0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (113 trang)

Đánh giá kết quả thực hiện công việc

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH NAM LONG ĐẾN NĂM 2020​ (Trang 32 -33 )

5. Kết cấu của đề tài

1.2.3.1. Đánh giá kết quả thực hiện công việc

Đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên nhàm giúp đỡ động viên, kích thích nhân viên thực hiện công việc tốt hơn và phát triển những khả năng tiềm tàng trong mỗi nhân viên (Trần Kim Dung, Quản trị nguồn nhân lực, NXB Thống Kê, 2010).Có được nhân sự giỏi đã khó nhưng sử dụng và phát huy năng lực của họ còn khó hơn. Bên cạnh áp dụng phương pháp quản lý, đánh giá thích hợp, doanh nghiệp cần phải quyết tâm và kiên trì thực hiện, tránh đổ vỡ do tâm lý không muốn thay đổi, sợ xung đột và ngại đối mặt với thực tế. Trên cơ sở các nhiệm vụ và mục tiêu công việc, người quản lý và nhân viên cùng theo sát quá trình thực hiện công việc, định kỳ cùng thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện. Thành tích, khuyết điểm cũng như nguyên nhân chưa hoàn thành đều được hai bên làm rõ. Từ đó, mục tiêu công việc trong kỳ đánh giá kế tiếp và những yếu điểm cần khắc phục, kiến thức, kỹ năng chuyên môn cần được đào tạo cũng sẽ được hai bên xác định và cam kết thực hiện cụ thể. Ket quả đánh giá này cũng sẽ là cơ sở để xem xét về mức lương và đề bạt cán bộ.

Nội dung, trình tự đánh giá kết quả thực hiện công việc bao gồm 06 bước như sau:

1.Xác định tiêu chí cơ bản cần đánh giá. 2.Lựa chọn phương pháp đánh giá thích hợp. 3.Xác định người đánh giá.

4.Huấn luyện kỹ năng đánh giá thực hiện công việc. 5.Thông báo cho NV về nội dung, phạm vi đánh giá.

6.Thực hiện đánh giá kết quả và xác định mục tiêu mới cho NV.

Các phương pháp đánh giá kết quả thực hiện công việc của NV gồm có các phương pháp: xếp hạng luân phiên, so sánh theo từng cặp, bảng điểm,

phê bình lưu giữ, phương pháp quan sát hành vi, quản trị theo mục tiêu (Trần Kim Dung, Quản trị nguồn nhân lực, NXB Thống Kê, 2010).

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH NAM LONG ĐẾN NĂM 2020​ (Trang 32 -33 )

×