vào giữa năm, kết quả cá nhân tuyệt đối bảo mật. Tổng điểm số của cấp quản ly được báo cáo cho cấp quản ly cao hơn biết. Căn cứ trên đó, cấp quản lý cao hơn trao đổi với quản lý cấp dưới để điều chỉnh những điểm chưa tốt và phát huy các điểm tốt. Căn cứ vào đó, nhân viên có thể phản hồi cho cấp quản lý biết những điểm mạnh và điểm yếu của họ trong quan hệ với nhân viên và cách thức quản trị cần thiết. Qua phân tích về lương thưởng phúc lợi và chương trình thúc đẩy cải thiện mối quan hệ lao động tại công ty, chúng ta thấy có các ưu và nhược điểm sau:

Ưu điểm: Lương và phúc lợi được điều chỉnh hợp ly hàng năm. Công ty rất quan tâm đến đời sống nhân viên thể hiện qua các chương trình điều chỉnh lương hợp lý, phù hợp với thị trường. Việc điều chỉnh lương hàng năm được nhân viên đánh giá minh bạch và phù hợp.

Nhược điểm: Chương trình điều chỉnh lương giữa năm không được nhân viên đánh giá cao do thông tin từ công ty đến nhân viên không được thực hiện tốt.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH NAM LONG ĐẾN NĂM 2020​ (Trang 77 -78 )

×