0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (113 trang)

Tình hình biến đống nhân sự qua các năm 2012 đến 2014:

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH NAM LONG ĐẾN NĂM 2020​ (Trang 50 -52 )

5. Kết cấu của đề tài

2.2.2.5. Tình hình biến đống nhân sự qua các năm 2012 đến 2014:

Biến động nguồn nhân lực tại công ty qua các năm vì các lý do như: nghỉ hưu, nghỉ thai sản, đau ốm, chuyển công tác… được ghi nhận như bảng sau:

Bảng 2.6: Thống kê biến động nhân lực qua các năm 2012-2014.

Nội dung Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014

Số lao động rời khỏi công ty 37 49 82 Tổng số lao động 644 660 761

Tỷ lệ (%) 5,74 7,42 10,78

(Nguồn- Phòng Nhân sự công ty TNHH Nam long) Đơn vị tính: người

Qua số liệu thống kê chúng ta thấy lực lượng nhân sự tăng qua các năm từ 2012 đến 2014. Tuy nhiên tình hình biến động nhân lực cũng tăng từ 5.74% lên 10.78%. Sự biến động về nhân lực chiếm gần 10% tổng sổ nhân viên công ty trong năm 2014 là dấu hiện không tốt cho các hoạt động sản xuất kinh doanh đòi hỏi nhân sự được đào tạo nhiều và có kinh nghiệm trong môi trường kinh doanh của Nam Long. Ngoài ra, sự biển động này làm cho công ty khó thực hiện được các chiến lược dài hạn nhằm giữ vững thị phần và chinh phục thị trường hàng tiêu dùng rất tiềm năng của Việt Nam.

2.2.3. Hiện trạng doanh nghiệp và định hướng công ty đến năm 2020

Công ty TNHH Nam Long là một trong những công ty sản xuất kinh doanh hàng tiêu dùng hàng đầu Việt Nam. Tính tổng thị phần về hàng tiêu dùng, chúng ta có thống kê như sau:

Bảng 2.7: Thống kê thị phần của công ty và một số công ty cùng ngành

nghề tại Việt Nam

Công ty Tổng thị phần

Công Ty TNHH Nam Long 39

Công Ty TNHH Pioneer Polymers 32

Công Ty TNHH Showa Gloves 5

Còn lại 24

(Nguồn- công ty TNHH Nam Long)

Qua thống kê trên, chúng ta thấy Nam Long là doanh nghiệp chiếm thị phần hàng tiêu dùng hàng đầu Việt Nam với hệ thống phân phối rộng khắp các tỉnh thành, ngoài ra, doanh nghiệp còn xuất khẩu sang các nước thuộc khối Đông Dương như Lào, Cambuchia, Myama. Doanh nghiệp chịu sự cạnh tranh trực tiếp của các đối thủ rất nổi tiếng như Công Ty TNHH Pioneer Polymers và một số công ty hàng tiêu dùng Việt Nam.

Doanh thu của doanh nghiệp qua các năm tăng nhanh và thị phần mở rộng với tỷ lệ tăng trưởng là 22,7% trong năm 2014. Từ năm 2012 đến 2013, doanh nghiệp đã đóng thuế trên 77 tỷ đồng, góp phần làm tăng ngân sách nhà nước.

Nguồn nhân lực cũng được Ban Giam Đốc công ty chú trọng đến việc phát triển, quản trị nguồn nhân lực công ty để đáp ứng các nhu cầu sản xuất, kinh doanh hiện tại và đáp ứng các chiến lược kinh doanh mờ rộng thị trường của công ty trong thời gian sắp tới.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH NAM LONG ĐẾN NĂM 2020​ (Trang 50 -52 )

×