0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (113 trang)

Phân công và bố trí công việc

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH NAM LONG ĐẾN NĂM 2020​ (Trang 62 -64 )

5. Kết cấu của đề tài

2.3.4. Phân công và bố trí công việc

Tại công ty, hiện nay công việc của các cấp quản lý từ trưởng phòng ban, đội được giám đốc trực tiếp phân công. Còn từ cấp phó cho đến nhân viên sẽ do trưởng phòng ban hoặc đội trưởng phân công công việc cụ thể. Vai trò công việc cũng như chuyên môn trong công việc đều được tham khảo, xét

ST

T Cấp bậc tuyển dụng Cấp bậc Thời gian dự kiến tuyển dụng được nhân sự

(tháng) Thời gian thực tuyển dụng được nhân sự 1 Nhân viên thực hành L02-L04 1-2 1-2 2 Cấp giám sát L05-L07 2-3 8-12 3 Quản lý cấp trung L08-L09 3-6 5-7 4 Cấp Giám Đốc L10-L11 6-8 8-10

duyệt dựa vào bảng phân tích, mô tả công việc và trình độ chuyên môn của từng cá nhân để bố trí phân công công việc cụ thể. Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng tiêu dung nhanh, nên bản chất công việc tại công ty cũng có nhiều điểm khác biệt so với các dạng sản xuất kinh doanh bình thường. Việc người lao động có quan tâm và yêu thích công việc của mình hay không, phân công, bố trí công việc có hợp lý hay chưa được công ty quan tâm đúng mức. Tác giả đánh giá chức năng này thông qua khảo sát 100 nhân viên về tiêu chí thỏa mãn việc phân công công việc của công ty và có các số liệu sau:

Bảng 2.9: Nhận xét, đánh giá thỏa mãn của nhân viên về công việc tại công ty

Kết quả cho thấy có 9 nhân viên trong số 100 nhân viên khảo sát( chiếm 10%) cảm thấy không được bố trí đúng công việc chuyên môn; bên cạnh đó, có 2 nhân viên không hiểu được tính chất công việc đang làm do không được hướng dẫn cụ thể, 100% nhân viên khảo sát cho biết họ vẫn hoàn thành công việc đúng tiến độ và 82% cho biết vẫn muốn làm công việc phụ trách. Tuy nhiên mức độ hài lòng của nhân viên chỉ khoản 90% về công việc họ đang làm. Vậy qua đây, ta thấy trong một phần lớn nhân viên cảm thấy không thỏa mãn với việc phân công và hướng dẫn công việc của công ty. Mặt khác, nhân viên vẫn nộ lực hoàn thành tổt công việc và mong muốn tiếp tục làm công việc hiện tại. Vậy công ty cần xem xét lại việc hướng dẫn công việc cho nhân viên, đặc biệt là cập nhật lại những hướng dẫn đã lạc hậu.

stt Nội dung câu hỏi Mức độ thỏa mãn

1 2 3 4 5

01 Anh/Chị được bô trí, phân công công việc đúng chuyên môn 2 7 45 27 19 02 Anh/Chị hiểu được tính chất công việc đang làm 2 1 46 51 03 Anh/Chị luôn có hoàn thành công việc đúng tiến độ 35 65 04 Anh/Chị mong muôn tiêp tục làm công việc đang phụ trách 11 7 42 40 05 Anh/Chị thích thú với công việc đang làm 1 9 31 20 39

(Ghi chú: 1- Hoàn toàn không thỏa mãn; 5: Hoàn toàn thỏa mãn).

Vậy, qua đó ta thấy việc tuyển dụng và phân loại công việc phân chia công việc của công ty có những ưu điểm và nhược điểm sau:

Ưu điểm: Chương trình tuyển dụng được xây dựng bài bản, tham chiếu từ quy trình tuyển dụng chung của tập đoàn. Công ty còn thu hút được nguồn nhân lực giỏi do uy tín của thương hiệu tại thi trường khu vực. Đây là ưu điểm của những tập tập đoàn đa quốc gia lớn so với các công ty tư nhân nhỏ lẻ trong nước. Ngoài ra việc phân tích công việc và phân công công việc cho nhân viên hợp ly sẽ phát huy năng lực tối đa để tiến bộ và đạt được những thành tựu tròng công việc của nhân viên, đồng thời đóng góp phát triển công ty.

Nhược điểm: Chương trình tuyển dụng bị kéo dài do các phúc lợi cho vị trí tuyển dụng cấp thừa hành yêu cầu cao, tuy nhiên, mức lương và phúc lợi chưa hấp dẫn nhân viên làm việc cho công ty. Công ty chưa sử dụng tối đa nguồn nhân lực nội tại của công ty để thay đổi, bổ sung cho quá trình tuyển dụng của công ty. Ngoài ra, công tác bố trí công việc cần được chỉnh đốn lại, các bảng phân tích công việc cũng cần cập nhật định kỳ.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH NAM LONG ĐẾN NĂM 2020​ (Trang 62 -64 )

×